باعرض سلام وخسته نبشی خدمت بروبچ ایشالله که همیشه کوتمند بشی واتموم وودن

عیش محسن مرفی عیش مال مسلم چوک دلا علی میر(مسلم کلوپ) به ....

نشسته ازراه: دلا علی میر (بپ دومار) دومار مسلم - حسن سرودی

بیی سرعضبا خالودخه ادامه متلب


موضوعات مرتبط: همه چیز درمورد شهرخوما درگهان ، عیشن مال شهر وا اکس

ادامه مطلب
تاريخ : پنجشنبه 18 آبان1391 | 7:47 بعد از ظهر |اينوشته : موسی مطایف |
سلام علیک به بروبچ واتموم ودن عیش ممه یوازی سواهی که چهارشنبه 91/8/17

بشه عضبامال محسن چوک مرفی(مرحومه شریفه مجمات) به دخت...

 واگردوماربیی خالو سرعضبا شروت آمادن


موضوعات مرتبط: همه چیز درمورد شهرخوما درگهان ، عیشن مال شهر وا اکس

ادامه مطلب
تاريخ : چهارشنبه 17 آبان1391 | 6:56 بعد از ظهر |اينوشته : موسی مطایف |
باعرض سلام وخسته نبشی خدمت بروبچ هموطوکه ندیدی تامحرم چیزه نمنده وعیشن

همه پشت سرهم نوودن بعدازعیش عبدالجوادعیش مال محسن چوک مرفی شرو وو که

به علت فوت باجی گوو عیش یه سه روزه به عقب که وعضبای که قراره دوشنبه بشه

به سواه چهارشنبه که همزمون واعیش اون هم عیش مال ممه چوک درهمن کله به

چارکیون شرو وو که امروسه شنبه 91/8/16 عضبای هسته که ایشالله مبارکشون

بشه نمونه اکسن مال پسین دخه ادامه عضبا

نشسته ازراست: ممه یوازی( دومار) - درهمن کله (بپ دومار)

واگردوماربیی سرعضبا


موضوعات مرتبط: همه چیز درمورد شهرخوما درگهان ، عیشن مال شهر وا اکس

ادامه مطلب
تاريخ : سه شنبه 16 آبان1391 | 9:33 بعد از ظهر |اينوشته : موسی مطایف |

انالله واناالیه راجعون

فوت حسنی پیزاده ایسف علی گهوه چی رابه شماوخانواده محترمشون تسلیت اگیم مرحوم

که بیست روپیش بخاطه مشکلات خانوادگی به خوآتش ایداده امرودوشنبه 91/8/15

صبح به خاک سپرده وو


موضوعات مرتبط: همه چیز درمورد شهرخوما درگهان ، فوت افراد

تاريخ : دوشنبه 15 آبان1391 | 1:56 بعد از ظهر |اينوشته : موسی مطایف |

انالله وانا الیه راجعون

فوت ناگهانی عبدالله دریانورد معروف به عبدل پلنگ ناخدای معروف درگهان رابه

شما وخانواده محترمشون تسلیت اگیم مرحوم امرویکشنبه 91/8/14 بعدازبیدارکردن

خانواده خو به نمازصبح وخوابیدن خودش ایست قلبی اکن وبدون هیچ درد ومریضی

به رحمت خدااره خداایشالله جنت نصیبی بکن مرحوم صیح دفن وو


موضوعات مرتبط: همه چیز درمورد شهرخوما درگهان ، فوت افراد

تاريخ : یکشنبه 14 آبان1391 | 10:12 قبل از ظهر |اينوشته : موسی مطایف |
باعرض سلام وخسته نبشی خدمت بروبچ دوستان شرمنده که عکسن نین وضعیت

اینترنت ما دوسه روزن خرابن وهیچ عکسی آپلود نینودن به محض ایکه راست وو

اکسن انستیم خوب واتموم وودن عیش سه تایی دوش عیش مال عبدالجوادچوک

حمه نوح به ....

نشسته ازراست : حمه نوح (بپ دومار) دومار.عبدالجواد - محیانوح(آمودومار)

بکیه اکسن دخه ادامه عضبا

درضمن به اطلاع ورزشکارون فوتبال برسونیم که گازی امروشنبه 91/8/13

استقلال درگهان وااستقلال میناب 3 به 1 به نفع تیم اسقلال درگهان ووده که از

همیجا به تمام بازبکنن تیم تبریک اگیم ایشالله گازی بعدی استقلال درگهان وا سهیلی

روزجمعه 91/8/19 سعت 3 پسین دخه قشم برگزار اووت

باتشکر:حسین دریانورد


موضوعات مرتبط: همه چیز درمورد شهرخوما درگهان ، عیشن مال شهر وا اکس

ادامه مطلب
تاريخ : شنبه 13 آبان1391 | 5:51 بعد از ظهر |اينوشته : موسی مطایف |

باعرض سلام وخسته نبشی خدمت بروبچ امروجمعه 91/8/12 خرتوخرن سه تا عیش

باهم شرو ووده وعضبامال هرسه تا امروزن بله واتموم وودن عیش وحید عیش مال امید

چوک حبیب بانکی ومجتبی چوک صالح ممه ایسی وسلیمن چوک اهمه محسین شرو

ووکه امید به دخت سید رمکونی ....

نمونه اکسن مال عیشن دخه ادامه عضبابکیه دخه ادامه عضبا


موضوعات مرتبط: همه چیز درمورد شهرخوما درگهان ، عیشن مال شهر وا اکس

ادامه مطلب
تاريخ : جمعه 12 آبان1391 | 6:43 بعد از ظهر |اينوشته : موسی مطایف |
باعرض سلام وخسته نبشی خدمت بروبچ واتموم وودن عیش ممه موسی سواهی

پنجشنبه 91/8/11 عضبا مال وحیدباغستونی به دخت احمه عدلی هسته که ایشالله

مبارکشون بشه وگروه مولودی ازگچین هندرن که به جاعضبا تواشیح خونی هسته نمونه

اکسن مال پسین درضمن ازنهادن عکس دومار معذوریم سواه هم 3 تاعضبان

موضوعات مرتبط: همه چیز درمورد شهرخوما درگهان ، عیشن مال شهر وا اکس

تاريخ : پنجشنبه 11 آبان1391 | 6:41 بعد از ظهر |اينوشته : موسی مطایف |

واتموم وودن عیش ممه چهره عیش مال ممه چوک موسی هارون به...بکیه دخه ادامه عضبا


موضوعات مرتبط: همه چیز درمورد شهرخوما درگهان ، عیشن مال شهر وا اکس

ادامه مطلب
تاريخ : چهارشنبه 10 آبان1391 | 7:13 بعد از ظهر |اينوشته : موسی مطایف |
باعرض سلام وخسته نبشی خدمت بروبچ عیدتموم وو وسروکله عیشن هم شرو وو که

اولین عیش مال ممه چوک شیخ عیسی به دخت ...

نشسته ازراست: احمه چهرافروز(لاری) آمودومار - ممه (دومار) شیخ عیسی چهرافروز

امام جمعه درگهان (بپ دومار)

واگردوماربیی دخه ادامه عضبا


موضوعات مرتبط: همه چیز درمورد شهرخوما درگهان ، عیشن مال شهر وا اکس

ادامه مطلب
تاريخ : سه شنبه 9 آبان1391 | 8:46 بعد از ظهر |اينوشته : موسی مطایف |
باعرض سلام وخسته نبشی خدمت بروبچ اولین بارون پائیزی امرودوشنبه 91/8/8

پسین همراه بارعد وبرق ومارینگ وسنگ بارون مهمون شهر درگهان  وو ای نعمت

الهی موجب شادی مردم شهر وو ای بارون فقط دخه درگهان وهلرولافت ورمچاه وقشم

وکمی گیادن ووده ودخه روستاهن بالاشهر خط وخیوری نهه الحمدلله که خداوند ای نعمت

به خوما ایداایشالله شاهد بارونن بیشته دخه درگهان وجزیره بشیم نمونه اکسن مال پسین
بکیه اکسن دخه ادامه بارون


موضوعات مرتبط: همه چیز درمورد شهرخوما درگهان ، همچی در مورد جزیره

ادامه مطلب
تاريخ : سه شنبه 9 آبان1391 | 0:53 قبل از ظهر |اينوشته : موسی مطایف |
            مژده                                     مژده                              مژده


دریاچه نور افتتاح شداین دریاچه که از تصفیه شده هاوو کل

مسراب است درپشت بازارنوردرگهان وروبروی بانک صادرات و

در سمت شمال درگهان واقع ایشه ازبهترین امکانات رفاهی دور

زدن دراین دریاچه رویایی با هوری مال محدمین گنوغو وصالح زکریا

دوستان این فرصت راازدست ندهید وهرچه سریعتر به این دریاچه

رویایی سفرکنید ازدیگرخصوصیات این دریاچه نسیمی است که از

روی آب بلند میشود وبه مشام شما دوستان ازیز میرسد یکی

ازخصوصیات دیگر این است اگرمشاهده کردید که سرحدیها زیاد

خودشون رابه مثل عروسک کردن ولباس عجیب وغریب پوشبده

بودن درکمین آنها بشینید وهروخت ازهمی مسیر رد شدند

باماشین یاموتور جلوآنها پزدهید وباسرعت توی آبهای دریاچه

برانید وآنهاراسهار وچِپَرکنید

ازدیگرامکانات:

نزدیک بودن به بازارهای درگهان

گشت زدن دونفره در شب

استشمام بو سهاری (عطرجزیزتی)

چِپَرکردن کردن اونهایی که زیاد به خود میرسن

هوری سواری بارسته

نمای سه بعدی درآب

پارکینگ مجانی


ادامه متلب شعری درهمی مورد از شاعردرگهان دلا توفانموضوعات مرتبط: همه چیز درمورد شهرخوما درگهان ، بخونی ویچکو خنده بکنی.بله به زورنه

ادامه مطلب
تاريخ : یکشنبه 7 آبان1391 | 2:47 بعد از ظهر |اينوشته : موسی مطایف |
باعرض سلام وخسته نبشی خدمت مردم خونگرم جزیره مخصوصن درگهان عید

همگی شما مبارک بشه ایشالله کم وکسری دخه اطلاع رسونی به بزرگی خوتون

ببخشی امسال هم مثل سالن قبل مردمن خیردرگهان باکمک همدگه وباهمکاری انجمن

خیریه انفاق درگهان قربانی کردن خوشروع شکه وامروشنبه 91/8/6 برابر وارو

برادرعید ازبعدازنمازصبح جونون شروع به تکه کردن گوشتن شکه که امسال 45

تا گاو معادل 107 میلیون تمن ووده که 2 تاشون به روستاهن ضعیف داداه ووده

وبقیه ازامروتوسط جونون دخه شهر پخش وو خداایشالله قبول بکن قربانی کردن

بتا ازسنت های بزرگن که هرساله انجم کارخیله خوب وخداپسندانن وله اگه همی

خیرین یه ذره به مدارسن درگهان هم کمک بکنن هم بدنین چون با وجودایکه از

امسال کلاس شیشیم به مدارس اضافه وو ودولت هم ای هزینه به گردن نیگه باید

خومون باهم متحدبشیم ودرست بکنیم البته ناگفته نموند مردم کمک شکرده وله

بازم سعی بکنن بیشته کمک رسونی بکنن تا ای کلاسن وحتی دخه مدارسن

دگه (راهنمایی ودبیرستان)ای مشکلات وکم وکسریون ازبین برهایشالله

نمونه اکسن مال قربانی

بکیه اکسن مال مراسم قربانی دخه ادامه گوشت


موضوعات مرتبط: همه چیز درمورد شهرخوما درگهان ، همچی در مورد جزیره

ادامه مطلب
تاريخ : شنبه 6 آبان1391 | 5:6 بعد از ظهر |اينوشته : موسی مطایف |
باعرض سلام وخسته نبشی خدمت بروبچ پیشاپیش عید  گپ برشما مبارک بشه

