به وبلاگ مال موسی طایف خَش هُندی کامه
خیورون تازه مال شهر. آموزشی.مطلبن خنده دار 
چك وچوكن مال خوما


باعرض سلام وخسته نيشي خدمت همشهريون ازيز هموطه كه اطلاع تهه امرو

دوشنبه 92/7/1 برابر با شروع وودن مدرسهن وهمه باشوق خاصي به مدرسه رفتن

البته خالي از علافي نهه بعضيون واموتور بعضيون وا سرويس وكسه هم واپا خلاصه

كه ما كه سرويسيم تعبان وديم به قول عبدل عاشقي نه بند خر كتيم هههههههه ههههه

مشكل اصلي همه سرويسن متاسفانه پنج شنبهنن ازوقته كه پنج شنهن تعطيل ووده

سعتن همه مدارس باهم زنگ نخردن و دگه خرتوخر ووده راهن خراب كوچهن شلوغ

غريبه زياد ماشين كم حالا خوتون قضاوت بكني اگه شما خوتون جاي ماهستري

موقع تعطيلي مدارس كمو مدرسه تره واقعن كه متاسفم به.......

[ دوشنبه 1 مهر1392 ] [ 10:25 بعد از ظهر ] [ موسی مطایف ]

انالله واناالله اليه راجعون

فوت مير عزيز چوك بروهيم چشن رابه شما وخانواده محترمشون تسليت اگيم مرحوم

كه 5 سال پيش دراثر تصادف دخه كما رفته متاسفانه شاو شنبه به رحمت خداره وپسين

شنبه 92/6/30 به خاك سپرده وو مرحوم فاميلن ما هسته خداانشالله جنت نصيبي بكن مواظب

بشي عزرائيل نه شهرن

[ شنبه 30 شهریور1392 ] [ 3:14 بعد از ظهر ] [ موسی مطایف ]

انالله وانااليه راجعون

فوت زينب زن بم بم رابه شماوخانواده محترمشون تسليت اگيم مرحومه كه چند

وقتي هسته مريضه شاو شنبه92/6/30 به رحمت خداره وصبح شنبه دفن وو

خداانشالله جنت نصيبي بكن

[ شنبه 30 شهریور1392 ] [ 3:5 بعد از ظهر ] [ موسی مطایف ]
واتموم وودن عيش جاسم هفته بعدش عيش محمد براخرم شون به قشميون شرو ووكه امرو

پنجشنبه 92/6/28 عضباي هسته شرمنده مه مسافرت وودم وعكس نمگته اگه عكس گير

كه انستم اينترنتن هم پچ پچ


نشسته ازراست : بپ دومار - محمد (دومار)

باتشكرازدوست ازيزم شمس دريانورد بابت گرفتن وفرستادن عكسها

بيي واگرما سرعضبادخه عدامه عيش


ادامه مطلب
[ شنبه 30 شهریور1392 ] [ 1:17 بعد از ظهر ] [ موسی مطایف ]

انالله وانااليه راجعون

فوت فاطمه زن مرحوم ممه عيسي (مُم صالح ممه ايسي) رابه

شما وخانواده محترمشون تسليت اگيم مرحومه به علت كهولت سن

دوشاوو فوت اكن وامرو  صبح يكشنبه 92/6/24 همراه واگر مرحوم

محسعيد قشمي دفن اووت

[ یکشنبه 24 شهریور1392 ] [ 2:17 بعد از ظهر ] [ موسی مطایف ]

انالله وانااليه راجعون

فوت محمدسعيد قشمي (مَحَسَعيد قشمي) بپ دلا سرودي وكاكا

شيرو رابه شما وخانواده محترمشون تسليت اگيم مرحوم كه دوروز

قبل دخه خانه سكته مغزي اكن راهي بندر ووده وامشو يك شنبه

92/6/23 به رحمت خدا اره مرحوم هنيزا بندرن واحتمالن سواه اتارن بي

[ شنبه 23 شهریور1392 ] [ 10:57 بعد از ظهر ] [ موسی مطایف ]

انالله وانااليه راجعون

فوت مرضيه دخت مرحوم دلا مقدم رابه شما وخانواده محترمشون تسليت اگيم

مرحومه كه چندسالي هسته مريضه دخه بيمارستان يزد فوت اوو وامرو جمعه

  92/6/22بعد ازنماز پسين به خاك سپرده وو خداانشالله جنت نصيبي بكن وبه

خانوادشون صبرهده

[ شنبه 23 شهریور1392 ] [ 2:43 قبل از ظهر ] [ موسی مطایف ]
باعرض سلام وخسته نبشي خدمت بروبچ انشالله كه درپناه ايزد سالم بشي چندماهي

