به وبلاگ مال موسی طایف خَش هُندی کامه
خیورون تازه مال شهر. آموزشی.مطلبن خنده دار 
چك وچوكن مال خوما


باعرض سلام وخسته نبشي خدمت بروبچ ايشالله كه هميشه كوتمند ومنتول بشي بعداز

عيش عيسي چندروزه بخاطه ايام فاطميه عيش نهه تا امرو پنج شنبه كه دوتا عيش

واگرهم هسته عيش مال طيب شيخ كرم وعيش مال جواد چوك اهمه كاكا كه عضباكنن

مال طيب شهريون ومال جوادهم هلريون خا طيب به....

عضبا مال طيب

نشسته ازراست: طيب (دومار) - درهمن شيخ كرم ونوه هاش( بپ دومار)

عضبا مال جواد

نشسته ازراست: عبدل ممه ايسف - جواد (دومار) - احمد كاكا (بپ دومار)

 

بكيه اكسن دخه ادامه عضبا بدوكه ازدنبال شروت كتي هوادامه مطلب
[ پنجشنبه ۲۹ فروردین۱۳۹۲ ] [ ۲۱:۳ بعد از ظهر ] [ موسی مطایف ]
واتموم وودن عيش عدنان عيش مال عيسي چوك حمه تورنگ براحبيب بانكي شون

شرو ووكه امروجمعه 92/1/23 عضباي هسته كه ايشالله مباركشون بشه عيسي به....

نشسته ازراست: پرفسور(آمودومار) - حمه(بپ دومار) - عيسي( دومار) -

حبيب بانكي( آمودومار)

واگردوماربيي سرعضبا به صرف شروَت


ادامه مطلب
[ جمعه ۲۳ فروردین۱۳۹۲ ] [ ۲۰:۷ بعد از ظهر ] [ موسی مطایف ]
واتموم وودن عيش فيصل عيش مال عدنان چوك آجي درهمن خياط به دخت ...

نشسته ازراست: محسن خياط(برادومار) - حمه خياط(برادومار) -

حاج عبدرالرحمن خياط(بپ دومار) - عدنان خياط (دومار) - عزيزخياط( برادومار)

بكيه اكسن كامه دخه عدامه عضبا


ادامه مطلب
[ پنجشنبه ۲۲ فروردین۱۳۹۲ ] [ ۲۰:۳۷ بعد از ظهر ] [ موسی مطایف ]
واتموم وودن عيش امين عيش مال فيصل چوك دلامطايف(چوك برامه) شرو ووكه امرو

سه شنبه 92/1/20 عضباي هسته كه ايشالله مباركشون بشه فيصل به دخت....

نشسته ازراست: وليد(برادومار) - دلامطايف(بپ دومار) -فيصل (دومار) -

فردين(برادومار) - حمه(برادومار) - حسن ايسف

 

بیی واگرما سرعضبادخه ادامه متلب

 


ادامه مطلب
[ سه شنبه ۲۰ فروردین۱۳۹۲ ] [ ۲۲:۱۹ بعد از ظهر ] [ موسی مطایف ]
واتموم وودن عيش طلحه عيش مال امين چوك مرحوم دلاگاراژى به هلريون شروووكه

امرودوشنبه ٩٢/١/١٩ عضباى هسته كه ايشالله مباركشون بشه نمونه اکسن مال پسین

نشسته ازراست: علی (برادومار) - امین (دومار) - ممه (برادومار)


بکیه اکسن دخه عدامه متلب


ادامه مطلب
[ دوشنبه ۱۹ فروردین۱۳۹۲ ] [ ۲۳:۱۰ بعد از ظهر ] [ موسی مطایف ]
باسلام خدمت بروبچ ایشالله از ای بارون الهی ورحمت خدادادی بهره تبرده بشه

هموطوکه اطلاع تهه دوروزن هوابارونی وازدوشو الحمدلله بارون خوبی تاامرو

صبح هند که جای شکرباقین خا واگربارونن هم عیش مال طلحه چوک برادر شرو

ووکه امرویکشنبه 92/1/18 عضبای هسته که ایشالله مبارکشون بشه طلحه به....

نشسته ازراست: طیب(برادومار) - ممه برادر(برادومار) - طلحه(دومار) - عبدالغفور (برادومار) - اهمه برادر(بپ دومار)بکیه اکسن واطلاعات دخه ادامه مطلب
ادامه مطلب
[ یکشنبه ۱۸ فروردین۱۳۹۲ ] [ ۲۰:۵۷ بعد از ظهر ] [ موسی مطایف ]
باسلام خدمت بروبچ واتموم وودن عيش عارف دوتاعيش واگرهم شرو وو عيش مال

ناصربيو چوك مهموكلينگا والياس چوك يحيي مَحَسين كه هردوامروپنج شنبه

92/1/15 عضباشون هسته عضباكنن مال ناصرشهريون ومال الياس هم شگومال

طول وكو وه اي  شريك وودن خا ناصربه دخت ...

عضبا مال ناصر


نشسته ازراست: محموكلينگا ونوه اش (بپ دومار) - ناصر(دومار) - بروهيم كلينگا

ونافهمم (آمودومار)


عضبا مال الياس

نشسته ازراست: دلامحسين(آمودومار) - الياس( دومار) - يحيي محسين (بپ دومار)


واگرمابيي سرعضبا دخه عدامه عيشادامه مطلب
[ پنجشنبه ۱۵ فروردین۱۳۹۲ ] [ ۲۲:۱ بعد از ظهر ] [ موسی مطایف ]
واتموم وودن عيش اهمه سواهي سيزده بدر هسته كه عيش مال عارف چوك

حامدغفوري شرو ووكه امروچهارشنبه 92/1/14 عضباي هسته عارف به ...

نشسته ازراست: يعقوب خلبان(آمودومار) -عارف (دومار) - حامدغفوري (بپ دومار)

بكيه اكسن دخه عدامه عيش


ادامه مطلب
[ چهارشنبه ۱۴ فروردین۱۳۹۲ ] [ ۲۲:۰ بعد از ظهر ] [ موسی مطایف ]
واتموم وودن عیش سعیدعیش مال اهمه چوک حبیب حنتیر به کو وه ای چیون شرو

ووکه امرودوشنبه 91/1/12 عضبای هسته که ایشالله مبارکشون بشه نمونه اکسن مال پسیننشسته ازراست: حبیب حنتیر(بپ دومار) - احمد (دومار) - عبدل ودختی (برادومار)

بکیه اکسن دخه ادامه عیش


ادامه مطلب
[ دوشنبه ۱۲ فروردین۱۳۹۲ ] [ ۲۱:۵۰ بعد از ظهر ] [ موسی مطایف ]
باعرض سلام وخسته نبشی بروبچ هموطوکه اطلاع تهه دخه آستانه نوروزیم و

شلوغیون هم زیاد ایشالله که سال خوبی تبشه خوب بعدازعیش ممه دومنی چند

روزی عیش نهه تا امرویکشنبه 92/1/11 که عضبا مال سعیدچوک عیسی عباس

به ....

نشسته ازراست: حمه عیسی(برادومار) - سعید( دومار) - عیسی عباس ( بپ دومار)

بکیه اکسن دخه ادامه عضبا

 


ادامه مطلب
[ یکشنبه ۱۱ فروردین۱۳۹۲ ] [ ۲۲:۱۸ بعد از ظهر ] [ موسی مطایف ]
انالله وانااليه راجعون

فوت مدواَسَنَك رابه شماوخانواده محترمشون تسليت اگيم مرحوم كه دخه مسافرت

شيراز ووده دخه جاده سپيدان چپ اكن كه متاسفانه منجربه فوتي اووت همراه مرحوم

چوكي ودونفر چوكن مال بندر وودن كه اونشون شكستگي شوهه خداايشالله بشون صبر

هده نامبرده امروصبح دوشنبه 92/1/5 دفن وو

[ یکشنبه ۴ فروردین۱۳۹۲ ] [ ۲۱:۵۷ بعد از ظهر ] [ موسی مطایف ]
باعرض سلام وخسته نبشى خدمت بروبچ يك سال هم ره وسال دگه هندچه زود ره

همى پارسال يعنه پرير عيش مال ممه چوپانى هسته يك سال گذشت وامروپنج شنبه

٩٢/١/١ هم اولين عضبامال سال ٩٢ هسته بله عيش مال ممه چوك درهمن دومنى

كه به...