هموطوکه ندیدی امروپنج شنبه 91/8/4 برابرن وا روزعرفه ودوروزه اووت که

شهر شلوغن وهمه مردم گرفته ازپیروجوون وزن ومرد وا ایکه وضعیت بازارخرابن

وهمه چیزگرون ووده بازم مردم خونگرم جزیره ومخصوصن درگهان از پریروز

زی دست وپا کتن وهی خریدعیدی نکردن وامروهم که یک روزتاعیدنمونده بازم شهر

شلوغن ومردم درحال خریدنن توصیه ما به جونون این که دم عیدن و مواظب خو بشی

شلوغی کاردست شما نده جادهن شلوغن واموتور وماشین سرعت مری ورعایت بکنی

ایشالله که ای عید اضحی برشما وتمام مردم جزیره وجهان مبارک بشه نمونه اکسن

مال امرو


بکیه اکسن دخه ادامه متلب


موضوعات مرتبط: همه چیز درمورد شهرخوما درگهان ، همچی در مورد جزیره

ادامه مطلب
تاريخ : پنجشنبه 4 آبان1391 | 2:2 بعد از ظهر |اينوشته : موسی مطایف |

باعرض سلام وخسته نبشی خدمت بروبچ پیشاپیش روزعرفه وعیدسعیدقربان بر

شمامردم خونگرم جزیره مبارکباد

سواه پنجشنبه روزبزرگین روزعرفه که دخه ای روز حج حاجیون به درگاه خداوند

قبول اووت وهمه بالباس احرام ولبیک گویان طواف خانه خدااکنن که ایشالله نصیب

خوما هم بشه مسلمونون اهل تسنن دخه روزنهم ذیحجه روزه عرفه اگرن چون خیله

روزمهمن وخیله ثواب ایشه خوما هم ایشالله سواه به روزه بریم تا اشتباهاتی که از

خوما سرایزده بخشیده بشه روزبعدش هم که عیدن وعیداضحی یاقربان خوهموطوکه

ازاسمی معلومن قربانی کردنن که اگه دخه توان خوما هسته حتمن ایشالله قربانی

بکنیم نمازروزعیدهم ایشالله جمعه 91/8/5 ساعت 7/5 دخه مجدجامع برگزار

 اووت خواهشن جونون به نمازبین تاای سنت نبوی ول نبشدوبعدهم که دیدوبازدید

  وسله ارحام وزیارت اهل قبورومریضنی که هستن

/news_cats_261.html

کل عام وانتم بخیر وعیدکم مبروک الف مبروک

درضمن به اطلاع همشهریون ازیزبرسونیم که زن صالح کلنفر به رحمت خدا رفته

وما ازهیجا به خانوادشون تسلیت اگیم خداایشالله بشون صبرهده مرحوم اهتمالن سواه.

پنج شنبه 91/8/4 صبح دفن اووت

انالله وانا الیه راجعون

مرحومه عایشه زن صالح کلمفر امروپنج شنبه 91/8/4 صبح مطابق واروزعرفه

دفن وو خداایشالله بشون صبرهده


موضوعات مرتبط: همه چیز درمورد شهرخوما درگهان ، فوت افراد ، همچی در مورد جزیره

تاريخ : چهارشنبه 3 آبان1391 | 9:50 بعد از ظهر |اينوشته : موسی مطایف |
باعرض سلام وخسته نبشی خدمت همشهریون ازیزهموطوکه اطلاع تهه وندیدیم

 چندسالی اووت که زمین مستغلات قشم سرنه جُن مردم ایکرده ونهندن زمینن مردم

 خراب نکردن ومردم وبزرگان شهر اعم از شهردار وشورا وامام جمعه نادنن هیچ کاره

 بکنن وبا وضعیت گرونی الان نه اووت زمینی بخری ونه ادونی راست بکنی ازاونطرف

 هم ایشون اتن زمینن مردم که باخون دل کارشکرده والودر شهرداری خراب اکنن آیا ای

 ظلم نین روزجمعه هم هموطوکه شاهد هستری موقع خوندن خطبه بحث ودعوا وووله

 هیچ کس عرضه اینین جلو شون بگره مردمن درگهان خوبن خیله هم خوبن وله متاسفانه

 واهم متحد نهن شما نگا بکنی دخه کموجای جزیره خانه خراب نکردن...هیچ جا بجز

 درگهان...دلیلی هم این که متاسفانه مخبر دخه درگهان زیاد ووده وهمسایه گزارش

 همسایه خو ندادنبابا بیداربشی تا کی تتوت ایطو تحمل بکنی امرو زمینون شما

خراب نکردن سواهی شهر روشما خراب اکنن وباید بری دخه کولغو بنینی امرو

سه شنبه ۲/۸/۹۱هم صبح مقدار کمی ازمرده شهر درشهرداری درگهان تجمع شکرده

 وله ماشین مال زمین مسکن عین خیالی نهه ودخه شهر دورشزه که کموجاخانه راست

 نکردن که بید خراب بکن چون دگه ایفهمیده که درگهانیون بی بخارن چون هیچ وقت

 پشت هم ناگرن مه قصدتوهین به مردم درگهان امنین وله خوتون ندیدی ونشنویدی که

 چن درضمن هم بگم که مه بی احترامی به امام جمعه وشورای شهر امنین چون افهمم

که ایشون هم ناتونن کاره بکنن کار از بیخ خرابن نمونه اکسن مال خراب کردن زمینن

 مردم

بکیه عکسن دخه ادامه متلب

 


موضوعات مرتبط: همه چیز درمورد شهرخوما درگهان

ادامه مطلب
تاريخ : سه شنبه 2 آبان1391 | 2:29 بعد از ظهر |اينوشته : موسی مطایف |
باعرض سلام وخسته نبشی خدمت بروبچ ایشالله که وا ای گرونی ومشکلات زیاد

روزمره بتونی کناربیی چه اکنی دگه فقط خدابه خوما رحم بکن بس......... امروهم

هندیم درموردیتااززنون که کمترکسی پیدا اووت اسمی نیشناویده بحث کوچکی بکنیم

اون شخص هم کسی نین جز

واگرما بیی دخه ادامه متلب


موضوعات مرتبط: همه چیز درمورد شهرخوما درگهان ، سرگرمی به کریگن (قصه.شعر...)

ادامه مطلب
تاريخ : یکشنبه 30 مهر1391 | 9:17 بعد از ظهر |اينوشته : موسی مطایف |

باعرض سلام وخسته نبشی خدمت بروبچ واتموم وودن عیش امیدغنی عیش مال

سید اهمه چوک سیدمحمدسیدبرکان(اسپرینگ)به بالاشهر هسته که  امروپنج شنبه

 91/7/27 عضبای هسته که ایشالله مبارکشون بشه درضمن عضباکنن هم هلریون

هسترن


واگردوماربیی دخه ادامه عضبا


موضوعات مرتبط: همه چیز درمورد شهرخوما درگهان ، عیشن مال شهر وا اکس

ادامه مطلب
تاريخ : جمعه 28 مهر1391 | 1:29 بعد از ظهر |اينوشته : موسی مطایف |
باعرض سلام وخسته نبشی خدمت بروبچ ایشالله که همیشه سلامت بشی ای مُم...واتموم

وودن عیش ممه عبیدی عیش مال امید چوک ممه موسی غنی(کووه ای چی) به دخت....


بکیه بیی واگردومار سرعضبا دخه ادامه متلب


موضوعات مرتبط: همه چیز درمورد شهرخوما درگهان ، عیشن مال شهر وا اکس

ادامه مطلب
تاريخ : دوشنبه 24 مهر1391 | 7:13 بعد از ظهر |اينوشته : موسی مطایف |
آخ....چه دوره ای هسته وا ایکه عقل درست حسابی شونهه وله واقعن آدمن دوست

داشتنی هسترن هم معروف وهم دوست داشتنی وهم ترسناک به کریگن بعضیون شون

به رحمت خدارفتن ودوسه نفری شون هم هنوز هستن خدا ایشالله بشون حفظ بکن ایشون

کسونین که مستقیم دخه بهشت ارن امرودرموردیه نفرشون که درحیاتن بحث کوچکی

اکینم ایشالله دخه پستن بعدی درمورد بقیه شون بحث اکنیم واگرما بیی دخه ادامه متلبموضوعات مرتبط: همه چیز درمورد شهرخوما درگهان ، سرگرمی به کریگن (قصه.شعر...) ، یادی از بزرگان(کم عقل) اما دوست داشتنی 91/7/23

ادامه مطلب
تاريخ : یکشنبه 23 مهر1391 | 3:10 بعد از ظهر |اينوشته : موسی مطایف |
باعرض سلام وخسته نبشی خدمت بروبچ ایشالله که همیشه خوب وخاش بشی وپیسر

درهم ودلارنگری که اگه فکرتزه سکته اکنی واری بدته اووت خوب واتموم وودن عیش

حمزه کلاهی چی به دخت مرحوم حسن نیکخواه عیش مال ممه چوک عیسی مَحَبدُل به

قشمیون شرو وو که امروپنج شنبه 91/7/20 عضبای هسته که به دوماروااشتر شُگرنون

که جالبه بله آخرن اشتر توسک ایکه ونشنیشت خوب نمونه اکسن دخه ادامه عیش


بکیه اکسن دخه ادامه عضبا دخه کلاتموضوعات مرتبط: همه چیز درمورد شهرخوما درگهان ، عیشن مال شهر وا اکس

ادامه مطلب
تاريخ : پنجشنبه 20 مهر1391 | 7:2 بعد از ظهر |اينوشته : موسی مطایف |

انالله واناالیه راجعون

فوت خدیحه زن (تیله) رابه شما وخانواده محترمشون تسلیت اگیم مرحوم دخه دلبری

نیشته که امروسه شنبه 91/7/18 بعدازنمازپسین دفن وو خداایشالله جنت نصیبی

بکن وبه خانوادشون صبرهده


موضوعات مرتبط: همه چیز درمورد شهرخوما درگهان ، فوت افراد

تاريخ : سه شنبه 18 مهر1391 | 6:17 بعد از ظهر |اينوشته : موسی مطایف |
باعرض سلام وخسته نبشی خدمت بروبچ ایشالله که درپناه ایزدتعالی سربلند وپیروز

بشی هموطوکه دخه پست قبلی موگوته عیش مال حمزه مال کلاهی رفیق صمیمی

عبدالعزیزنیکخواه شون که به خَه شون دخت مرحوم حسن نیکخواه هسته امشو

دوشنبه 91/7/17 واخانه وو که باتشکرفراوان از عضباکنن ومولودیون ازیزشهر

خوما که ای محفل نورانی شون گرم شُکه وباجان دل هندن مراسم مولودخونی انجم

شدا دست کاکاطیب حاجی منور وشیخن وگروه توحید دردنکن که دل ای جونون خَش

شُکه خداابشالله اجرشن اده خوب ساعتن 10:40 هسته که به دومارازکلاهی شُوا

وباصلوات تواشیح به دومار واخانه شُکه که ایشالله مبارکشون بشه نمونه اکسن

مال شاوو مولودی


موضوعات مرتبط: همه چیز درمورد شهرخوما درگهان ، عیشن مال شهر وا اکس

تاريخ : دوشنبه 17 مهر1391 | 1:26 قبل از ظهر |اينوشته : موسی مطایف |
باعرض سلام وخسته نبشی خدمت بروبچ هموطوکه اطلاع تهه یک هفته ای اووت که

میگی واز ووده وجونون شهر ودریادلن راهی دریا وودن که رزق وروزی خو از دل

دریا دربیارن که ایشالله همیطورهم اووت وزحمتن صیادن ازیزخوما بی هدر ناووت

ایشالله خوب اکثرن اطلاع تهه که میگی چن وچه اکنن کارجَل کشیدن وپاک کردن

میگ وجداکردن میگ گپ وسرتیز وگنتکن دگه که از سحر شرو اووت وهردوسه

سعت جل بالا اکشن وخالی اکنن ودوباره همیکار تکراراووت تا بنگ شُم وشاوو هم

استراحت دخه نَگه وروزبعد هم روزازنووروزی ازنو ایشالله که دخه ای یک ماه و

خوردی که هستن بتونن استفاده ببرن

نمونه ای از سرتیز


موضوعات مرتبط: همه چیز درمورد شهرخوما درگهان ، همچی در مورد جزیره

تاريخ : شنبه 15 مهر1391 | 10:11 بعد از ظهر |اينوشته : موسی مطایف |
باعرض سلام وخسته نبشی خدمت بروبچ دومین کار استدیویی sp2 واهمخوانی

صدیقه فهیمی اجرا وو که به سلیمن تبریک اگیم ای آهنگ بدودلبر که باکمک منصور

خشته بوده اتونی ازلینک زیردانلودبکنی

Sp2 - بدو دلبر


کاری زیبا و شنیدنی از Sp2 بنام بدو دلبربدو دلبر دانلود

 موضوعات مرتبط: همه چیز درمورد شهرخوما درگهان ، گانه اگه بخودانلود اکنی

تاريخ : سه شنبه 11 مهر1391 | 9:52 قبل از ظهر |اينوشته : موسی مطایف |
باسلام خدمت چک وچوکن واتموم وودن عیش عیسی کیت هفته بعدی عیش مال صابر

چوک خالدتخت دار(گیاهدانی) مال دخله مندگارشون به سوزاچیون شرو ووکه امرو

یکشنبه 91/7/9 عضبای هسته بله بخاطه که اعلام نَشُکرده عضباکُنُن نهسترن یعنه کسه

خیور اینهه که عضبان که حتی مه هم خیور امنهه نزدیک شُم رفتم که دست بالا شَره

دگه ازفرصت استفاده وچندتا اکس امگه که ایشالله مبارکشون بشه نمونه اکسن
موضوعات مرتبط: همه چیز درمورد شهرخوما درگهان ، عیشن مال شهر وا اکس

تاريخ : یکشنبه 9 مهر1391 | 6:28 بعد از ظهر |اينوشته : موسی مطایف |

ای چه بخو تُکرده ایکدک واشما اگیم باباخوما دهاتیم جزیرتیم روستا نشین وودیم به

چوک از وخته به دنیا اته همی گپن سرهدیچی یاد ادن آلا تایچیزه اگی واشون بُهتشون

ازن ونافهمن فکراکنن انگریزی واشون نگپی مکنی ایکارون خوما جزیرتیم سعی بکنیم

ای آداب ورسومات گپ زدن خو ازیادمکنیم چوک که گپ وو خودبخود دخه مهدوآمادگی

ومدرسه فارسی یاداگرت بله عیبن که گپ بشن وگَپُن خوما نفهمن درستن آلا درگهان شهر

ووده وهمه بخوکلاس انستن بله دگه آداب ورسومات نباید ازبین بره به همین منظورما

چندتافعل جزیرتی وامثال به شما مُنهاده که اگه واایجورفعلن برخوردتُکه باووش نبشی

واگرما بیی دخه ادامه متلب


موضوعات مرتبط: همه چیز درمورد شهرخوما درگهان ، بخونی ویچکو خنده بکنی.بله به زورنه ، همچی در مورد جزیره ، سرگرمی به کریگن (قصه.شعر...)

ادامه مطلب
تاريخ : شنبه 8 مهر1391 | 7:43 بعد از ظهر |اينوشته : موسی مطایف |
باعرض سلام وخسته نبشی خدمت بروبچ هموطوکه قبلن هم موگو واتموم وودن

عیش ممه دلاخمیری عیش مال عیسی چوک علی کیت به فامیلونشون مال قشم شرو

ووکه امروچهارشنبه 91/7/5 عضبای هسته که ایشالله مبارکشون بشه نمونه اکسن

مال پسین عضبایی دخه ادامه متلب 

 

 نشسته ازراست :هموکه روی وااونطرفن: اهمه آجی سا - حمید- عیسی (دومار) میلاد

بیی دخه عدامه متلب که چه کارونی نکردن هه ههموضوعات مرتبط: همه چیز درمورد شهرخوما درگهان ، عیشن مال شهر وا اکس

ادامه مطلب
تاريخ : چهارشنبه 5 مهر1391 | 7:44 بعد از ظهر |اينوشته : موسی مطایف |
باعرض سلام وخسته نبشی خدمت بروبچ هموطوکه ندیدی دوروزه اووت که مدرسه

اون واز ووده وکریگن راهی مدارسن و واز وودن مدرسهن سروکله عیشن هم شرو

نوودن که اولین عیش مال ممه چوک دلاخمیری به ...

نشسته ازراست: دلاممه خمیری(بپ دومار) محمد(دومار) نافهمم

واگرما بیی به عدامه عضبا


موضوعات مرتبط: همه چیز درمورد شهرخوما درگهان ، عیشن مال شهر وا اکس

ادامه مطلب
تاريخ : دوشنبه 3 مهر1391 | 7:7 بعد از ظهر |اينوشته : موسی مطایف |

انالله وانا الیه راجعون

باعرض پوزش ازایکه خیور مال روزجمعه 91/6/31 راامشو امنوشته وضعیت اینترنت

خرابه فوت علی ماچی بپ ایسف ودلا سرودی رابه شما وخانواده محترمشون تسلیت

اگیم مرحوم بعدازنمازشُم روزجمعه دفن وو


موضوعات مرتبط: همه چیز درمورد شهرخوما درگهان ، فوت افراد

تاريخ : یکشنبه 2 مهر1391 | 11:21 بعد از ظهر |اينوشته : موسی مطایف |
باعرض سلام وخسته نبشی خدمت بروبچ ایشالله که همیشه سالم وکوتمندبشی هموطوکه

اطلاع تهه دگه دوروز بیشته تاواز وودن مدرسهن نمونده واز شنبه ایشالله دانش آموزون

مدرسه ارن وله امرو چهارشنبه 91/6/29 اولین روز کلاس اولیون هسته که به عنوان

جشن شکوفه ها معروفه وتمام کریگن کلاس اولیون واگرمُمون خو مدرسه هندن وجشن

شُگه که همراه باسرود وجایزه هسته که ایشالله مبارکشون بشه ای هم نمونه اکسن مال

جشن شکوفه هاموضوعات مرتبط: همه چیز درمورد شهرخوما درگهان

تاريخ : چهارشنبه 29 شهریور1391 | 9:58 بعد از ظهر |اينوشته : موسی مطایف |
باعرض سلام وخسته نبشی خدمت بروبچ هموطو که اطلاع تهه دخه آستانه ماه

مهریم دانش آموزان از شنبه آینده راهی مدارس اون وهمچنین کلاس اولیون روز

چهارشنبه 91/6/29 برای جشن شکوفه ها به مدرسه ارن که احتمال نرفتن وگر

کردن وبه چیده مُم خو چسپیدن وپیله کردن هه خا به اطلاع دانش آموزان واولیاء

برسونیم که هموطوکه معلومن امسال کلاس شیشم به مرحله ابتدایی اضافه ووده و

پنجمیون بازم امسال دخه ابتدایی امونن وکسه امسال به اول راهنمایی نارت ویتا از

مشکلات فجیع سرویسن این که همه مدارس ساعت برگشت شون ازمدرسه 12/15

دقیقه که کارهمه ما لنگ ایکرده ونادونیم موقع تعطیل وودن کمو مدرسه بریم وله از

اونجا که قبلن ووده تمام سرویسن که مدارس ابتدایی شُهه اول درب مدرسه ابتدایی

وبعد دبیرستون ودرآخرراهنمایی چون مدارس راهنمایی سه روزدرهفته سعت

13 که 1 بشه تعطیل اون ودوروزآخرسعت 12/15 که باعقل جورناتت وله

چاره نین درموردپیش دبستانی هم که از امسال ازمدارس جدا وودن بگم که بردن

کریگن اجبار نین واگه نرن هیچ مشکلی پیش ناتت وکسونی که شتوت دانش آموزون

خو آمادگی ببرن درحال حاظردخه دلبری دوجا ثبت نام نکردن یتامدرسه غیرانتفاعی

 مال حاج آغا که فک نکنم کسه بره یتا هم عوضیون که هم مهدکودکن وهم پیش

دبستانی مال شهرهم هنیزا معلوم نین کیاثبت نام بکنن البته مکتب خانه فقیهی هه

به گفته یتا ازمسولن مجوز به خوما نیندادن دگه نافهمم حرف آخرهم ایکه شهریه

سرویسن امسال 23000 تمن به ازای هرشخص تعین ووده وکسونی که ظعیفن نصف

ازشون گفته اووت باتشکر

موسی مطایف یتا ازسرویسن مدرسه

ایهم نمونه لباسن مال مدارس جزیره ودرگهان دخه سال جاری 1391موضوعات مرتبط: همه چیز درمورد شهرخوما درگهان ، همچی در مورد جزیره

تاريخ : دوشنبه 27 شهریور1391 | 2:2 قبل از ظهر |اينوشته : موسی مطایف |

انالله وانا الیه راجعون

تصادف امرو جمعه 91/6/24 نزدیک شُم موتور واموتورمتاسفانه موجب فوت یتا از

ازیزون شهر وو ای تصادف که نزدیک بُنگ شُم دخه محله کبله بعد از آب شیرینکن

اتفاق کته موجب فوت در جا جوون شهر وو دخه ای تصادف که چوک کور مملی

وچوک دلا دِلَک (سلیمون) ووده موجب فوت سلیمون وو که طبق گزارشون رسیده

چوک کور مملی از خاکی بالا اکن وسلیمون که مستقیم رو اسفالت ووده به هم اخرن

که متاسفانه به علت ضربه سر در جا فوت اکن خدا ایشالله به خانواده شون صبر هده

مرحوم هنوزدخه بیمارستون قشمن واحتمالن  شنبه دفن اووت خواهش ماازهمه

جونون ازیزشهر این که واموتورن خو خیله مواظب بشی بارها وبارها دخه وبلاگ

مُگته که سرعت مری که اتفاق خیورناکن وله تقدیر ای جوون ایطو ووده بازم خدا

ایشالله بشون صبرهُده

مرحوم امرو صبح یکشنبه 91/6/26 به خاک سپرده وو


موضوعات مرتبط: همه چیز درمورد شهرخوما درگهان ، فوت افراد

تاريخ : شنبه 25 شهریور1391 | 0:44 قبل از ظهر |اينوشته : موسی مطایف |

بدون شرح


دَغَه واِستَپِلَر دَه...


مردی از دیارغربت


موضوعات مرتبط: همه چیز درمورد شهرخوما درگهان ، بخونی ویچکو خنده بکنی.بله به زورنه

تاريخ : پنجشنبه 23 شهریور1391 | 3:54 بعد از ظهر |اينوشته : موسی مطایف |
باعرض سلام وخسته نبشی خدمت بروبچ ایشالله که همیشه صحت وسالم بشی هموطو

که ندیدی دخه شهریورماهیم ودگه چیزه زیاده تاوازوودن مدرسهن مونین که ایشالله

همه دانش آموزون بخوآماده بکنن خوب بگذریم امروپنجشنبه  91/6/16بعدازچندین

ماه دومین

بیی خالو دخه ادامه متلب

نشسته ازراست: دوست خوبم سیدطارق - داماد : منصور - سیدحمدی برادرطارق


موضوعات مرتبط: همه چیز درمورد شهرخوما درگهان ، عیشن مال شهر وا اکس

ادامه مطلب
تاريخ : پنجشنبه 16 شهریور1391 | 7:47 بعد از ظهر |اينوشته : موسی مطایف |
باعرض سلام وخسته نبشی خدمت بروبچ ایشالله که همیشه کوتمند وسلامت بشی

امروهم به شما چندتاکلمه جزیرتی وا مثالنی مونهاده که ایشالله مورد پسند همی چولنگن

تازه به دوره رسیده بشه که اگه جایی ای کلمهن شوشناوی تعجب نکنن ونگن ای گپ

کیایین خا ای شما وای مثالن

ک.ن مُش: نوعی حرکت کششی برای رسیدن به سفره خوراک

مثال دخه جمله : حبصه؟ هو؟ بگه چوک تو هنیزا ک.ن مُش ناکن

عبدل؟ چه ؟ بدوکه سفره شُنهاده نه؟ نادونم خاله؟ خا ک.ن مُش بکن تا پاسفره

سِوِن : نوعی سایه بان قدیمی که ساخته شده ازپیش مُخ

مثال: اگم سِوِن کیا گیر اته؟ بره پی صالح محبدل که پُرِن

اگم امتوه گاراج ماشین خو واسِوِن راست بکنم چطورن؟ خیله جونن

کُتوک : به نوعی خانه صحرایی که معمولن واچندل وسِوِن راست اکنن

بریم پا مشتا علی شاهو که هموجا چندتا کُتوک شُزده

میخواستم کُتوک عشقمو باگیاه بسازم اماتاغافل شدم تو مثل کهره اون راخوردی

تَفتوک : فکرکنم به تنگ مُغ اگن نالی که شُبری تفتوکی امونت

ای موساوو!!!!!!!!!!!! وُ تَفتوک چه دردتن ای همه نه زاغی

اگم کسه ناشناسی بیت همی تَفتوکن مال مُغ مابکن؟ بله وامحصاله کل کن بگه اتت

کُلُودنگ :نوعی خانه گیاهی که باپُچاووراست میشودبه نوعی خانه پُچاوی

بدو بدو که ایجهو کُلودنگ مال کبوترچاهی پیدا امکرده

تودرقلب من کلودنگ بستی ومن درقلب تو سوند بافتم وتو نامردی کردی با تفتوک

زدی کلودنگ قلبم راچلوندی.