نشسته ازراست: لقمان - ممه (دومار) - درهمن دومني (بپ دومار)


بكيه اكسن دخه ادامه عضباادامه مطلب
[ پنجشنبه ۱ فروردین۱۳۹۲ ] [ ۲۲:۱۳ بعد از ظهر ] [ موسی مطایف ]
باعرض سلام وخسته نبشي خدمت بروبچ سال نو سرهديون برشمامبارك بشه

 

ايشالله كه سال خوب وپربركتي به همه خوما بشه ومشكلات ازبين بره هموطوكه

اطلاع تهه نوروزن وشلوغيون زياد ازهمشهريون ازيزخواهش اكنيم كه با ماشين

وموتورن خو سرعت مرن وحواس شون جمع بشه كه اي سرهديون مثل خر

رانندگي اكنن وهرسال متاسفانه شاهدتصادفات ناجور اويم هميطومواظب اموال

وخانهن خوبشي كه دخه اي شلوغي احتمال دزدي زيادن ايشالله كه به كسه

مشكلي پيش نيت

 

 

بكيه اكسن مال ترافيك وشلوغي دخه ادامه متلب

 


ادامه مطلب
[ چهارشنبه ۳۰ اسفند۱۳۹۱ ] [ ۱۶:۳۹ بعد از ظهر ] [ موسی مطایف ]
واتموم وودن عيش ضياء عيش مال ممه دهمه چوك احمه چوپاني به ...

بكيه دخه ادامه عيش


ادامه مطلب
[ چهارشنبه ۳۰ اسفند۱۳۹۱ ] [ ۲:۵۷ قبل از ظهر ] [ موسی مطایف ]
باعرض سلام وخسته نبشي خدمت بروبچ هموطوكه اطلاع تهه دخه آستانه

 نوروزيم وبازم شلغيون اعصاب معصاب آدم به هم ارزه ازهمشهريون ازيز

خواهش اكنيم مواظب خو ومال خو بشن شلوغي واتفاقات ودزدي.... خا واتموم

 وودن عيش محسن عيش مال ضياء چوك درهمن صالح موسي به ....

 نشسته ازراست: حسن (برادومار) - ضياء (دومار) - درهمن صالح موسي (بپ دومار)

 بكيه اكسن دخه ادامه عضبا


ادامه مطلب
[ یکشنبه ۲۷ اسفند۱۳۹۱ ] [ ۱۹:۵۳ بعد از ظهر ] [ موسی مطایف ]

واتموم وودن عیش اسامه عیش مال طیب چوک حبیب محیابه ....

نشسته ازراست: صالح حسن - طیب (دومار) - حبیب محیا(بپ دومار)

بكيه اكسن دخه ادامه عضبا


ادامه مطلب
[ پنجشنبه ۲۴ اسفند۱۳۹۱ ] [ ۲۰:۳۳ بعد از ظهر ] [ موسی مطایف ]
واتموم وودن عيش مسعود عيش مال اسامه چوك مرحوم كوران به دخت...


بكيه سرعضبا دخه كوچه


ادامه مطلب
[ پنجشنبه ۲۴ اسفند۱۳۹۱ ] [ ۱۴:۵۵ بعد از ظهر ] [ موسی مطایف ]
واتموم وودن عيش اهمه عيش مال مسعودچوك ممه اهمه كلندر(فرهمند) به دخت...

 

نشسته ازراست: ممه اهمه كلندر(بپ دومار) - مسعود (دومار) - ممه حسن بپ


بكيه دخه عدامه عضبا


ادامه مطلب
[ سه شنبه ۲۲ اسفند۱۳۹۱ ] [ ۲۱:۳۰ بعد از ظهر ] [ موسی مطایف ]
انالله وانااليه راجعون

فوت مملي جمات بپ (لي) شون رابه شماوخانواده محترمشون تسليت اگيم مرحوم

كه اكثروقتون باچهارپايه خو درمدرسه مهديه شنيشت دوروزه هسته كه پيداي نهه تا

امرو دوشنبه 91/12/21 كه شُم خبردارووديم كه به رحمت خدارفته مرحوم بعداز

نمازخافتن دفن ووخداايشالله جنت نصيبي بكن

[ دوشنبه ۲۱ اسفند۱۳۹۱ ] [ ۲۲:۳۳ بعد از ظهر ] [ موسی مطایف ]
بعدازعيش مرشادعيش مال اهمه چوك حمه موسي مشتاقي(آجي موسي عظيمه)

به دخت...

نشسته ازاست:عبدل آجي موسي ودختي( آمودومار) - اهمه( دومار) - علي آجي موسي(آمودومار) - حمه موسي عظيمه( بپ دومار)


بيي سرعضبا دخه عدامه متلب

 


ادامه مطلب
[ یکشنبه ۲۰ اسفند۱۳۹۱ ] [ ۱۹:۲۰ بعد از ظهر ] [ موسی مطایف ]
واتموم وودن عیش ممه حسن عیش مال مرشاد چوک مَبِلال به هلریون شرو ووکه

امرو جمعه 91/12/18 عضبای هسته نمونه اکسن مال پسین عضبایی

نشسته ازراست:ممه عبدل بروهیم وفاطمه(خالودومار) - مرشاد (دومار) -

مَبِلال نامجو(بپ دومار)

بکیه اکسن دخه ادامه عضبا

 


ادامه مطلب
[ جمعه ۱۸ اسفند۱۳۹۱ ] [ ۱۹:۵۹ بعد از ظهر ] [ موسی مطایف ]
وا تموم وودن عيش محسن چند روزه عيش نهه تاامرو پنجشنبه 91/12/17که عضبامال

ممه چوک حسن اجى سا به....

نشسته ازراست: حسن آجی سا(بپ دومار) - ممه (دومار) - آجی سا(باجی دومار)

بکیه اکسن واعکسن قدیمی دخه عدامه عضبا


ادامه مطلب
[ پنجشنبه ۱۷ اسفند۱۳۹۱ ] [ ۲۲:۵۳ بعد از ظهر ] [ موسی مطایف ]
انالله وانااليه راجعون

فوت ناگهاني محسن چوك دلامدهمه برارفيك خوبم سمير وپَُس آموخالومحسن رابه

شما وخانواده محترمشون تسليت اگيم مرحوم شاوسه شنبه 91/12/15 دخه بيمارستون

بندرفوت اووت  واقعن سختن خداايشالله بشون صبرهده


به اطلاع همشهريون ازيزبرسونيم كه ميت دخه راهن واحتمالن بعدازنمازپسين امرو

پنجشنبه 91/12/17 دفن اووت

باتشكرازخالومحسن (پُس آموي)

[ سه شنبه ۱۵ اسفند۱۳۹۱ ] [ ۲۳:۴۷ بعد از ظهر ] [ موسی مطایف ]
واتموم ودن عيش سعيدابول عيش مال محسن چوك مرحوم مسن كيت به ....

واگرمابيي سرعضبا دخه ادامه متلب


ادامه مطلب
[ یکشنبه ۱۳ اسفند۱۳۹۱ ] [ ۲۱:۰ بعد از ظهر ] [ موسی مطایف ]
واتموم وودن عيش علي مملي عيش مال سعيد چوك عبدالصمدتنكري به دخت....

نشسته ازراست: حميد(برادومار) - سعيدابول(دومار) - شيخ عبدالباسط (برادومار)

بجخ واگردومار سرعضبادخه عدامه متلبادامه مطلب
[ جمعه ۱۱ اسفند۱۳۹۱ ] [ ۱۸:۴۹ بعد از ظهر ] [ موسی مطایف ]
باسلام بعد ازتموم وودن عيش جواد وفوت جونون شهر دوسه روزه عيش نهه تا

امروپنج شنبه 91/12/10 كه عضبا مال علي چوك مملي دريانورد(بربوچ) برا

احسان چوك خه مه هسته كه به دخت...