دگه اگه بی مزه هسته به گپی خوتون ببخشی


موضوعات مرتبط: همه چیز درمورد شهرخوما درگهان ، بخونی ویچکو خنده بکنی.بله به زورنه ، سرگرمی به کریگن (قصه.شعر...) ، کلمات جزیرتی(قسمت چهارم) 91/6/13

تاريخ : دوشنبه 13 شهریور1391 | 3:47 بعد از ظهر |اينوشته : موسی مطایف |
        مژده               مژده                    مژده                                  

باعرض سلام وخسته نبشی خدمت بروبچ به اطلاع موتوردارن ازیزبرسونیم که

شرکت حمدو چوک حبیب حنتیر که چندماهی هسته بخاطرنداشتن جا تعطیل ووده

چندروزه اووت افتتاح ووده مکانی پاکبرستونن نزدیک زیارت کدیمیو تن مُخ دوستان

ازیزاتونن برای پنچرگیری وکارن دگه موتور خو به ای شرکت رجوع بکنن درضمن

روز اول کسونی که به پنچرگیری رفته وودن موتورن شون مفتی پنچرگیری ایکرده

ووده نمونه اکسن مال شرکت


موضوعات مرتبط: همه چیز درمورد شهرخوما درگهان ، بخونی ویچکو خنده بکنی.بله به زورنه

تاريخ : پنجشنبه 9 شهریور1391 | 8:34 بعد از ظهر |اينوشته : موسی مطایف |
باعرض سلام وخسته نبشی خدمت بروبچ وهمچنین ورزشکارون ازیزایشالله که همیشه

کوتمند بشی به اطلاع علاقه مندن فوتبال برسونیم که گازی فوتبال استقلال درگهان وا

شهرداری کرمان دخه روزپنج شنبه 91/6/3 سعت 5 یا همون 17 پسین دخه زمین

تختی قشم برگزاراووت ازتمام همشهریون وعلاقه مندن فوتبال دعوت اوو به دلگرمی

ورزشکارون ازیز برن باتشکر: حسین دریانورد


موضوعات مرتبط: همه چیز درمورد شهرخوما درگهان ، همچی در مورد جزیره

تاريخ : سه شنبه 31 مرداد1391 | 11:56 بعد از ظهر |اينوشته : موسی مطایف |
باعرض سلام وخسته نبشی خدمت همه روزه دارون ازیزایشالله که طاعات همه

شمابه درگاه حق کبول بشه هموطوکه ندیدی امشوشنبه 91/5/28 هم آخرین شاوو

رمضونن واحتمال خیله زیاد سواه شاووعیدبشه چون دخه تقویم ایران شویکشنبه

عیدن وله تاحالا سعودی عیدنیکرده وامشوهم تراویح شوخند واگه ایران مشکل واعربن

اینبشه طبق تقویم رسمی خوواگرعرب عیداکن به هرحال پیشاپیش عیدسعیدفطر(اضحی)

به همه روزه دارون ازیزتبریک اگیم خوب متلب امشو مادرمورد اتفاقات ومراسمونی

که دخه رمضون گذشته هه که ما به صورت عکس به شما مونهاده که کم وکسری

 دگه خوتون ببخشی

ffbc1329262199a88b989ef8d30452a2 اس ام اس تبریک عید فطر 91

عربستان عیدسعیدفطرروزیکشنبه 91/5/29 اعلام ایکه

پسین رمضون .آش فروشی وسمبوسه فروشی بغل جادهن

منصورحاجی منور مرد زحمتکش 

بکیه اکسن دخه ادامه متلب


موضوعات مرتبط: همه چیز درمورد شهرخوما درگهان ، همچی در مورد جزیره

ادامه مطلب
تاريخ : شنبه 28 مرداد1391 | 3:59 قبل از ظهر |اينوشته : موسی مطایف |
باعرض سلام وخسته نبشی خدمت همه روزه دارن وهمچنین ورزشکارون ازیز

درگهان هموطوکه دخه پستن قبلی هم موگوته تیم فوتسال دلفین درگهان بامدیریت

حسین دریانورد بازیون جام رمضونی خوباتیمن جزیره شرو ایکرده وامشوجمعه

91/5/27 بعد ازپشت سرنهادن چندین بازی به مرحله نهایی راه پیدا ایکه که

خوشبختانه هم امشو باگل بارون کردن تیم حریف خو اول وو وبه استان راه پیدا ایکه

که باعث افتخارشهردرگهانن که از همیجا به تمام بازیکنن ومربی وسرپرست

ازیزشون تبریک اگیم بازی امشو که باتیم عوضیون هسته 2بر4 به نفع تیم دلفین

درگهان وو ای هم نمونه اکسن مال گازی فینال امشو با فیلمی

اسامی بازیکنن : محمود دریانورد - عیسی تورنگ - احمدتورنگ - محمدمنصور- سیدجلال دریانورد- سیدمعین دریانورد- مجیدخطیب - محمددریانورداحمدملاکرت - عبدالله تورنگ - دروازبان : یوسف محیایی

سرپرست : یوسف شیخ کرم ( الکس)

سرمربی : حسین دریانورد

ایهم تماشاگرون شهر

ایهم فضای بازی فینال

ایهم فیلم گل توسط بازیکنن ما

SAM_2314.3gpموضوعات مرتبط: همه چیز درمورد شهرخوما درگهان

تاريخ : جمعه 27 مرداد1391 | 4:54 قبل از ظهر |اينوشته : موسی مطایف |

انالله واناالیه راجعون  (بازگشت همه خوما پی خدان)

فوت آسیه (زن مرحوم عبدل مغی) مادر احمد مُغی شون را به شما وخانواده

محترمشون تسلیت اگیم مرحوم

به علت کهولت سن امرو صبح 91/5/22 بکشنبه فوت اکن وبعدازنمازپسین ایشالله

دفن اووت خداایشالله جنت نصیبی بکن


موضوعات مرتبط: همه چیز درمورد شهرخوما درگهان ، فوت افراد

تاريخ : یکشنبه 22 مرداد1391 | 2:57 بعد از ظهر |اينوشته : موسی مطایف |
باعرض سلام وخسته نبشی خدمت همه بروبچ ایشالله که عبادات شما به درگاه حق

قبول بشه وای چندشاووآخررمضون به خوبی وخوشی سپری بکنی هموطوکه خیور

تهه از دوشو جمعه رسمن نمازقیام شرو ووده که ایشالله سعی بکنیم به نمازن خو بییم تا

بلکه شاوو لیله القدر نصیب خوما بشه ایشالله خا امشوهم درخدمت شمایم وامسابکه شاوون

رمضون ای شما وای مسابکه

بیی دخه ادامه مسابکه


موضوعات مرتبط: همه چیز درمورد شهرخوما درگهان ، بخونی ویچکو خنده بکنی.بله به زورنه

ادامه مطلب
تاريخ : جمعه 20 مرداد1391 | 11:50 بعد از ظهر |اينوشته : موسی مطایف |
باعرض سلام وخسته نبشی خدمت همه روزه دارن ازیزهموطوکه ندیدی ماه رمضون

هم روبه خلاصین و دو دهه ازی رفته ودگه الان دخه دهه آخریم ایشالله که متونسته بشه

از ای ماه فیض کامل مبرده بشه ایشالله از شاووجمعه 91/5/20 نمازقیام اخونیم سعی

بکنی تاآخربیی خوب الان متوه نگاه کلی به رمضون دخه جزیره یاشهرخوما بکنیم بییی

واگرما دخه ادامه رمضان
موضوعات مرتبط: همه چیز درمورد شهرخوما درگهان ، همچی در مورد جزیره

ادامه مطلب
تاريخ : چهارشنبه 18 مرداد1391 | 3:49 قبل از ظهر |اينوشته : موسی مطایف |
باعرض سلام خدمت بروبچ ایشالله که نمازوروزهن شما به درگاه خداوندقبول بشه

ایشالله شرمنده دوستان چندروزن که اینترنتن قطعن ونووده خیور بنستی هوطوکه از

سرمتلب مشخصن گازیون فوتسال دخه سالن ورزشی کبله شرو ووده یابگم همو جام

رمضون که یتا ازتیمن مال شهرخومان بله دولفین درگهان بامربی گری یوسف شیخ کرم

که گازی اولیشون شوجمعه واتیم شاهین بیت شهر مال عوض هسته که 4.3 به نفع

دولفین درگهان وو شرمنده که نمودونست هموشو متلب بنستیم درضمن تیم دلفین

هم امشویکشنبه 91/5/16 والُرُن گازی ایشه که نتیجی ایشالله بعد انستیم دوسه

تا اکس از گازی ویتا فیلم گل پنالتی که سیدجلال گل ازن

ایهم فیلم پنالتی که سیدجلال گل ازن

باسلام نتیجه گازی دوشو یکشنبه 91/5/15 دلفین وا لُرُن 5.4 به نفع تیم

لُرُن باتشکر سیدجلال

گازی آخری واصحراباغیون هم 3هیچ به نفع صحراباغیون

SAM_2238.mpg


موضوعات مرتبط: همه چیز درمورد شهرخوما درگهان

تاريخ : یکشنبه 15 مرداد1391 | 0:3 قبل از ظهر |اينوشته : موسی مطایف |

انالله وانا الیه راجعون

فوت فاطمه حسن تورنگ (زن اهمه سرخ) رابه خانوادشون تسلیت اگیم مرحوم

که چندسالی بخاطه بیماری قلبی خانه نشین ووده امرو پسین چهارشنبه 91/5/11

مطابق با 12 رمضون به خاک سپرده وو خداایشالله بشون صبرهده وجنت نصیبی بکن


موضوعات مرتبط: همه چیز درمورد شهرخوما درگهان ، فوت افراد

تاريخ : چهارشنبه 11 مرداد1391 | 8:20 بعد از ظهر |اينوشته : موسی مطایف |

باعرض سلام وخسته نبشی خدمت کاکااون وداداهون خوبم ایشالله که نمازوروزهن

خومابه درگاه حق تعالی کبول بشه ایشالله هموطوکه ازسرمطلب مشخصن امرو

سه شنبه 91/5/10 پسین بعدازنمازقاری مصری ازطرف شبکه قرآن هنده وبا صدای

دلنشین خوآیاتی ازقرآن کریم تلاوت ایکه که خیله جالبه مه هم با اجازه شمادوسه تا اکس

ازمراسم امگه ای شما وای اکسن


موضوعات مرتبط: همه چیز درمورد شهرخوما درگهان

تاريخ : سه شنبه 10 مرداد1391 | 8:15 بعد از ظهر |اينوشته : موسی مطایف |

باعرض سلام وخسته نبشی خدمت روزه دارن ازیز، ایشالله که نماز روزن شما

قبول حق بشه ایشاالله

 همی مَن بشه ملا الله اکبربگه ای کوچهن دگه مثل ترافیک تهرون اووت آدمن که

شتاب ایگته به خانه برسه اگه واخو نبشی خو پِچ پِچ به تو اکنن موتورن مثل گوزاکنن

اگیگه پاسگاه دنبالشونن نه افهمن که سرپیچن ..نه چهارراهن همطو واسرعت خا

مکنی ای کاربلکه یتا آدم گپ شره خا ازنی به چکی وبدبخت بخو وا اون اکنی...