ازراست: هموكه نصفي پيدان :اهمه آجي سا - مملي (بپ دومار) - علي (دومار)

- حاج احمه ايسف


بكيه اكسن دخه ادامه عضبا

 


ادامه مطلب
[ پنجشنبه ۱۰ اسفند۱۳۹۱ ] [ ۱۹:۵۲ بعد از ظهر ] [ موسی مطایف ]
انالله وانااليه راجعون

فوت ناصح چوك مرفى تورنگ رابه شماوخانواده محترمشون تسليت اگيم 

مرحوم كه قبلن هم موگو دراثرتصادف ضربه مغزى ووده متاسفانه منجربه

 فوتى ووكه امروچهارشنبه ٩١/١٢/٩ بعدازنمازپسين دفن ووخداايشالله جنت 

نصيبي بكن وبه خانواده شون صبرهده واقعن دردناكن دوتاجون واهم برن

[ چهارشنبه ۹ اسفند۱۳۹۱ ] [ ۲۰:۲۵ بعد از ظهر ] [ موسی مطایف ]
انالله وانااليه راجعون

فوت محمد چوك دلاكلندررابه شما وخانواده محترمشون تسليت اگيم مرحوم هموطو

كه قبلن هم موگودراثرتصادف وضربه مغزي وودن چندروزهسته بندره كه متاسفانه

منجربه فوتي وو نامبرده امروسه شنبه 91/12/8 بعدازنمازپسين دفن وو وناصح هم احتمالن

سواه پسين دفن بشه

[ سه شنبه ۸ اسفند۱۳۹۱ ] [ ۲۲:۴۷ بعد از ظهر ] [ موسی مطایف ]
باعرض سلام وخسته نبشى خدمت بروبچ واتموم وودن عيش سعدوممه نادرى

عيش مال جواد چوك دلامحجعلى پلنگ به قشميون شرو ووكه امرويكشنبه

٩١/١٢/٦ عضباى هسته كه عضباكنن هلريون هسترن كه ايشالله مبارك جوادبشه


نشسته ازراست: محجعلي پلنگ (باجي دومار) - جواد(دومار) - دلامحجعلي (بپ دومار)

بكيه اكسن دخه ادامه عيش

به اطلاع همشهريون ازيزبرسونيم كه متاسفانه چوك دلاكلندر كه چندروزپيش

واگرناسح وموسى چلاسى شون تصادف ايكرده فوت ايكرده خداايشالله به

خانوادشون صبرهده مرحوم هنيزابندرن وضعيت ناسح نامعلوم وموسى الحمدلله بهترن

متاسفانه امروسه شنبه 91/12/8صبح باخيور بوديم كه ناسح هم متاسفانه

فوت ايكرده خداايشالله به

خانوادشون صبرهده مرحومون هردوتا هنيزا بندرن


ادامه مطلب
[ یکشنبه ۶ اسفند۱۳۹۱ ] [ ۱۹:۴۸ بعد از ظهر ] [ موسی مطایف ]
انالله وانااليه راجعون

فوت مباس اموعبدالروف (برادرهمن عباس) رابه شماوخانواده محترمشون تسليت


اگيم مرحوم امروصبح يكشنبه ٩١/١٢/٦ به خاك سپرده وو


[ یکشنبه ۶ اسفند۱۳۹۱ ] [ ۹:۳۵ قبل از ظهر ] [ موسی مطایف ]
واتموم وودن عيش عظيم عيش مال سعد چوك معاد وممه چوك عمران دوتاپس امو

شرو ووكه سعدبه ...


نشسته ازراست: عمران (بپ ممه) - سعد(دومار) - ممه (دومار) -

معادنادري(بپ سعد)

بكيه اكسن دخه ادامه عيش ....ادامه مطلب
[ چهارشنبه ۲ اسفند۱۳۹۱ ] [ ۲۳:۳۹ بعد از ظهر ] [ موسی مطایف ]
انالله وانااليه راجعون

فوت ملا كرت رابه شماوخانواده محترمشون تسليت اگم مرحوم كه چندساله

هسته مريضه امروسه شنبه 91/12/1 بعدازنمازپسين به خاك سپرده ووخدا

ايشالله به خانوادشون صبرهده

[ سه شنبه ۱ اسفند۱۳۹۱ ] [ ۱۵:۳۹ بعد از ظهر ] [ موسی مطایف ]
 واتموم وودن عيش اهمه دوسه روبعدعيش مال عظيم چوك احمه مير(احمدي) به ...

نشسته ازراست: اهمه مير(بپ دومار) - چوك افشين ترك -عظيم(دومار) - دلا ميرزا

ونوه اش

 


ادامه مطلب
[ دوشنبه ۳۰ بهمن۱۳۹۱ ] [ ۲۱:۵۱ بعد از ظهر ] [ موسی مطایف ]
به اطلاع همشهريون ازيزبرسونيم كه تصادف وحشتناكي امرودوشنبه

91/11/30 پسين دخه اتوبان قشم.درگهان ووده كه متاسفانه چوكن مال شهر

وودن . دخه اي حادثه موسي چلاسي وناصح چوك مرفي تورنگ وچوك دلايا

اهمه كلنفر وودن كه موسي دخه بيمارستون قشم واون دونفه متاسفانه به علت

ضربه مغزي وودن راهي بندر وودن


[ دوشنبه ۳۰ بهمن۱۳۹۱ ] [ ۲۰:۲۵ بعد از ظهر ] [ موسی مطایف ]
باعرض سلام وخسته نبشى خدمت همشهريون ازيز به اطلاع شمابرسونيم 

 

كه اقاى على هنرمندوسلطان خان قشمى دوورزشكارخوب شهرخوما دررشته 

ووشو كسب مقام سوم كشورى شواره كه اقاى على هنرمند دسته ٨٠ كيلو 

واقاى سلطان خان قشمى دردسته ٨٥ كيلومقام سوم كشورى دخه زاهدان 

شوارده كه باعث افتخارشهردرگهان وجزيرن مه ازهميجا به اى ورزشكارون

 ازيزتبريك اگم ايشالله كه هميشه موفق وپيروزبشن

http://soli501.persiangig.com/image/aaa.jpg

http://soli501.persiangig.com/image/hhh.jpg
 

باتشكرازمديرمحترم دبستان مهدى درگهان : محمدشريف دريانورد

 

به اطلاع ورزشكارون ازيزفوتبال برسونيم كه نتيجه گازى امرو جمعه ٩١/١١/٢٧

 استقلال درگهان ٢ ارش ميناب ٠ گلن توسط محمدنيكخواه وحسام زده ووده

[ شنبه ۲۸ بهمن۱۳۹۱ ] [ ۰:۳۳ قبل از ظهر ] [ موسی مطایف ]
باعرض سلام وخسته نبشي خدمت همشهريون ازيز به اطلاع شمابرسونيم كه

اولين نمايشگاه نقاشي وكاردستي آمادگي ومهد قبله (فاخري) ازروزچهارشنبه

91/11/25 افتتاح ووده دراي نمايشگاه كه آثارقشنگي ازنقاشي وكاردستي و

رنگ آميزي نونهالان بين سنين 3 الي 6 سال هه برگزارووده همشهريون ازيز

اتونن تا روز يكشنبه 91/11/29 ازاي نمايشگاه وآثار هنري اي بچه ها ديدن بكنن

به اطلاع همشهريون برسونيم كه اي نمايشگاه درحال حاضر براي خواهرانن و

ساعت بازديد 4 الي 7 بعدالظهر نمونه فعاليتن كريگن شما

 

 

 

 

 

 

بكيه دخه ادامه متلب يا مطلب

 

 


ادامه مطلب
[ پنجشنبه ۲۶ بهمن۱۳۹۱ ] [ ۲۰:۵۴ بعد از ظهر ] [ موسی مطایف ]
واتموم وودن عيش بيژن عيش مال اهمه چوك مرحوم دلاخليل به ....


نشسته ازراست: ممه خليل (آمودومار) - اهمه (دومار) - مهموخليل(آمودومار)بكيه اكسن واگر دوماربيي سرعضبا


ادامه مطلب
[ پنجشنبه ۲۶ بهمن۱۳۹۱ ] [ ۲۰:۴۳ بعد از ظهر ] [ موسی مطایف ]

انالله وانا اليه راجعون


فوت ممه چيراوو رابه شما وخانواده محترمشون تسليت اگيم مرحوم دوساله

هسته كه ناراحتي قلبي ايشسته كه امرو پنج شنبه 91/11/26 بعدازنمازپسين به

خاك سپرده وو

[ پنجشنبه ۲۶ بهمن۱۳۹۱ ] [ ۲۰:۱۷ بعد از ظهر ] [ موسی مطایف ]

واتموم وودن عیش بیژن عیش مال جواد چوک ممه محمودی به ....


اطلاعات دگه ادامه متلب


ادامه مطلب
[ پنجشنبه ۲۶ بهمن۱۳۹۱ ] [ ۱۳:۷ بعد از ظهر ] [ موسی مطایف ]
انالله وانااليه راجعون                                                                    

فوت فاطمه صالح خَه محصاله لافتی شون رابه شما وخانواده محترمشون تسلیت

 اگیم مرحومه امروسه شنبه 91/11/24 بعدارنمازپسین دفن وو خداایشالله به

خانوادشون صبرهده                                                                                            
[ سه شنبه ۲۴ بهمن۱۳۹۱ ] [ ۲۱:۵۴ بعد از ظهر ] [ موسی مطایف ]
واتموم وودن عيش ميلادعيش مال بيژن چوك منصوريحيايي به دخت ....
نشسته ازراست : سرحدي مهمون شون - بيژن (دومار) -

دخت سرهدي - منصور يحيايي (بپ دومار) - دخت ميراهمه

بكيه اكسن دخه ادامه عضبا


ادامه مطلب
[ یکشنبه ۲۲ بهمن۱۳۹۱ ] [ ۱۸:۴۱ بعد از ظهر ] [ موسی مطایف ]
باعرض سلام وخسته نبشي خدمت بروبچ هموطو كه قبلن هم مُگو واتموم وودن عيش

عقيل عيش ميلاد چوك درويش محجعلي (معلم) به ....


نشسته ازراست : محجعلي (باجي دومار) - يونس (چوك خَه دومار) -

ميلاد (دومار) - درويش (بپ دومار)


بكيه اكسن بخاطه كه جا زيادنگره دخه ادامه شروتادامه مطلب
[ شنبه ۲۱ بهمن۱۳۹۱ ] [ ۲۱:۳۴ بعد از ظهر ] [ موسی مطایف ]
باعرض سلام وخسته نبشي خدمت بروبچ هموطوكه اطلاع تهه دخه آستانه دهه فجر

وماه بهمن قرارمُگته ومراسمن وجشنهايي به پيروزي انقلاب مدارسون تدارك ادن كه

اولين جشن مربوط به پيش دبستاني غنچه هاي دلبري هسته كه روز چهارشنبه

91/11/18 بعدازنمازپسين برگزار وو دراي جشن مراسمي تحت عنوان نيايش وسرود

و نمايش شنگول منگول ومسابقه ماست خوري برگزار وو نمونه اكسن مال مراسم

 

بكيه اكسن دخه ادامه جشن

 

 


ادامه مطلب
[ جمعه ۲۰ بهمن۱۳۹۱ ] [ ۱۴:۲۴ بعد از ظهر ] [ موسی مطایف ]
واتموم ودن عيش طيب عيش مال عقيل چوك مرحوم دبل به ...

بكيه اكسن دخه ادامه عيش

 


ادامه مطلب
[ جمعه ۲۰ بهمن۱۳۹۱ ] [ ۱:۱۶ قبل از ظهر ] [ موسی مطایف ]
باعرض سلام وخسته نبشي خدمت بروبچ واتموم ووده عيش معاد عيش مال طيب

چوك علي مَحَشريف به...


نشسته ازراست: حمه دلا خالوسن - طيب (دومار) - علي مَحَشريف (بپ دومار)بكيه اكسن دخه ادامه عضبايا عضوا
ادامه مطلب
[ سه شنبه ۱۷ بهمن۱۳۹۱ ] [ ۲۱:۱۴ بعد از ظهر ] [ موسی مطایف ]

انالله وانااليه راجعون 

فوت رقيه زن مرحوم مباس سوپرى رابه شماوخانواده محترمشون تسليت اگيم

مرحومه به علت ناراحتى قلبى امرودوشبه ٩١/١١/١٦ صبح به خاك سپرده وو

[ دوشنبه ۱۶ بهمن۱۳۹۱ ] [ ۱۲:۱۹ بعد از ظهر ] [ موسی مطایف ]
باسلام واتموم وودن سه تا عيشن ماجد ومحيا وسيجلال عيش مال معاد چوك دلا مزور به ....

نشسته ازراست : دلا مزور (بپ دومار) - معاد (دومار) - حسن نورايي (باجي دومار)


بكيه اكسن اگه غيرت شما اكن وعينترنت شما جونن دخه عدامه عضبا


ادامه مطلب
[ یکشنبه ۱۵ بهمن۱۳۹۱ ] [ ۲۲:۱ بعد از ظهر ] [ موسی مطایف ]
باعرض سلام وخسته نبشي خدمت بروبچ هموطو كه دخه پست قبلي هم موگو

امروپنجشنبه 91/11/12سه تاعضبا واهم هسته عيش مال ماجدحدو ومحيا چوك

علي محيا وسيدجلال چوك سيدبرهان وهميطورهم امرو اولين روز ازدهه فجر

هسته خوب عضباكنن مال ماجد لافتيون وعضبامال محيا شهريون وسيدجلال هم

هلريون هسته كه ايشالله مباركشون بشه خا ماجدبه...

عضبامال ماجد لافتيون ا زنهادن اكس دومار معذوريم

عضبامال محيا شهريون

نشسته ازراست: علي محيا(بپ دومار) - محيا (دومار) - محسن (برادومار)

عضبامال سيجلال هلريوننشسته ازراست: دلا ويمنادخترش(دومارشون) - سيدجلال (دومار) خانوم كوچلو

الهام عبدالئوف


بكيه اكسن اگه غيرت شما اكن دخه ادامه عيشنادامه مطلب
[ پنجشنبه ۱۲ بهمن۱۳۹۱ ] [ ۱۹:۵ بعد از ظهر ] [ موسی مطایف ]
واتموم وودن عيش منصور تورنگ سواهي چهارشنبه 91/11/11 عضبامال

منصور چوك مرحوم احمه سعيدپلنگ به ...


نشسته ازراست هموكه نصفي پيدان : محجعلي - محنور(برادومار) منصور(دومار)

- عبداصمدآجي - محجعلي پلنگ


بكيه دخه ادامه عيشادامه مطلب
[ چهارشنبه ۱۱ بهمن۱۳۹۱ ] [ ۱۹:۵۲ بعد از ظهر ] [ موسی مطایف ]
باسلام وخسته نبشي خدمت بروبچ واتموم وودن عيش نجيب يك هفته اي بخاطه

مراسمن مال ربيع الاول عيش نوو تا امرو سه شنبه 91/11/10 كه عيش مال

منصور چوك موسي حمزه به ...

بكيه اكسن دخه ادامه عيش

درضمن نتيجه گازي امرو استقلال درگهان 1 اروند 1 گل زده شده تيم استقلال

احمدتورنگادامه مطلب
[ سه شنبه ۱۰ بهمن۱۳۹۱ ] [ ۲۰:۴۶ بعد از ظهر ] [ موسی مطایف ]
باعرض سلام وخسته نبشي خدمت بروبچ ايشالله كه درپناه خداهميشه سالم

 

وكوتمندبشي هموطوكه چندروز قبل هم موگو دراستانه ماه ربيع الاول وهته وحدت

قرارمُهه كه شاو ميلاد پيامبر(ص) دخه همي ماهن وبايد بيشته از مراسمن دگه

شادي بكنيم مراسم مولودخواني كه هرسال برگزاراووت  امسال شاوجمعه كته

ازتموم همشهريون ازيز دعوت اكنيم به اي مراسم وجشن تولدپيامبر عزيزمون به

مسجدجامع بين سعي نكنيم مثل يك سال دوسال اخير جشن آخرين پيامبرمون

كمرنگ بشه پيشترن كه ماكوچك هستريم مسجدجامع پرازكوچك گپ. پيرو جون

هسته وله الان متاسفانه بپون ومُمون ناوهلن به كريگن خو بين اگن اري چه اكني

دوتا باسكوت بيشته نادن...حرف ازدوتا باسكوت نين كه شمابه چوكن خوناوهلي..

اي كارشما يه نوع بي احترامي به دين اسلام اووت... جونون هم سعي بكنن بين دخه

اي جشن اي جشن تنها مال پيرمردن وكريگن نين بلكه مال همن درضمن اي مراسم

عولش خدا شاو جمعه بعدازنماز خافتن برگزار اووت

 

بكيه اكسن مال شاو 12 ربيع الاول دخه ادامه متلب

 

درضمن نتيجه گازي امروپنج شنبه استقلال درگهان 1 - سهلي 1 باتشكرازبازيكنان

تيم استقلال درگهان

گازي بعدي استقلال درگهان وا اروند سورو سه شنبه 91/11/10 سعت 14:30

دخه زمين ورزشي قشم

 

 

 


ادامه مطلب
[ پنجشنبه ۵ بهمن۱۳۹۱ ] [ ۰:۳۳ قبل از ظهر ] [ موسی مطایف ]
انالله وانااليه راجعون

فوت ممه ميرن رابه شماوخانواده محترمشون تسليت اگيم مرحوم كه چندساله

هسته مريضه امروچهارشنبه 91/11/4 به رحمت خداره مرحوم امروچاشت

به خاك سپرده وو خداايشالله به خانوادشون صبرهده

[ چهارشنبه ۴ بهمن۱۳۹۱ ] [ ۲۳:۷ بعد از ظهر ] [ موسی مطایف ]
 واتموم وودن عيش برهان عيش مال نجيب چوك ميرطوفان به ...