ماشینن دگه نگه چنان ویراج ادن وپا بروگازانستن خیورشونین که تایرگرون ووده اگن

مال بابان بگازنون بی وحدسرعت آلا اگه پشت سرشون واموتور بشی خو هموجا

روزه تو واخاک خردن واز اووت ای چه کارن آلا خا یچکو زودته کارن خو بکنی

آلا ای هیچ همی به خانه برسن طوری امشن بی که درداشکم اگرن ونادن مجدبین

ای چه کارن آلابابا آرومته بخری بگه چندروزن به شماخوراک نشداده خا

اگره نخه خُل شما ...دگه بایددکتربه شما ببرن یچکو آرومته بابا سکت مرگ اووی

 بونگ که ایدا یه کم هارما وشوربا ونصف گلاس هاوو بخری

بعد از مجد که هندی یه خوراک درست و حسابی نوش جان بکنی

که هم نیروی دوباره بگری و هم جای وعده ی شام بگرت .

بعد که سیروودی و دگه ذهنتون زیاد مشغول نین ادونی بری

جلوی تلویزون دراز بکشی و نگاه سریال رمضونی بکنی

نکه بری سر کوچه ووستی یاواموتورن خو دوردختن مردم که به نمازتراویح

نرفتن بزنی که گناهکار

اوی و روزه ی شما به کار هیچی ناخرت . په چه !! فکر توکرده

روزه فقط تا قبل از بونگ شومن دگه خلاص! نه ، ماه رمضون دگه

کلن باید ایی کارون تعطیل بکنی . اگه چیزه خش نخانه نین بخری افهمی چه

اچسپت ؟ نادونی؟ هااااا  بری

نخود جوش داده نوش جان بکنی که حال ادت

بنگ خافتن هم که ایدامثل آدم بری مجد ونمازن خو تاآخر بخونی نکه همی دورکعت

که تخوند بیی هی در وهی بنیندی بلوتس بازی بکنی که عیبن

 سعی بکنی که ایی فرصت طلایی از دست ندی وتا آخری بخونی که وترخیله

ثواب ایشه

دخه حلقه قرعن هم بنینی . آلا اگه قرعن بلد نهی خو یه چیزه دگن دگه تا نصف

شاو ولگردی مکنی

و زود بخاووی که سحر از خاو بیدار ناووی و بایه به زور و هاو سرد

به شما از خاو بیدار بکنن . نکه انینی پاهمی اینترنت وهی وا همی ولَکُن

چت اکنی په مواظب خو خیله بشی

خوش بشی کامه


موضوعات مرتبط: همه چیز درمورد شهرخوما درگهان ، بخونی ویچکو خنده بکنی.بله به زورنه ، همچی در مورد جزیره

تاريخ : شنبه 7 مرداد1391 | 1:46 قبل از ظهر |اينوشته : موسی مطایف |
باعرض سلام وخسته نبشی خدمت روزه دارن ازیزایشالله که ماه مبارک رمضون

برهمه شمامبارک بشه وبتونی روزهن وطاعتون خو به نحو احسن انجم هدی امشو

هندیم درخدمت شما وامسابکه شاوون رمضون که دوستان زنگ به مبیل مدیرازنن

وبه سه تا سعال جواب ادن وجایزه اگرن

واگرمابیی دخه ادامه مسابکه
موضوعات مرتبط: همه چیز درمورد شهرخوما درگهان ، بخونی ویچکو خنده بکنی.بله به زورنه ، همچی در مورد جزیره ، مسابکه شاوون رمضون واگرمدیروبلاگ 91/5/4

ادامه مطلب
تاريخ : چهارشنبه 4 مرداد1391 | 0:10 قبل از ظهر |اينوشته : موسی مطایف |
باعرض سلام وخسته نبشی خدمت بروبچ ایشالله که طاعات شما به درگاه حق قبول

بشه و وا ای هوای گرم لواربتونی به راحتی روزهن خو بگری امشو دوشنبه 91/5/2

امتوه به شمایتاشعردرمورد ماه مبارک رمضون ازیتا ازشاعرن جوان درگهان دلا طوفان

به شما بنستم ناگفته نمونه که ای شاعر جوون خیله شعرن جالب اگه که نمونه شعرنی که

ایکته دخه آخربه شما انویسم خوب ای شما وای شعر

رسیدن رمضان ماه مبارک                   به کلی روز وشودرفکرطاعت

جوانن جملگی درکنج مسجد               بشینی دورهم قرآن عبادت

نشایدروزی آیدزنده باشیم                   به یک روزرمضان افسوسه باشیم

بکن ازدل قرآن تلاوت                          که مامهمانیم فردانباشیم

شب قدرن گریه وزاری                         ببخش یارب که ماداریم گناهی

من ازاحادیث ها شنیدم                       که شب قدرهزارشب درنمازی

نمازاست که کندتوراهدایت                    مکن غافل بکن فکرقیامت

سزای بی نمازآمددرقرآن                       جزای بی نماز نار آتش


درضمن ای شاعر جوون شعرنی به اسم خدا خدا - ببینی قدرت الله - ازبالا مهسته خدا

- پدرمایکتا مادرماحوا - پیغمبرآخرزمان - بهشت زیرپای مادر  که گروه ستاره سهیل

رمکان توسط خواننده محبوب میرهاشم صفاری به صورت تواشیح خوانده ووده

واقعن به دلاطوفان تبریک اگیم با شعرن روحانی وخدایی


موضوعات مرتبط: همه چیز درمورد شهرخوما درگهان ، همچی در مورد جزیره

تاريخ : دوشنبه 2 مرداد1391 | 1:29 قبل از ظهر |اينوشته : موسی مطایف |
باعرض سلام وخسته نبشی خدمت بروبچ حلول ماه مبارک رمضون بر همه

مسلمونون جهان وجزیرتیون ازیز ومردم خونگرم درگهان مبارک بشه ایشالله بتونیم

دخه ای ماه پربرکت فیض کامل ببریم وطاعات خو به نحو احسن انجم هدیم اطلاعاتی

درباره رمضون دخه ادامه روزه

اکس حلول ماه شنبه 91/4/31 مبارک بشه


موضوعات مرتبط: همه چیز درمورد شهرخوما درگهان

ادامه مطلب
تاريخ : شنبه 31 تیر1391 | 2:11 قبل از ظهر |اينوشته : موسی مطایف |
شُم هسته مخواسته برم به خو کارت شارژبگرم راسته خانه گُلُو کوشون رسیدم که

صدازاغ و وولک شَهند.امگوبلکه دعوای خانوادگین.بله ازاونجایی که مفهمی گُلو

شواینین امگوحتمن یه مثله دگن.گوش خوتیزامکه که نه مثکه دزدمزدی هنده وگلو

همطونه زاغن اَع.اَع.اَع....هول به مه ایسه امگوحتمن دزدهنده درامزه که گلو واچهره


ادامه ماجرادخه ادامه متلبموضوعات مرتبط: همه چیز درمورد شهرخوما درگهان ، بخونی ویچکو خنده بکنی.بله به زورنه ، ماجرای جنجالی مدیروبلاگ دخه خانه گُلُوکوشون 91/4/2

ادامه مطلب
تاريخ : چهارشنبه 21 تیر1391 | 9:35 بعد از ظهر |اينوشته : موسی مطایف |
باعرض سلام وخسته نباشی خدمت بروبچ ایشالله که خوب خوب بشی امرومتوت

 درمورد یتا ازترفندن جالب که دخه بعضی وختن لازمن انجم هدیم واشماگپ بزنیم

 بله ای شما وای ترفند (بادکردن...خرکردن)

همه وهمه دخه ادامه متلب

 

 

 


موضوعات مرتبط: همه چیز درمورد شهرخوما درگهان ، بخونی ویچکو خنده بکنی.بله به زورنه ، بادکردن و فایدهنی که ایشه 18/4/91

ادامه مطلب
تاريخ : یکشنبه 18 تیر1391 | 4:15 بعد از ظهر |اينوشته : موسی مطایف |
باعرض سلام وخسته نبشی خدمت بروبچ ایشالله که درپناه حق سالم وکوتمندبشی

هموطوکه دخه پستن قبلی موگو امروپنجشنبه 91/4/15 با اجازه دوست عزیزم

طیب حاجی منورمسابکه تصویری متوه بنستیم ای مسابکه که یتا اکسن ازدونفه که

به صورت سیاه وسفید وتاریک در شوارده دوستان اتونن بابرنامه ای اکس روشن

بکنن وجایزه یتا موبایل نوکیا 110ببرن هموطو که قبلن هم موگو به اولین کسی که

جواب هردونفر دخه اکس بتون هده جایزه تعلق اگرت درضمن دوستان دخه کسمت

نطرون باید وا اسم یا تلفن معتبر جواب هدن وگرنه به نفربعدی که جواب درست ایداده

تعلق اگرت یاداوری بشه که نظرن بعد از تایید نشون داده اووت ای شما وای اکس


بِجُم که دیرن خالو..... دگه اگه نتوفهمی یعنه....

سلام دوستان ازیر برنده مسابکه تصویری مشخص وو ودر ساعت 15:13 دقیقه
 جواب داداه وو وجایزه به آقای محمد دریانوردبرامشریف مدیرمدرسه مهدی تعلق
 اگرت مبارکی بشه سمت چپ حافظ داماد کوران وبغلی محسن زیوری ازتمام
دوستانی که جواب شداده تشکر اووت 91/4/17

موضوعات مرتبط: همه چیز درمورد شهرخوما درگهان

تاريخ : پنجشنبه 15 تیر1391 | 2:1 بعد از ظهر |اينوشته : موسی مطایف |

                  هارگیس گردی هدی          نون پَرپَرکی هودی

باعرض سلام وخسته نبشی خدمت بروبچ پیشاپیش نیمه شعبان وهارگیس گردی برشما

روزه داران ازیزتبریک اگیم هموطوکه اطلاع تهه امروچهارشنبه 91/4/14 مصادفن

با 14 شعبان که هرسال دخه ای روز مهم مردم متدین جزیره روزه اگرن وپسینی هم

به کریگن هارگیس گردی ادن که به نظرمه خیله کارخوبن گرچه ازنظربعضیون که اگن

نباید چیزه هدن بله مه به اوندسته از مردم که خوشون چیزه نادن وبه کریگن خو هم

نافرستن بگم که کارخلاف شرع نین بخاطه که مردم بخاطه سنتی که قبلنن اجرا ووده

وبه دل خشی کریگن ایکاراکنن بگه خرجی چقدن؟ زیاد زیادی سال 15 هزاتمن دخه

یک گهر وحدود2 ساعت که ازپسین تا شُم بیشته نین. به اونشون که اگن ای یه نوع

خرافاتن بگم که چطو وخته عیش اوو از یک هفته قبل کلی مراسم که نادنم برنجن پاک

بکنیم ونافهمم لباسن گوو نشون زنون هدیم وهی شاوودختی(هنیری) ونادنم شاوو ساختی

وآخری وسه شاوه ونادنم هفته ای وهزار دنگ وفنگ دگه بشون عیب واشکال اینین که

مبلغ شیش. هفت میلیون خرج بکنن وله یه جشن کوچک به کریگن که فقط سالی یک بار

بیشته نین شُتوه از دوو بکردن... واقعن که... اگه دخه ای روزمثلن آتش بازی که

مال زرتشتیونن یاکارونی که دخه اسلام منعن بکنن بله آدم موافق اوو بله دخه ای روز

کاربدی انجم ناگرت که باعث گناه یاخرافات بشه پس نوهلیم همی یه روز دل خشی که

کریگن شهه ازشون بگیریم که بعضی خانوادهن واکریگن خو اگن نری که زشتن وخوما

شاوو به شما سوپرمرکزی ابریم وهرچه تتوت بخوبسی فکرتکرده خیله کارخوبی نکردی

؟شماشاید تهه وله اون خانوادهن فقیر وضعیف که ناتونن که کریگن خوببرن چه؟ یتا از

کریگن که وضع مالی شون خوبن وارفیک خو ایگته که به مه ناوهلن بیم واگررفیکن

خو هارگیس گردی بچینم! ایگته بخاطه چه؟ اونهم ایگته که بَپ ومُم مه ناوهلن اگن بگه

تو چلنگری که بری درسراهن ومثل گداهن چیزه بخو بگری؟ واقعن که جای تاسفن!!!!!!!!!