نمونه اكسن مال پسين عضبايى دخه ادامه متلب

نشسته ازراست: ميرطوفان (بپ دومار) - نجيب دومار - ميروعبيدي ودخترش

ادامه مطلب
[ سه شنبه ۳ بهمن۱۳۹۱ ] [ ۲۳:۱۰ بعد از ظهر ] [ موسی مطایف ]
باعرض سلام وخسته نبشي خدمت بروبچ واتموم وودن عيش الياس عيش مال برهان

چوك حمه حيدربه...

نشسته ازراست: نافهمم - برهان (دومار) - فرهاد سرودي

اكس آخري ازطرف فرهاد تقديم به فاطمه سعيد دخه اماراتادامه مطلب
[ یکشنبه ۱ بهمن۱۳۹۱ ] [ ۲۰:۴۹ بعد از ظهر ] [ موسی مطایف ]
انالله وانا اليه راجعون


فوت ممه مندگاررابه شما وخانواده محترمشون تسليت اگيم مرحوم امروشنبه 91/10/30

 صبح به خاك سپرده وو خداايشالله جنت نصيبي بكن وبه خانوادشون صبرهده

[ شنبه ۳۰ دی۱۳۹۱ ] [ ۱۲:۲۱ بعد از ظهر ] [ موسی مطایف ]
سلام خدمت بروبچ واتموم وودن عيش ميرايسف عيش مال الياس چوك عبدالحميد به....

نشسته ازراست: الياس (دومار) ممه عبدالحميد (برادومار) كريگن هم مال ممه


نتيجه گازي امروجمعه 91/10/29 استقلال ميناب 1 استقلال درگهان 0ادامه مطلب
[ پنجشنبه ۲۸ دی۱۳۹۱ ] [ ۱۸:۵۲ بعد از ظهر ] [ موسی مطایف ]
انالله وانااليه راجعون

فوت بى بى فاطمه زن مرحوم عبدل ملا  مم مسعود صالحى شون رابه شماوخانواده

محترمشون تسليت اگيم مرحوم به علت بيمارى چندساله مريضه كه امروپنج شنبه

٩١/١٠/٢٨ صبح به خاك سپرده ووخداايشالله به خانواده شون صبرهده


[ پنجشنبه ۲۸ دی۱۳۹۱ ] [ ۱۴:۳۰ بعد از ظهر ] [ موسی مطایف ]
باعرض سلام وخسته نبشی خدمت بروبچ ایشالله که دخه ای هوای سرد سالم و

کوتمندبشی هموطوکه اطلاع تهه محرم وصفرهم خلاص وو وسروکله عیشن هم

پیداوهمیطو مولودن هم دخه مجتن شرو اوو که شو12 ربیع الاول هم دخه همی

ماهن که جزئیاتی بعددخه یتا پست ایشالله انویسم خا اولین عیش مال میرایسف چوک

حمه دلا(عبدل مموسی) به دخت

نشسته ازراست : میرعبدالله (برادومار) - احمه (برادومار) - میرایسف (دومار) -

مدلا (بپ دومار) - اسماعیل (برادومار)


درضمن به اطلاع ورزشکارون ازیزفوتبال برسونیم که گازی امروزسه شنبه

91/10/26استقلال درگهان با آرش میناب به علت نهندن تیم آرش میناب

3 بر0 به نفع استقلال اوو


بکیه اکسن دخه ادامه عضبا


ادامه مطلب
[ چهارشنبه ۲۷ دی۱۳۹۱ ] [ ۰:۱۹ قبل از ظهر ] [ موسی مطایف ]

انالله واناالیه راجعون

فوت ممه هلری باجی اهمه رووشون رابه شما وخانواده محترمشون تسلیت اگیم

مرحوم که چندسالی بیمار هسته شوپنجشنبه 91/10/21 به رحمت خدااره و

صبح پنجشنبه به خاک سپرده وو خداایشالله بشون صبرهده


درضمن به اطلاع ورزشکارون ازیزبرسونیم که دوربرگشت بازیون استقلال درگهان

شروع ووده وامروپنج شنبه با بستک بازی ایووده که نتیجه 4 بر3 به نفع بستک

وبازی بعدی ایشالله سه شنبه 91/10/26 با میناب دخه قشمن

[ پنجشنبه ۲۱ دی۱۳۹۱ ] [ ۲۱:۴۱ بعد از ظهر ] [ موسی مطایف ]
زلزله ای به بزرگی 4/2 دهم درریشتر بامداد امرو دوشنبه 91/10/18 سعت

  4:11:56 ثانیه شهرقشم رالرزاند ای زلزله  خاوو ازچهم مردم قشم ایگه وله

خوشبختانه خسارتی به کسی وخانه ای پیش نهند...پسین امروهم سعت 16:11:17

ثانیه پس لرزه ای دخه درگهان ووده ودوتا بعد هم سعت 17:06دقیقه و

18:15 دقیقه که درصدی 3.6 و3.1 و2.8 ریشتر ووده به علت ایکه جزیره

دخه خط زلزله وجودایشه ازهمشهریون ازیزخواهش اکنیم همالِش خوبکنن

ویچکو مواظب بشن

[ دوشنبه ۱۸ دی۱۳۹۱ ] [ ۲۳:۳ بعد از ظهر ] [ موسی مطایف ]
وامحسن امگو ایجاخیله تال ریخته  توبره ای گوشه مه ارم اون

گوشه  ایگوخوبن امگو اگه ادی که جایی مَش شَزه بفهم که عسل

هه ایگو کاره ادنبشه پیدااکنیم خلاصه


اگه غیرت شما اکن بخونی بیی دخه ادامه داستان


ادامه مطلب
[ دوشنبه ۱۸ دی۱۳۹۱ ] [ ۱۰:۳۶ قبل از ظهر ] [ موسی مطایف ]
باعرض سلام وخسته نبشی خدمت بروبچ ماکه زبون ما مودرایوا ازگُتن واهمی

جونون که بابا سرعت مری درفکرخو بشی شهرگپ ووده شلوغی زیاد واهمی

 کهنه موتورون خو گاز مدی...اصلن گوش ناکنن چکدک جونون دخه همی سهل

 انگاریون جون خو ازدست شُدا وله کو گوش شنوا نتیجه ای هم این....


تصادف امروشنبه پیشین 91/10/16 نزدیک پمپ بنزین ووده که موتوری منصور چوک ممه (بنا) برا اَترت وتنکری حسین مال رمکون که چوکوباسرعت ازطرف شهرنهندنن وتنکرودرحال زیرکردن به طرف سوپرحیدری که موتوربه باک تنکر اخرت وچوک ارناحیه بازو وقسمتی از روی ضربه اخرت... مسدوم بیمارستونن ودخه قسمت بخشن

 

[ شنبه ۱۶ دی۱۳۹۱ ] [ ۱۸:۱۲ بعد از ظهر ] [ موسی مطایف ]
باسلام وخسته نبشی خدمت بروبچ دوستان شرمنده که دیرآپ نوودن اینترنتن

 ما پچک پچکن وبلاگفاوازناکن که متلب بنویسیم ایرانن دگه چه اکنی امروامتوه

یکتاماجرای واقعی نیمه جندی به شماتعریف بکنم ای اتفاق چندسال پیش به مه و

محسن صالح زکریا پیش هند که واپا ازشهرراه مُزده به کوه موزی که عسل بکنیم

کوه موزی خو افهمی کیان بعدازلک خواجه شهاب ونرسیده به شرکت سیمان واز

مسیرجاده کو وه ای هم بعد ازکولغو هموکوه درازو که ازدورپیدان ودوتا نه سرهمن

خا بگذریم صبح زود هسته که ..

واگرمابیی دخه ادامه ماجرای جندی دخه ادامه متلب


ادامه مطلب
[ جمعه ۱۵ دی۱۳۹۱ ] [ ۱۸:۱۶ بعد از ظهر ] [ موسی مطایف ]

باسلام خدمت بروبچ ایشالله که همیشه سلامت وکوتمندبشی اگه یه وختنی متوجه وودی

وخته دخه خانه تنهای صداهن عجیب وغریبی شناویده اووت خا ای صداهن چن؟یعنه

کسه به آدم واترس ادت یا ..جِن..نه خانن

واگرما بیی دخه ادامه متلب تا یچکو دلترک به شمابکنیم


نتيجه گازى امروسه شنبه ٩١/١٠/٥ استقلال درگهان وابستانو٤ به ٢ به نفع استقلال

گلن زده ووده توسط حسام - ياسر - مصطفى وعبدالله زده ووده 

افرين به فوتباليستن ازيزوزحمت كش استقلال درگهان كه باعث افتخاردرگهانن


ادامه مطلب
[ شنبه ۲ دی۱۳۹۱ ] [ ۲۲:۳۰ بعد از ظهر ] [ موسی مطایف ]
 انالله واناالیه راجعون

فوت شمسیه (شمسول) زن محدمین برامدلا یزدان پناه شون رابه شما وخانواده

محترمشون تسلیت اگیم مرحومه چندروزپیش دچار ناراحتی معده اووت وبی بندر

ابرن وازاونجا هم راهی تهران که متاسفانه نصف شاوو شو پنجشنبه 91/9/30 به

رحمت خدااره میت هنوز تهرانن واحتمالن یا امشو یا سواه دفن اوو خداایشالله

جنت نصیبی بکن مرحومه پیشین بعدازنمازجمعه 91/10/1 دفن وو

انالله وانا الیه راجعون

فوت فاطمه مرحوم غلم عبدالله سَن مُم حبیب غلم شون رابه شما وخانواده

محترمشون تسلیت اگیم مرحومه امرو پنجشنبه 91/9/30 بعدازنمازپسین دفن وو

انالله واناالیه راجعون

فوت عایشه زن مرحوم دلا سِمَعیل مُم احمدرحیمی شون رابه شما وخانواده

 محترمشون تسلیت اگم مرحومه خاله مُم مه شَوو مرحومه به علت بیماری لثه

 بعدازشُم جمعه ۱/۱۰/۹۱ به رحمت خداره وصبح شنبه ۲/۱۰/۹۱ دفن وو خداایشالله

جنت نصیبی بکن

نتیجه گازی امروجمعه استقلال درگهان 0 لمزان 1

[ پنجشنبه ۳۰ آذر۱۳۹۱ ] [ ۱۴:۴۴ بعد از ظهر ] [ موسی مطایف ]
باعرض سلام وخسته نبشی خدمت بروبچ چندماهی اووت که دخه رسانهن وخیورن

نگتن که ایشوه به یه نوعی که همی دانشمندن نگتن دنیا خلاص بشه یعنه یه دنیای...واگرمابیی دخه ادامه متلب که چه کارونی نکردن


ادامه مطلب
[ چهارشنبه ۲۹ آذر۱۳۹۱ ] [ ۲۲:۳۵ بعد از ظهر ] [ موسی مطایف ]

باعرض سلام وخسته نبشى خدمت همشهريون ازيزايشالله كه دخه اى هواى

بارونى سالم وكوتمندبشى به اطلاع ورزشكارون ازيربرسونيم كه گازى امروز

يكشنبه ٩١/٩/٢٦ استقلال درگهان واميناب ١-١ ووده كه گل زده ووده توسط

بازيكن محمدنيكخواه كه بشون تبريك اگيم


پيش بينى وضع هوا هم هواى درگهان تموم عبرى همراه با بادسرد وبارون

پيس پيسى ودربعضى كوچهن همراه وا شروگل توصيهن ايمنى واموتورن خوسرعت

مرى كه هوانه خل شما اكشدوسرمااخرى ويزيت هم گرونن-ازكوچهنى كه چربن جدا

خودارى بكنى كه چرب خردن روشاخيشن-روسميتن خوحتمن پلاستيك بكشى كه

سميت گرون ووده ٥٧٠٠ تمن-اگه تاصبح عولش خدا بارون هند مدرسهن تعطيلن

مادگه راحت اويم

[ یکشنبه ۲۶ آذر۱۳۹۱ ] [ ۲۲:۳۵ بعد از ظهر ] [ موسی مطایف ]
باعرض سلام وخسته نیشی خدمت بروبچ ایشالله که سلامت بشی چندوخت پیش

وایتا ازهمی کریگن چندتاکلمه جزیزتی امزه فکرایکه بی فوش ندادم یاکه هندی گپ

نزدم امگو نه بابا ای گپن پیشترن شُزده وله متاسفانه آلا همه بخو کلاس انستن وای

کلمهن خش جزیرتی ازیادشکرده واگن ای گپن دگه بی کلاسی آدم نشون ادت واقعن

که درستن که آلا دوره فرق ایکرده وله زبون مادری خوما دگه نیاید فرق بکن به همی

منظور مه دوباره سرسُحاره مال حبا خورفتم وچندتا کلمه که زیاد استفاده ناووت یا

اوتت وله کریگن امروزی نافهمن دراموا که به شما توضیح هدم خا بیی واگرما تا

بخته یادبگیری

اولین کلمه شَهلینگ : شهلینگ دخه زبون فارسی به معنی بازکردن پاها تا حد امکان

ای کلمه معمولن دخه جاهن خاصی به کار اره یعنه وخته جایی هاوو سهاری وستاده و

نادونی رد بشی یا طرف مثل حباهن راه نرفتن اگن شهلینگ بزن نه که زودته ارسی

.یادخه جمع نیشتی شلوغن راه تو ناوو بری ازشهلینگ استفاده اکنی ورد اوی

خا حالا مثالی دخه جمله:

امرو یواش یواش مره هو تا امدی که بارون ایوا شهلینگ امزه و

هندم نه خانه

ما! چه؟ ایجهو ناوو رد بشی خو ؟ خا شهلینگ بنه رد به دگه!

شهلینگن مال موساوو هو هرتایی 4 مترن

 

خا بکیه خالو اگه غیرت شما اکن بیی واگر کتاب مال حبا دخه ادامه متلب

 


ادامه مطلب
[ جمعه ۲۴ آذر۱۳۹۱ ] [ ۱۸:۳۹ بعد از ظهر ] [ موسی مطایف ]
باعرض سلام وخسته نبشی خدمت بروبچ ایشالله که همیشه سالم وکوتمند بشی چند

وخت پیش درمورددوتا ازشخصیتن دوست داشتنی وازیادرفته گپی مزه امروهم متوت

درمورد یتاشون بحث کوچکی بکنیم


واگرمابیی دخه ادامه متلب

نتیجه گازی روزچهارشنبه 91/9/22 استقلال درگهان 3  آوای میناب 1

گلها توسط عبدالله تورنگ . محمدنیکخواه وعرفان زده ووده


ادامه مطلب
[ دوشنبه ۲۰ آذر۱۳۹۱ ] [ ۱۰:۱۴ قبل از ظهر ] [ موسی مطایف ]
باعرض سلام وخسته نبشی خدمت بروبچ مخصوصن ورزشکارون ازیزچندوخته

اووت که گازیون فوتبال استقلال درگهان شرو ووده هفت تاگازی ووده وامروهم

هشتمین گازی واجناح بستک سعت 14:30 دقیقه شروو ووده که بازیکنن دوش به

بستک رفتن وایشالله بادست پربراگردن نموندار گازیون به شما دوستان انستیم همراه

وا بردوباخت وامتیاز

جدول بازی های لیگ ممتاز هرمزگان تا پایان هفته هشتم

ادامه گازیون

چهارشنبه      91/9/22        استقلال درگهان   3    آوای میناب  1  سعت 14:30     دخه قشم

یکشنبه         91/9/26        استقلال درگهان    1   هدف میناب   1 سعت 14:30     دخه قشم

جمعه            91/10/1       استقلال درگهان     ۰   لمزان      ۱     سعت 14:30      دخه لمزان

چهارشنبه       91/10/5      استقلال درگهان   4   پاریش میناب    2      14:30       دخه قشم

                                    کشاورز میناب           استقلال درگهان       14:30       میناب


باتشکرازسرپرست تیم امیددرگهان(استقلال)