نمونه اکسن مال هارگیس گردی ایشالله شُم انستم

درضمن دوستان مسابکه تصویری ایشالله سواه روزپنجشنبه 91/4/15 انستم


موضوعات مرتبط: همه چیز درمورد شهرخوما درگهان ، همچی در مورد جزیره ، سرگرمی به کریگن (قصه.شعر...)

ادامه مطلب
تاريخ : چهارشنبه 14 تیر1391 | 9:47 قبل از ظهر |اينوشته : موسی مطایف |
باعرض سلام وخسته نبشی خدمت بروبچ ایشالله که همیشه سرحال ولوون شما پر از

خنده بشه امرو متوت به شما چندتا اکس از نوشتهن رو دیوالن مال شهر که هم خنده

دارن هم یکم تعجب آور وهم زشت بنستیم درضمن نهادن اکسن قصدتوهین به شخص

ومکانی نین ای شما وای اکسن

فک کنم منظورشون به کسونین که یگیری تعبانن و برن بخو پنچرگیری بکنن تاسرحال بشن

ما مرغ فروشی مودیده بله دگه کارگاه فروشی نمدیده؟؟؟ ههه ههه ههه هههه

ماهمیشه آهنگن مال تهی مدیده الان دگه مسراب تهی هنده

بکیه اکسن اگه بی مزه نین دخه عدامه خنده

درضمن دوستان مژده به شما هدم که دخه پستن بعدی بااجازه دوست عزیزم طیب

حاجی منور مسابقه تصویری انستم وبه اولین نفری که جواب راست هده یتا موبایل

هدیه داداه اووت درضمن دوستانی که جواب دخه نظرات ادن باید وا اسم وتلفن

مشخص شده جواب هدن درغیر ای صورت جایزه بشون تعلق ناگرت ای هدیه ناقابل

ازطرف یتا ازبیندهن وبلاگن که از همیجا ازش تشکر اکنمموضوعات مرتبط: همه چیز درمورد شهرخوما درگهان ، بخونی ویچکو خنده بکنی.بله به زورنه

ادامه مطلب
تاريخ : جمعه 9 تیر1391 | 4:40 بعد از ظهر |اينوشته : موسی مطایف |
باعرض سلام وخسته نبشی خدمت بروبچ ایشالله که همیشه سلامت بشی هموطوکه

اطلاع تهه دخه ماه شعبانیم وفضیلت ای ماه بزرگ خیلن که متاسفانه خوما قدری نادنیم

سعی بکنیم دخه ماه شعبان بخو آماده بکنیم به ماه بعدی که رمضونن ایشالله خوب امرو

متوت واشما درمورد کُنگ وکولی بحث کوچکی بکنیم اگه تُتوت بمشی بی واگرمابیی

دخه ادامه متلب

 

ادامه خردن ....


موضوعات مرتبط: همه چیز درمورد شهرخوما درگهان ، کُنگ وکولی 91/4/5

ادامه مطلب
تاريخ : دوشنبه 5 تیر1391 | 9:28 قبل از ظهر |اينوشته : موسی مطایف |
باعرض سلام وخسته نبشی خدمت بروبچ ایشالله که درپناه ایزد تعالی سربلند

وکوتمندبشی هموطوکه ازسرمطلب پیدان ای کلمه جزیرتی سرهدیون ازخوما شُدزیده

وبا ای کلمه زیبا شعر وفیلم واس.ام.اس راست نکردن وخنده از بُچ مردمون درنواردن

مه هم بخاطه که معلوم بشه ای کلمه جزیرتین به شما چندتا مثال ازنم بیشته متوجه اوی

ای شما وای پَ.نَ.پَ ها

ای آب شیرینکن هاوو مال دریا شیرین نکردن؟ پَ.نَ.پَ ازچاه مال بَپ تو هاوو نکشیدن

چِیش! همی ایهو آلا کُل میخین؟ پَ.نَ.پَ فکر اتکرده غارعلیصدر مال همدانن

ای جُکُن آلا موساوو خودی اینوشته؟ پَ.نَ.پَ فکر اتکرده از سرهدی سُهاری یاد ایگته

سلام علیکم! علیکم سلام. خالو ای لامپن کم مصرف آلا مصرف برق کم اکن؟  هُو

...پَ.نَ.پَ فکر اتکرده دوبرابراکن په

چیش!!!!!!!!!! همی ایهو آلا وبلاگ مال موساوون؟ پَ.نَ.پَ فکراتکرده وبلاگ مال طیبون

شَگو آلا مثکه شُتوت آوشا کوش همجا که هاوو سهاری درایداده راست بکنن؟ پَ.نَ.پَ

همطو ول بکنن که مردم وا سهاری زی هاوو برن

دوستان تُفهمی آلا که ای کلمه مال خومانن که ای سرهدیون شُسیده ونگتنن که ماکلمه

جدید پیدامکرده...پَ.نَ.پَ فکر نکردی خودت تفهمی ای دگههههههههههههههههه


موضوعات مرتبط: همه چیز درمورد شهرخوما درگهان ، بخونی ویچکو خنده بکنی.بله به زورنه

تاريخ : پنجشنبه 1 تیر1391 | 9:58 قبل از ظهر |اينوشته : موسی مطایف |
واتموم وودن عیش ایمان سواهی عضبامال سلیمن چوک احمه محمو هسته که مطابق وا

روز شنبه 91/3/27 که ایشالله مبارکشون بشه خوب سلیمن به دخت...

بکیه دخه ادامه عیشموضوعات مرتبط: همه چیز درمورد شهرخوما درگهان ، عیشن مال شهر وا اکس

ادامه مطلب
تاريخ : شنبه 27 خرداد1391 | 8:45 بعد از ظهر |اينوشته : موسی مطایف |
باعرض سلام وخسته نبشی خدمت بروبچ هموطوکه دخه متلبن قبل موگو آخرآهنگ جدید

sp2 واگر اسلام نظری و وحیدآوربه اسم کمرباریک هند دوستان اتونن ای آهنگ زیبا

بخو دانلود بکنن درضمن سلیمون پیوسی یتا از خوانندهن خوب درگهانن که باعث افتخار شهرن

ESLAM NAZARI VAHID AVAR S...

به زودی یتا کار جدید sp2  دخه وبلاگ قراراگرت

درضمن دوستان اتونن از ایطریق واز ای آدرس وارد وبلاگ رسمی sp2 بشن

www.sp2.blogfa.comموضوعات مرتبط: همه چیز درمورد شهرخوما درگهان ، گانه اگه بخودانلود اکنی ، شعر

تاريخ : شنبه 27 خرداد1391 | 2:58 قبل از ظهر |اينوشته : موسی مطایف |
باعرض سلام وخسته نبشی خدمت بروبچ بعد ازچندهفته دوتا عیش واگرهم شرو وو

اولی مال ایمان چوک صالح محیا که امرو جمعه 91/3/26 عضبای هسته وسواه هم

مال سلیمن چوک احمه محمو خوب ایشالله که مبارکشون بشه ایمان به...


بکیه اکسن دخه ادامه عضباموضوعات مرتبط: همه چیز درمورد شهرخوما درگهان ، عیشن مال شهر وا اکس

ادامه مطلب
تاريخ : جمعه 26 خرداد1391 | 10:57 بعد از ظهر |اينوشته : موسی مطایف |
باعرض سلام وخسته نبشی خدمت بروبچ ایشالله که سلامت خیربشی هموطوکه دخه

 پستن قبلی موگو امروهم نووت رسیده به گیاهونی که دخه جزیره کمیابن وخیلهن از

 ای گیاهون خوردنی دوری شُکرده یاحتی اسمشون هم به فراموشی سپرده ووده خوب

اریم دخه صحرا وبه جستجوی پَم پُرگ وشمسول

پَم پُرگ چِن وکیا اووت پیدابکنی؟ پَم پُرگ گیاهین ازدسته سبزیجات که معمولن موقعن

هندن بارون ودخه فصل زمستون رویش اکن ومزه ای آبدارایشه وبه شکل بوته در اتت

که بیشته واگرخوراک پیشین اخرن ومعمولن دخه مُسَنی یا مُغ یا دخه صحراموقع هندن

بارون اتونی پیدا بکنی که به صورت خوابیده رو زمین پهن اووت وخیله خَشِن

شَمسول یا شَم سور: نوعی گیاه کوچک ورشته رشتن که بعدارهُندن بارون دخه

صحرا وپامُغُن خودبخودرویش اکن ومزه ای هموطورکه ازاسمی هم پیدان سورِن وله نه

زیاد که بازم هم تهناکی وهم واگرخوراک پیشین اخرن که متاسفانه الان دگه واهندن

انواع سبزیجات ایشون ازدوره خارج وودن وکمتر آدم هسته که بی توجه بکن یاحتی

خیلهن واایکه اطلاعی ازی شُنین ناخرن اگه اکسی گیراموا حتمن انستم


موضوعات مرتبط: همه چیز درمورد شهرخوما درگهان ، همچی در مورد جزیره ، پَم پُرگ و شَمسول 25/3/91

تاريخ : پنجشنبه 25 خرداد1391 | 1:40 قبل از ظهر |اينوشته : موسی مطایف |
باسلام وخسته نبشی خدمت بروبچ ایشالله که همیشه درزیرسایه الله موفق وپیروز

بشی امشوهم وایتا ازمتلبن جالب وکلمات جزیرتی خش به سراغ شما هندیم دخه

پستن قبلی کسمت 1 و2 هسته واکلمات متفاوت ایبارهم بخاطه که کریگن بهته وا

کلمهن آشنا بشن چندنمونه واتوضیح مختصر بشون مونهاده کم وکسری دگه خوتون

ببخشی کامه خوب اولین کلمه

 1 - چَپُوک: چپوک یه نوع کلمه ای به ظاهر خنده دار ولی ازنظر معنی کلمه بی ادبی

حساب اووت که اگه واکسه بگی فضولی مکن که چپوک اکشم نافهمت معنی چن و

طرزکاری وادستتن که معمولا از پشت گردن با چهارکلینچ دست به طرف کله

شخص کشیده اووت

مثال دخه جمله: دل مه وادومِن به همی اوهو که نرفتن یکتا چَپوک بکشم که آتش بگرت


2 -  لَتَه : لَته دخه فارسی به تکه پارچه اگن که معمولن به پاک کردن چیزه که

گندن استفاده اووت


مثال دخه جمله :

فاتکو همی تکه لته که اونجهُن کردیده بیا که که امتوت ایجُهُن  پاک بکنم

کمو یچکو لته به ماشین بکشیم بلکه ناوته بشه نه

3 - پَک سر : به قسمتی ازسر اگن معمولن به وسط سر هموجا که پیچ ایخرده

مثال دخه جمله :

یگیر دیره دخه کوچه مال موساوو شون مَهُند نمچه شُزه از پَک سرمه که فَهک

از سرمه ره

بکیه ای مُم دخه عدامه متلبموضوعات مرتبط: همه چیز درمورد شهرخوما درگهان ، بخونی ویچکو خنده بکنی.بله به زورنه ، همچی در مورد جزیره ، کلمات جزیرتی (کسمت سوم) 91/3/21

ادامه مطلب
تاريخ : یکشنبه 21 خرداد1391 | 1:43 قبل از ظهر |اينوشته : موسی مطایف |

باعرض سلام وخسته نبشی خدمت بروبچ ایشالله که همیشه وایادخداوندمنان کوتمند

بشی هموطوکه ازسربرگ متلب مشخصن چندهفته ای هسته که شرکت پپسی مال

آمریکا دخه سایتن خبری اعلام ایکرده که ایشوه تبلیغ مال شرکت خو روکره ماه

 بکرده که بامخالفت محیت زیست روبرو وو وله آخرکارخو ایکه وتبلیغی دخه شاو

 دوشنبه 91/3/16بین سعتن ۱۱:۳۰ تا ۱۱:۴۵ ای تبلیغ خو ایکردی که پی خوما

 کسه متوجه نوو مه هموشاو نگا امکه وله زیادمتوجه نوودم نافهمم حقیقت ایشه یانه

بله عکس وفیلم ورسانهن مشخص نکردن که خط وخیوری ووده مه یتا اکس ویه تکه

 فیلم کوچک به شما انستم قضاوتی واخوتن کامه

ای هم فیلمی

mah .pipsi.flvموضوعات مرتبط: همه چیز درمورد شهرخوما درگهان

تاريخ : جمعه 19 خرداد1391 | 9:27 بعد از ظهر |اينوشته : موسی مطایف |

انالله وانا الیه راجعون

بانهایت تاسف فوت اهمه تیماررابه شماوخانواده محترمشون تسلیت اگیم مرحوم که

دوشو فوت ووده امرو صبح دوشنبه 91/3/15 به خاک سپرده ووخدا ایشالله به

خانوادشون صبرهوده وجنت نصیبی بشه


موضوعات مرتبط: همه چیز درمورد شهرخوما درگهان ، فوت افراد

تاريخ : دوشنبه 15 خرداد1391 | 8:30 بعد از ظهر |اينوشته : موسی مطایف |
باسلام وخسته نبشی خدمت بروبچ  واتموم وودن مدارس وامتحانون تابستون هم شرو

 ووومثل هرسال مختب خانه هن فعالیت قرانی خو شرو شکرده که وظیفه شرعی

خومان که به کریگن خو که ملا نوودن به مختب بفرستیم تا ملا بشن چون ای امرالهین

وباید قرآن یادبگیریم لذا ازخانوادهن دعوت اوو به مختب خانه هنونی که دخه سطح شهر

 فعالن برن وبه کریگن خو ثبت نام بکنن تاریخ ثبت نام از۱۳/۳/۹۰ وبه مدت ۷ هفته

وتاآخرمردادماهن یادش بخیر مکتب خانهن قدیم وا ملاهن قدیم (شیخ عیسی چهرافروز

.دلا اهمه زیوری.مشریف دومارعبدالصمد.خالد.چوپانی. وووو(همچنین زنون قدیمی..

مرحوم ملافاطمه.ماهانی گایی.و...خیلهن دگه که دخه ذهن مه نین که واقعن

 ملا هسترن خداحفظشون بکن


موضوعات مرتبط: همه چیز درمورد شهرخوما درگهان

تاريخ : یکشنبه 14 خرداد1391 | 2:23 بعد از ظهر |اينوشته : موسی مطایف |
باسلام وخسته نبشی خدمت بروبچ ایشالله که همیشه سرحال وقبراق بشی کریگن خو

امروامتحانن شون خلاص وو ونفس راحت شُکشی راهنماییون هم کلاس اول ودومیون

راحت وودن وسومیون هم سواه مال شون خلاص اووت همیطو دبیرستونیون هم

بعضیون امروامتحانون شوخلاص بعضی هم شنبه خلاص اووت وسومیون بیچاره

باید تا 27 خردادبرن ایشالله که همه دانش آموزان دخه هرمقطع که هستن قبول بشن

خوب امرو هندیم وامتلب خطای دید(چهم) که به نظرجالبن ویچکو چهمون شما

پُل پُلنگو اکن واگرما بیی دخه ادامه چهم پُل پُلنگو.....

به تصویرزیرجُن نگا بکنی ادونی نکتهن سیاه دخه خطن سفید پیدابکنیبه نظرشما کمویتا ازخطن سیاه گپ ترن؟


هردویک اندازن...اگه تتوت مطمئن بشی وا کلینچ دست خو اندازه بگری


بکیه اگه باوش نوودی وچهم شما نمچطو نوو بیی دخه عدامه متلب بگینی


موضوعات مرتبط: همه چیز درمورد شهرخوما درگهان ، بخونی ویچکو خنده بکنی.بله به زورنه ، سرگرمی به کریگن (قصه.شعر...)

ادامه مطلب
تاريخ : سه شنبه 9 خرداد1391 | 3:45 بعد از ظهر |اينوشته : موسی مطایف |
باسلام وخسته نبشی خدمت بروبچ امروهندیم یه بحث کوچکی درموردگیاهونی

کمیاب که شایدخیلهن هم اسمیشون نشوشنویده بکنیم بله ای گیاهن اسمونشون هارما لچو

ومیلکین

هارمالچو  ومیلکی چنی وکیا اووت پیدابکنی بیی واگرما دخه ادامه صحرا

فکرکنم ای عکس میلکی بشه

 
موضوعات مرتبط: همه چیز درمورد شهرخوما درگهان ، هارما لَچو ومیلکی91/3/7

ادامه مطلب
تاريخ : یکشنبه 7 خرداد1391 | 2:21 قبل از ظهر |اينوشته : موسی مطایف |

سلام دوستان اتونن از ای آدرس هم وارد وبلاگ جدید بشن وازخبرن مال شهر

اطلاع شبشه درضمن ای وبلاگ فقط کمکین درصورتی که وبلاگ قبلی باز نوو

اتونی از ای وبلاگ استفاده بکنی


موضوعات مرتبط: همه چیز درمورد شهرخوما درگهان

تاريخ : جمعه 5 خرداد1391 | 1:27 قبل از ظهر |اينوشته : موسی مطایف |
باعرض سلام وخسته نبشی خدمت بروبچ ایشالله که همیشه کوتمندبشی هموطوکه

ندیدی ازدوش یکسره خاک نهندن که چهم آدم کورنکردن په مواظب چهم وگوش ولاو

خوبشی که مریض به شما نکن کامه خوب بگذریم امروپنجشنبه 91/3/4 هم هموطوکه

هفته قبل موگوعیش مال سیدمعین چوک سیدجلال هسته که به ...


بیی واگردوماروممه عثمن دخه عدامه متلب خالو

احمد وداوود گیربه تاریخ دوربین ندی که افهمم دوروجلون مال خارجکیون ای ماه

تا 29 بیشته نرفته

دوستان فایل زیر ویدیو ازعضبا مال سیدمعین به تست امنهاده اتونی فیم عیشی

دانلودبکنی بله طول کشیدنی واخوتون


SAM_1726.mpg

موضوعات مرتبط: همه چیز درمورد شهرخوما درگهان ، عیشن مال شهر وا اکس

ادامه مطلب
تاريخ : پنجشنبه 4 خرداد1391 | 8:31 بعد از ظهر |اينوشته : موسی مطایف |
انالله واناالیه راجعون

بانهایت تاسف ازتصادف وحشتناک موتور وماشین که منجربه فوت ووده ای

تصادف دوشو شوشنبه 91/2/29 سرسه راهی کو وه ای به قبله ووده که موتوری

فرهاد بم بم باخانوادش وماشینی چوک خالدینچی ووده که طبق گزارشون ماشین دخه

صید موتور هنده وشاخ به شاخ ووده که فرهاد درجافوت اکن وهنیزادخه سردخانه

قشمن خداایشالله به خانواده شون صبرهده تصادف دگه ای هم هموشو دموراه

گیادون به درگهان ووده که سواری تویوتا کرولابه گاو ازن وبیکپ که پشت

سری ووده ترمزازن که به ماشینو نخره ازاونطرف موتوری که پشت بیکپ

ووده باسرعت به بیکپ ازن چوک گیادونی ووده ونگتن وضعی خیله خرابن

خداایشالله به خیربکن درضمن مرحوم پسین شنبه 91/2/30 دفن ووایهم اکس

مرحوم به درخواست دوستان وباتشکرازدوست ازیزم محمد که به ایمل مه

ایفرستاده


موضوعات مرتبط: همه چیز درمورد شهرخوما درگهان ، فوت افراد

تاريخ : شنبه 30 اردیبهشت1391 | 8:18 قبل از ظهر |اينوشته : موسی مطایف |

انالله وانا الیه راجعون

بانهایت تاسف فوت دلاجهمه(براصالح جهمه) رابه شما وخانواده محترمشون تسلیت

اگیم مرحوم که  چند هفته ای هسته که دخه سی سی یو بستری هسته

دوش پنجشنبه فوت اکن که امرو جمعه 91/2/29 بعدازنمازشُم دفن وو که ایشالله

جنت نصیبی بشه درضمن مرحوم یتا ازخیرین بزرگ شهرهسته که خداایشالله

اجری هدت


موضوعات مرتبط: همه چیز درمورد شهرخوما درگهان ، فوت افراد

تاريخ : جمعه 29 اردیبهشت1391 | 9:34 بعد از ظهر |اينوشته : موسی مطایف |
باعرض سلام وخسته نبشی خدمت بروبچ ایشالله که درپناه حق سرافرازبشی هموطوکه

اطلاع تهه دخه فصل گرمایم وسروکله عیشن هم کم ووده که آلا فقط هفته یکتا بیشته

نین خا واتموم وودن عیش دوتابرارن علی وحسین عیش مال چوکن دلا سنو طیب و

محسن شرو ووکه طیب به....

نشسته ازراست: طیب (دومارشادمان) دلاسنو(بپ دومارن) محسن(دومارسید)

بکیه خالو دخه عدامه متلب....


موضوعات مرتبط: همه چیز درمورد شهرخوما درگهان ، عیشن مال شهر وا اکس

ادامه مطلب
تاريخ : پنجشنبه 28 اردیبهشت1391 | 8:26 بعد از ظهر |اينوشته : موسی مطایف |
باسلام خدمت بروبچ وبچه های ازیزهموطوکه خیورتهه دخه فصل امتحانونیم و

کریگن مشغول درس خوندن ایشالله که همه شما کوول بشی ای مم. خا امروسه شنبه

91/2/26 هم دخه مدرسه زینبیه جشن تکلیف مال کلاس سومیون هسته که آلا بزه

تلو پیرک وودن وبایدحجاب خو رعایت بکنن ویواش یواش نماز وروزه خو بخونن

وبگرن خوب ای جشن که باهمکاری مدیرن مدرسه وشورا وشهردار وبا مجری

گری آقای صالحی هسته خالی ازدیدن نهه که همراه با نمایش وسرود برگزار وو

نمونه اکسن مال جشن دخه ادامه متلب ...

بکیه دخه ادامه جشن


موضوعات مرتبط: همه چیز درمورد شهرخوما درگهان ، سرگرمی به کریگن (قصه.شعر...) ، جشن تکلیف مدارس درگهان 91/2/26

ادامه مطلب
تاريخ : سه شنبه 26 اردیبهشت1391 | 1:47 بعد از ظهر |اينوشته : موسی مطایف |

انالله وانا الیه راجعون

بانهایت تاسف فوت بزرگ مرد درگهان شاعر وشوخ طبع دلا محدرهمن رابه شما

وخانواده محترمشون تسلیت اگیم مرحوم که دراثر بیماری قند چندماهی هسته خانه

نشین ووده امرو جمعه 91/2/22 صبح دفن وو که ایشالله جنت نصیبی بشه درضمن

مرحوم یتا از شوخ طبع ترین وفهمیده ترین مردم درگهان هسته که همیشه شعر رو

لوونی جاری هسته که متاسفانه وقت نوو وای درمورد اطلاعات درگهان سعال بکنم


موضوعات مرتبط: همه چیز درمورد شهرخوما درگهان ، فوت افراد

تاريخ : جمعه 22 اردیبهشت1391 | 4:2 بعد از ظهر |اينوشته : موسی مطایف |
باسلام وخسته نبشی خدمت بروبچ ایشالله که دخه ای هوای گرم سلامت بشی هموطوکه

اطلاع تهه دخه فصل امتحانونیم که ایشالله همه کریگن دخه کارخوموفق بشن ودگه وا

گرم وودن هوا سروکله عیشن هم رو به تمومین  خوب بگذریم واتموم وودن عیش

مسعود یک هفته ای سروکله عیشن نهه تا امرو پنجشنبه 91/2/21 که عیش مال

چوکن حمه علی میر ...حسین وعلی شرو ووکه حسین به...