نتیجه گازی امرو بستک 2   استقلال 0


[ جمعه ۱۷ آذر۱۳۹۱ ] [ ۱۵:۶ بعد از ظهر ] [ موسی مطایف ]
انالله وانااليه راجعون

فوت فاطمه دخت محبدلله عزت خواه رابه شماوخانواده محترمشون تسليت اگيم

مرحومه امرويكشنبه ٩١/٩/١١ صبح به خاك سپرده وو

[ شنبه ۱۱ آذر۱۳۹۱ ] [ ۱۰:۸ قبل از ظهر ] [ موسی مطایف ]
باعرض سلام وخسته نبشی خدمت بروبچ ایشاالله که همیشه سالم وتندرست بشی

هومطوکه اطلاع تهه چندسالی اووت که زمین مستغلات سرنه جون مردم شه

رایکرده وخانهن ودیوارون مردم خراب نکردن وظلم گپی به مردم نکردن ازاونطرف

هم اداره برق به مردم برق نادت وای پاس به اون ...اونهم پاس به ای ادت ...وله

مهمته ازهمه مسئله زمین مستغلاتن که خشم مردم درایوارده اگه نگاه بکنی هیچ جای

جزیره به غیرازدرگهان به ایصورت زمینن مردم خراب نینکردن زمینونی که حتی

ازخودمنطقه خریداری ووده بازهم خراب نکردن

ونگتن باید بیی ازما بخری یعنه پول زورهدی واقعنه جای تاسفن شهر خودمون از

بار خومون نسیدن به همین منظور دوهفته قبل بامشارکت مردمی وشورای شهر

توماری به رئیس دادگستری قشم شوفرستاده واز ای درخواست شُکرده به شهر بیت

وحرف مردم بشنوود خواهش ماازجوانون این که روزچهارشنبه 91/9/8 بعدازنماز

شم دخه مسجدجامع بین ومشکلات وظلمی که دخه ای چندسال متحمل نوودن بگن .

خواهش اکنم فقط شنونده نبشی حتمن گوینده هم بشی وساکت نبشی تا رئیس دادگاه

بفهمه که زمین مستغلات چه ظلمی نکردن باتشکرازمردم خونگرم درگهان[ دوشنبه ۶ آذر۱۳۹۱ ] [ ۲۲:۲۹ بعد از ظهر ] [ موسی مطایف ]
باعرض سلام وخسته نبشی خدمت بروبچ هموطو که همه مطلعی دخه ایام محرمیم

تاسوعا وعاشورا وبیشترمردم شهر رو جمعه وشنبه که امرو بشه به روزه رفتن و

شهادت امام بزرگ حسین (ع) رابه شما وتموم مسلمانان جهان تسلیت اگیم خوب

هموطوکه ازسرمتلب مشخصن چهارنفه ورزشکاردرگهانی به نامهای: حارس دریانورد

- فوادعبدالرحمانی - اسامه دریانورد(مرحوم کوران) وعادل میرنمردازروزپنجشنبه

91/9/2 دورزدن جزیره واچرخ مسابکه ای شرو شکرده وپس ازگذشت سه روز

امروشنبه 91/9/4 موفق وودن به شهربرسن که ازهمیجا به ای ورزشکارون و

دوچرخه سوارون ازیزتبریک وخسته نبشی اگیم واقعن آدم باید ورزشکار بشه تا

بتون ای کارانجم هده زدن رکاب کارهرکس نین اونم 120 کیلومتر آفرین به ای

جونون درگهانی نمونه اکسن

بکیه اکسن دخه ادامه مسافرت واچرخ


ادامه مطلب
[ شنبه ۴ آذر۱۳۹۱ ] [ ۲۲:۴۱ بعد از ظهر ] [ موسی مطایف ]
باعرض سلام وخسته نبشی خدمت بروبچ ایشالله که از ای نعمت الهی بهره تبرده بشه

بله امروسه شنبه 91/8/30 سومین بارون بهاری هسته که جزیره را پاک ایکه خدارو

شکربارون خوبه هسته وله واگربارون بادشدیدهم هند که خساراتی به درختن وسیم برق

ویتا درب گاراژایزه نمونه اکسن مال بارون صبح دخه ادامه بارون

پیش بینی هوا سواه: هوانیمه عبری پک پکی همراه با نمچلکی...

وضعیت راه ها: کوچهن پرازشروگل.دربرخی نقاط یک سینه دخه هاوو میروید.کوچهامخصوص به گُه کردن جُن همدیگر

.نکات ایمنی: باموتور سرعت مروید که چرب میخورید ودرنگ شما دوپرک میشود. ازنه پاکردن نعلینج بندی جیدن خودداری فرماید که چِپَرمیشوید.برای سهارنشدن پاها ازجوتی بارونی استفاده کنید

.ماواشما مُگو گوش نادی نِدی


ادامه مطلب
[ سه شنبه ۳۰ آبان۱۳۹۱ ] [ ۱۸:۱۱ بعد از ظهر ] [ موسی مطایف ]
باعرض سلام وخسته نبشی خدمت بروبچ ایشالله که همیشه سالم وکوتمند بشی هموطو

که دخه پست قبلی هم مُگو امشومسابکه تصویری همراه با 50.000تمن پول نقد به

اولین نفری که به ای شخص ایشناخت داده اووت درضمن خواهشن دوستان دخه قسمت

نظرات اسم شخص مربوطه بگن همراه بامشخصات وشماره تلفن ازخودشون مرحوم دخه

درگهان ووده و10سال اووت که فوت ایکرده واهل درگهان ووده


باتشکرازدوست ازیزم از امارات وبااجازه آغاطیب حاجی منور

سلام( مه خودم )آفرین برشما شما اولین نفری وودی که دوشو سعت 1:51 دقیقه جواب راست تداده فقط بیزحمت با اسم ومشخصات درست به ما اطلاع هدی تا جایزه به شما برسونیم درغیرای صورت به نفردوم عباس که ساعت 3:40 دقیقه شب جواب ایداده  تحویل داده اووت درضمن آغاعباس هم مشخصات خو کامل بگه تا بشون تحویل هدیم....بی زحمت دخه قسمت نظرن اسم یا شماره تلفن خو هدی یا باتلفن 09179573684 تماس بگری ممنون ازشما

باسلام مبلغ موردنظربه( مه خودم) آغاسید که نیخواسته اسمی فاش بشه تحویل داده اوت ازتموم دوستان که نظرشداده ممنون مرحوم محمود زیوری معروف به محمود گیجو ووده که عکسی دخه دبی گفته ووده


[ دوشنبه ۲۹ آبان۱۳۹۱ ] [ ۰:۲ قبل از ظهر ] [ موسی مطایف ]
باعرض سلام وخسته نبشی خدمت شماعزیزون هموطوکه اطلاع تهه دخه ماه

محرم وصفریم ودگه دوماهی ازمطالب عیشی راحتی وماهم سعی اکنیم مطالبن

دگه جایگزین ای عیشن بکنیم هموطوکه اکثرن اطلاع تهه ازوخته درگهان شهرووده...بیی دخه ادامه متلب که چه ووده....

ادامه مطلب
[ جمعه ۲۶ آبان۱۳۹۱ ] [ ۱۶:۰ بعد از ظهر ] [ موسی مطایف ]
سلام واتموم وودن عیش امیدوفریدون آخرین عیش مال حسن چوک احمه ملاکرت

(چوک برامه) شروووکه ای دگه آخرین عیش هسته ودگه دخه محرم وصفر نکتیم و

تابرج 11 خط وخیوره ازعیش نین وازدست مه راحت اوی خاحسن به دخت...

نشسته ازراست اهمه ملاکرت(بپ دومار) حسن تیس(دومار) درهمن خیاط

بکیه اکسن رفیکن دوماردخه ادامه عیش


ادامه مطلب
[ چهارشنبه ۲۴ آبان۱۳۹۱ ] [ ۲۱:۱۶ بعد از ظهر ] [ موسی مطایف ]
باعرض سلام وخسته نیشی خدمت بروبچ بعدازتموم وودن عیش توفیق دوتاعیش واگر

هم شرو ووعیش مال فریدون چوک اهمه جولاغ(وطن پرست) وعیش مال امیدچوک

محه چره(سرودی) که فریدون به...

عضبا مال فریدون هلریون

عضبامال امید شهریون

واگردومارون بیی دخه ادامه متلبادامه مطلب
[ سه شنبه ۲۳ آبان۱۳۹۱ ] [ ۲۰:۵ بعد از ظهر ] [ موسی مطایف ]
باعرض سلام وخسته نبشی خدمت بروبچ واتموم وودن عیش مجید عیش مال توفیق

چوک حمه حیدر به...