بیی واگر دومارن سرعضبا


موضوعات مرتبط: همه چیز درمورد شهرخوما درگهان ، عیشن مال شهر وا اکس

ادامه مطلب
تاريخ : پنجشنبه 21 اردیبهشت1391 | 8:20 بعد از ظهر |اينوشته : موسی مطایف |
باعرض سلام وخسته نباشی خدمت بروبچ به عرض شما برسونیم که امرودوشنبه

91/2/18 آخرین روز از پیش دبستانی مهدی هسته که بشون جشن شُگه که خالی از

دیدن نهه ای جشن که با مدیریت خانم نسرین دریانورد دبیر دلسوز وفعال دانش آموزان

وباکمک حاج مشریف دریانورد (مدیرزحمت کش) دبستان مهدی هسته همراه با شعر

 وجوایز ازطرف معلم شون هسته سه تا ازاکسن مال مراسم باکسب اجازه از مدیر

مدرسه مهدی ومدیریت وبلاگ دبستان مهدی (حاج محمد شریف دریانورد)موضوعات مرتبط: همه چیز درمورد شهرخوما درگهان ، سرگرمی به کریگن (قصه.شعر...)

تاريخ : سه شنبه 19 اردیبهشت1391 | 0:57 قبل از ظهر |اينوشته : موسی مطایف |
باسلام خدمت بروبچ ایشالله که همیشه کوتمند بشی واتموم وودن عیش .مهمو عیش

مال مسعودچوک ممه زیوری شرو وو که امرو پنج شنبه 91/2/14 عضبای هسته

خوب مسعود به ...

بکیه عکسن دخه ادامه متلب...


موضوعات مرتبط: همه چیز درمورد شهرخوما درگهان ، عیشن مال شهر وا اکس

ادامه مطلب
تاريخ : پنجشنبه 14 اردیبهشت1391 | 8:43 بعد از ظهر |اينوشته : موسی مطایف |
باعرض سلام وخسته نبشی خدمت بروبچ به اطلاع شما برسونیم که امرو چهارشنبه

91/2/13 پسین قرارن جشن بادبادکها (وابال دادن گراغها) دخه زمین گپو محله

قبله برگزاربشه ای جشن که هرساله بامدیریت مشریف دریانورد(مدیرمدرسه مهدی

درگهان) برگزار اوو به نفرات اول جایزه تعلق اگرد کریگن اتونن گراغن سو بسن

ودخه ای جشن شرکت بکنن درضمن اگه گراغ کاغذی راست بکنی بیشته به هوا

ارت عکسن مال جشن ایشالله شُم انستیمبکیه دخه ادامه متلب...


موضوعات مرتبط: همه چیز درمورد شهرخوما درگهان ، سرگرمی به کریگن (قصه.شعر...) ، جشن بادبادکها(گراغا) 91/2/13

ادامه مطلب
تاريخ : چهارشنبه 13 اردیبهشت1391 | 2:42 بعد از ظهر |اينوشته : موسی مطایف |
باعرض سلام وخسته نبشی خدمت بروبچ وفرهنگیون ازیز هموطوکه اطلاع

تهسته امرو سه شنبه 91/2/12 برابرهسته واشهادت استاد ازیزمرتضی مطهری

وروزمعلم که ما هم به همه معلمون زحمتکش درگهان که واقعن زحمت نکشیدن

تبریک اگیم ایشالله همیشه دخه کارخو موفق بشن یه دوبیت شعر تقدیم به معلمن عزیز:


معلمِ ازیزم ...گل زیرپات اریزم...معلم مهربونم ...الهی دردت به جونم...

تویی فرشته حق ...تویی نیاز ملت...تویی که باعلم خو ..ادا به ما صداقت...

فرهنگیان ازیزروزتان مبارک

همیطو هم امرو دخه اکثر مدرسهن جشن روز معلم دخه کلاسن همراه با کادو وشاخه گل تقدیم معلمون وو


موضوعات مرتبط: همه چیز درمورد شهرخوما درگهان

تاريخ : چهارشنبه 13 اردیبهشت1391 | 0:22 قبل از ظهر |اينوشته : موسی مطایف |
انالله وانا الیه راجعون

فوت عیسی کلنفر(بپ زن عبدالفتاح احمدی )رابه شما وخانواده محترمشون تسلیت

 اگیم مرحوم امرو دوشنبه 91/2/11 صبح دفن وو که خداایشالله بشون صبرهده

موضوعات مرتبط: همه چیز درمورد شهرخوما درگهان ، فوت افراد

تاريخ : دوشنبه 11 اردیبهشت1391 | 4:11 بعد از ظهر |اينوشته : موسی مطایف |
باعرض سلام وخسته نباشی خدمت بروبچ ایشالله که سلامت بشی خوب واتموم

 وودن عیش سید اهمه وصدیق عیش مال مهموچوک صالح عباس شرو ووکه

 امرو یکشنبه 91/2/10 عضبای هسته که ایشالله مبارکشون بشه خوب مهمو به ...


بکیه دخه ادامه عیش
موضوعات مرتبط: همه چیز درمورد شهرخوما درگهان ، عیشن مال شهر وا اکس

ادامه مطلب
تاريخ : دوشنبه 11 اردیبهشت1391 | 4:10 بعد از ظهر |اينوشته : موسی مطایف |

باعرض سلام خدمت بروبچ ایشالله که سلامت بشی به عرض دوستان برسونیم که

مشکل بلاگفا حل وو ودوستان اتونن مثل قبل وارد وبلاگ بشن باتشکر ازبازدید

شما ازیزانموضوعات مرتبط: همه چیز درمورد شهرخوما درگهان

تاريخ : شنبه 9 اردیبهشت1391 | 11:55 بعد از ظهر |اينوشته : موسی مطایف |
باسلام وخسته نبشی خدمت بروبچ واتموم وودن عیش دسته جمعی 9 نفره دوتا عیش و

اگرهم شرو وو عیش مال سیداهمه چوک مرحوم سدرحیم 88 وعیش مال ادریس چوک

ابوبکر (خیاطی) که هردوتا شون امروجمعه 91/2/8 عضباهسته که عضباکنن مال سید

صلغیون وعضباکنن مال ادریس هلریون هسترن که ایشالله مبارکشون بشه خوب سید به...

مراسم عضبامال سید صلغیون

 

عضبا مال ادریس هلریون


موضوعات مرتبط: همه چیز درمورد شهرخوما درگهان ، عیشن مال شهر وا اکس

ادامه مطلب
تاريخ : جمعه 8 اردیبهشت1391 | 8:2 بعد از ظهر |اينوشته : موسی مطایف |
باسلام وخسته نبشی خدمت بروبچ ایشالله که سلامت بشی هموطوکه اطلاعیه چندروز

قبل شُزده عیش دسته جمعی دخه شهر امرو پنج شنبه 91/2/7 هسته که جمع 9 نفره

دومادون مال شهر که فقط یکتاشون مال صلغ هسته که بازم به شهریون شکه ای مراسم

که باحضور شیوخ بزرگ ازقبیل شیخ محمدرحیمی وشیخ خطیبی وشیخ بازماندگان و

جمعی ازبزرگان شهر وباهمکاری شورابرگزاروو که خالی ازدیدن نهه مراسم باشکوه

برگزاروو که ازهمه دست اندرکارون شهر تشکروقدردانی اوو خوب دومارون به نووت

علی شافعی به...

بکیه خالو بیی دخه مدرسه زینبیه....


موضوعات مرتبط: همه چیز درمورد شهرخوما درگهان ، عیشن مال شهر وا اکس

ادامه مطلب
تاريخ : جمعه 8 اردیبهشت1391 | 3:15 قبل از ظهر |اينوشته : موسی مطایف |
بانهایت تاسف فوت جوان ازیزشهر سیدمحمد چوک سیدعیسی رابه شما وخانواده

محترمشون تسلیت اگیم مرحوم که قبل ازنوروز 91 دچارحمله مغزی قراراگره هفته

قبل راهی بیمارستون اووت ودرقسمت سی سی یو بستری اووت که متاسفانه دوشو شو

سه شنبه 91/2/4 فوت اکن هنوزمرحوم به شهر نشوارده واهتمالن سواه چهارشنبه

91/2/5 دفن بشه خداایشالله جنت نصیبی بکن وبه خانواده شون صبرهده


موضوعات مرتبط: همه چیز درمورد شهرخوما درگهان ، فوت افراد

تاريخ : سه شنبه 5 اردیبهشت1391 | 10:37 بعد از ظهر |اينوشته : موسی مطایف |
باسلام خدمت بروبچ ایشالله که سلامت بشی واتموم وودن عیش وحیدومجیدعیش مال ممه

چوک درهمن بادساربه...

اگه غیرت شما اکن بجکی دخه عدامه متلب


موضوعات مرتبط: همه چیز درمورد شهرخوما درگهان ، عیشن مال شهر وا اکس

ادامه مطلب
تاريخ : دوشنبه 4 اردیبهشت1391 | 8:54 بعد از ظهر |اينوشته : موسی مطایف |
باسلام خدمت بروبچ واتموم وودن عیش سعید عیش مال چوکن مرحوم صالح جهمه وحید

ومجید شرو وو که امرو یکشنبه 91/2/3 عضباشون هسته که مجیدبه...

بیی دخه عدامه متلب خالو........


موضوعات مرتبط: همه چیز درمورد شهرخوما درگهان ، عیشن مال شهر وا اکس

ادامه مطلب
تاريخ : دوشنبه 4 اردیبهشت1391 | 1:27 قبل از ظهر |اينوشته : موسی مطایف |

باسلام وخسته نبشی خدمت بروبچ واتموم وودن عیش احمه عیش مال سعیدچوک

اهمه مهمودرهمن ملا به...

بکیه اکسن دخه ادامه عضبا....


موضوعات مرتبط: همه چیز درمورد شهرخوما درگهان ، عیشن مال شهر وا اکس

ادامه مطلب
تاريخ : یکشنبه 3 اردیبهشت1391 | 1:59 قبل از ظهر |اينوشته : موسی مطایف |
باسلام خدمت بروبچ ایشالله که سلامت وتندرست بشی به اطلاع شما برسونم که جوانی

 ازشهر به علت مشکلات جسمی وقلبی راهی بیمارستون ووده دوستان ازیزی ازمدیردر

خواست شْکرده کم به سلامتی ای جوان دعابکنی که خداایشالله شفابی هْده درضمن ای

جوان سید محمدچوک سیدعیسی داخل بیمارستونن ودرقسمت سی سی یو به سر نبردن

باتشکرازسیدمعین


موضوعات مرتبط: همه چیز درمورد شهرخوما درگهان

تاريخ : شنبه 2 اردیبهشت1391 | 9:44 قبل از ظهر |اينوشته : موسی مطایف |
باسلام خدمت بروبچ واتموم وودن عیش حمه فاخری عیش مال اهمه چوک محدمین آجعلی

عبدالرحمن پلنگ به...

نشسته ازراست: محدمین(بپ دومار) اهمه(دومار) فک کنم براری

 

بكيه دخه ادامه متلب


موضوعات مرتبط: همه چیز درمورد شهرخوما درگهان ، عیشن مال شهر وا اکس

ادامه مطلب
تاريخ : جمعه 1 اردیبهشت1391 | 2:29 قبل از ظهر |اينوشته : موسی مطایف |
<< مطالب جدیدتر مطالب قدیمی‌تر >>


.: Weblog Themes By SlideTheme :.