نشسته ازراست:حمه درهمن خطیب - توفیق(دومار) - سمیرتارتار - حمه حیدر(بپ دومار)

بکیه دخه ادامه عضبا


ادامه مطلب
[ یکشنبه ۲۱ آبان۱۳۹۱ ] [ ۱۹:۴۷ بعد از ظهر ] [ موسی مطایف ]
سلام واتموم وودن عیش مسلم عیش مال مجیدچوک عبدالصمدآجی(بازاری) به

سوروچیون شرو ووکه امروجمعه 91/8/19 عضبای هسته که ایشالله مبارکشون بشه

نشسته ازراست:دلامحجعلی(چوک خالودومار) مجید(دومار)عبدالصمدآجی(بپ دومار)


واگرشون بیی سرعضبادخه ادامه متلب


ادامه مطلب
[ جمعه ۱۹ آبان۱۳۹۱ ] [ ۱۸:۳۱ بعد از ظهر ] [ موسی مطایف ]
باعرض سلام وخسته نبشی خدمت بروبچ ایشالله که همیشه کوتمند بشی واتموم وودن

عیش محسن مرفی عیش مال مسلم چوک دلا علی میر(مسلم کلوپ) به ....

نشسته ازراه: دلا علی میر (بپ دومار) دومار مسلم - حسن سرودی

بیی سرعضبا خالودخه ادامه متلب


ادامه مطلب
[ پنجشنبه ۱۸ آبان۱۳۹۱ ] [ ۱۹:۴۷ بعد از ظهر ] [ موسی مطایف ]
سلام علیک به بروبچ واتموم ودن عیش ممه یوازی سواهی که چهارشنبه 91/8/17

بشه عضبامال محسن چوک مرفی(مرحومه شریفه مجمات) به دخت...

 واگردوماربیی خالو سرعضبا شروت آمادن


ادامه مطلب
[ چهارشنبه ۱۷ آبان۱۳۹۱ ] [ ۱۸:۵۶ بعد از ظهر ] [ موسی مطایف ]
باعرض سلام وخسته نبشی خدمت بروبچ هموطوکه ندیدی تامحرم چیزه نمنده وعیشن

همه پشت سرهم نوودن بعدازعیش عبدالجوادعیش مال محسن چوک مرفی شرو وو که

به علت فوت باجی گوو عیش یه سه روزه به عقب که وعضبای که قراره دوشنبه بشه

به سواه چهارشنبه که همزمون واعیش اون هم عیش مال ممه چوک درهمن کله به

چارکیون شرو وو که امروسه شنبه 91/8/16 عضبای هسته که ایشالله مبارکشون

بشه نمونه اکسن مال پسین دخه ادامه عضبا

نشسته ازراست: ممه یوازی( دومار) - درهمن کله (بپ دومار)

واگردوماربیی سرعضبا


ادامه مطلب
[ سه شنبه ۱۶ آبان۱۳۹۱ ] [ ۲۱:۳۳ بعد از ظهر ] [ موسی مطایف ]

انالله واناالیه راجعون

فوت حسنی پیزاده ایسف علی گهوه چی رابه شماوخانواده محترمشون تسلیت اگیم مرحوم

که بیست روپیش بخاطه مشکلات خانوادگی به خوآتش ایداده امرودوشنبه 91/8/15

صبح به خاک سپرده وو

[ دوشنبه ۱۵ آبان۱۳۹۱ ] [ ۱۳:۵۶ بعد از ظهر ] [ موسی مطایف ]

انالله وانا الیه راجعون

فوت ناگهانی عبدالله دریانورد معروف به عبدل پلنگ ناخدای معروف درگهان رابه

شما وخانواده محترمشون تسلیت اگیم مرحوم امرویکشنبه 91/8/14 بعدازبیدارکردن

خانواده خو به نمازصبح وخوابیدن خودش ایست قلبی اکن وبدون هیچ درد ومریضی

به رحمت خدااره خداایشالله جنت نصیبی بکن مرحوم صیح دفن وو

[ یکشنبه ۱۴ آبان۱۳۹۱ ] [ ۱۰:۱۲ قبل از ظهر ] [ موسی مطایف ]
باعرض سلام وخسته نبشی خدمت بروبچ دوستان شرمنده که عکسن نین وضعیت

اینترنت ما دوسه روزن خرابن وهیچ عکسی آپلود نینودن به محض ایکه راست وو

اکسن انستیم خوب واتموم وودن عیش سه تایی دوش عیش مال عبدالجوادچوک

حمه نوح به ....

نشسته ازراست : حمه نوح (بپ دومار) دومار.عبدالجواد - محیانوح(آمودومار)

بکیه اکسن دخه ادامه عضبا

درضمن به اطلاع ورزشکارون فوتبال برسونیم که گازی امروشنبه 91/8/13

استقلال درگهان وااستقلال میناب 3 به 1 به نفع تیم اسقلال درگهان ووده که از

همیجا به تمام بازبکنن تیم تبریک اگیم ایشالله گازی بعدی استقلال درگهان وا سهیلی

روزجمعه 91/8/19 سعت 3 پسین دخه قشم برگزار اووت

باتشکر:حسین دریانورد


ادامه مطلب
[ شنبه ۱۳ آبان۱۳۹۱ ] [ ۱۷:۵۱ بعد از ظهر ] [ موسی مطایف ]

باعرض سلام وخسته نبشی خدمت بروبچ امروجمعه 91/8/12 خرتوخرن سه تا عیش

باهم شرو ووده وعضبامال هرسه تا امروزن بله واتموم وودن عیش وحید عیش مال امید

چوک حبیب بانکی ومجتبی چوک صالح ممه ایسی وسلیمن چوک اهمه محسین شرو

ووکه امید به دخت سید رمکونی ....

نمونه اکسن مال عیشن دخه ادامه عضبابکیه دخه ادامه عضبا


ادامه مطلب
[ جمعه ۱۲ آبان۱۳۹۱ ] [ ۱۸:۴۳ بعد از ظهر ] [ موسی مطایف ]
باعرض سلام وخسته نبشی خدمت بروبچ واتموم وودن عیش ممه موسی سواهی

پنجشنبه 91/8/11 عضبا مال وحیدباغستونی به دخت احمه عدلی هسته که ایشالله

مبارکشون بشه وگروه مولودی ازگچین هندرن که به جاعضبا تواشیح خونی هسته نمونه

اکسن مال پسین درضمن ازنهادن عکس دومار معذوریم سواه هم 3 تاعضبان
[ پنجشنبه ۱۱ آبان۱۳۹۱ ] [ ۱۸:۴۱ بعد از ظهر ] [ موسی مطایف ]

واتموم وودن عیش ممه چهره عیش مال ممه چوک موسی هارون به...بکیه دخه ادامه عضبا


ادامه مطلب
[ چهارشنبه ۱۰ آبان۱۳۹۱ ] [ ۱۹:۱۳ بعد از ظهر ] [ موسی مطایف ]
باعرض سلام وخسته نبشی خدمت بروبچ عیدتموم وو وسروکله عیشن هم شرو وو که

اولین عیش مال ممه چوک شیخ عیسی به دخت ...

نشسته ازراست: احمه چهرافروز(لاری) آمودومار - ممه (دومار) شیخ عیسی چهرافروز

امام جمعه درگهان (بپ دومار)

واگردوماربیی دخه ادامه عضبا


ادامه مطلب
[ سه شنبه ۹ آبان۱۳۹۱ ] [ ۲۰:۴۶ بعد از ظهر ] [ موسی مطایف ]
.: Weblog Themes By themzha :.

درباره خودم نه

از ایکه ای وبلاگ را برای دیدن انتخاب تکرده ممنونم

درضمن ای وبلاگ قصدتوهین به کسه یاشخصی اینین.فقط جنبه شوخین.مطالبن وبلاگ هم بیشترشون توسط خودم نوشته نودن ولی بعضی مطالبون ازوبلاگن دگه باوبرایش محلی درگهانی نوشته نوودن درضمن اگه شخصی ناراحت ووبه مدیروبلاگ بگه.باتشکر
موسی مطایف (مدیر وبلاگ)
مطلبن مال پيشته
سرگرمي

کد هدایت به بالا

دریافت کد خداحافظی


Javascripts
explorer blog