هسته كه سروكله عيشن خافته تا امرو پنج شنبه 92/6/21 كه عضبا مال جاسم چوك

درهمن غيبي به بستكيون هسته كه پسين عضبا كنن شهر هسترن وله شاو مولود گروه

ستاره سهيل هنده  انشالله كه مباركشون بشه نمونه اكسن مال پسين عضبايي
نشسته ازراست : درهمن غيبي (بپ دومار) - جاسم (دومار) - عبدالطيف ونو ه اش

(خالودومار)

بكيه اكسن دخه ادامه عضبا


نگتن دخت  دلا مقدم فوت ايكرده ودخه يزدن وسواه عولش خدا اتارن بي

خداانشالله به خانوادشون صبر هده


ادامه مطلب
[ جمعه 22 شهریور1392 ] [ 2:1 قبل از ظهر ] [ موسی مطایف ]
باعرض سلام وخسته نبشي خدمت همشهريون ازيز چندمدتين كه آتش سوزي گريبان

هلر ووده وهرروز شاهداتفاقات ناجوري نوديم امرو يكشنبه 92/6/17 بازم آتش سوزي

دخه هلر اي بار تويوتا دوكابين مدل 2010 كه نگتنن مال نورايي شون مال هلر ووده

جلو خورگشري هموجا كه ماي افروشن هفته قبل هم يتا سواري سرلك خواجه شهاب

آتش اگرت وتاآتش نشاني ارست ماشين ازبين ارت  پارسال هم متاسفانه شاهدآتش

سوزي ماشين وموتور دخه درگهان هستريم هم دخه مسجد جامع وهم دخه محله كوش

وهم دخه دلبري كه اتوبوس شوسوخننده خداخودي به خير بكن نمونه اكسن مال

آتش سوزي امرو


[ یکشنبه 17 شهریور1392 ] [ 3:35 بعد از ظهر ] [ موسی مطایف ]
شايد خيله از شما يا بپ ومُمون شما اسم مُهاني گايي توشناويده بشه ياخيلهن

هم همچين اسمي نتوشناويده بشه بهر حال خلاصه از اطلاعات كمي كه امهه به

شما اگم مهاني يتا از زنون پركار وهمچنين ملا گپ دخه شهر ووده كه خيله از

مُمون وخَهن خوما پي مختب وودن وملا وودن غيراز مختبي هم هموطو كه از

صفتي معلومن گاو ايوده واحتمالن شير وماست ولَچ گاو راست ايكرده ووده به

هرحال الان دگه سالهايين كه خانه مهاني خراب ووده ودگه اثري از مكتب خانه

واون خاطرات قديمي دخه نين فقط آثار متروكه اي از اون به جا مونده كه خالي

ازديدن نين درحال حاضر مهاني دخه دلبري زندگي نكردن


بكيه اكسن جالب وديدني از خانه مهاني دخه ادامه متلب

باعرض معذرت از آقاسيد كه هماهنگي دخه گذاشتن اكسن نمكرده


ادامه مطلب
[ دوشنبه 11 شهریور1392 ] [ 9:16 بعد از ظهر ] [ موسی مطایف ]
بازم اتفاق وحادثه پشت سر هم هنيزايك هفته از آتش زدن ماشين دخه هلر نگذشته

كه بازم امرو صبح يكشنبه 92/6/10 دوتا ماشين دگه دركولرسازي مال بلال آتش

ادن هردو تويوتا كرولا سواري ووده يتاتاكسي مال كشميون  واونتي هم  مال سرحديون

خدا خودي به خير بكن اتفاقن اخير وا امرو دخه دلبري كه خوشبختانه شُدونسته جلو

آتش سوزي بگرن همه درمورد آتش سوزي ووده همشهريون ازيزخيله مواظب خو

واموال خو بشي امنيت صفر صفرن[ یکشنبه 10 شهریور1392 ] [ 6:26 بعد از ظهر ] [ موسی مطایف ]
به اطلاع شما همشهريون ازيزبرسونيم  كه امرو پنج شنبه 92/6/7 چاشت دخه

محله كوش درگيري روكايك گازوئيلي اووت وگشت ارسه كه كايك ببره كه ناخدا لباس

خو آتش ازن ودخه كايك اكرده خبربعدي هم آتش گَتن لنچ گازوئيلي دخه نگه پيشين

سعتن2 ودليلي هم اتصال برق موتور ووده كه متاسفانه به يتا لنچ صيادي مال كوه اي

چيون هم ضرر ارسه وآتش اگره آتش سوزي تاحالا كه سعت 4:30 ادامه ايشه و

آتش نشاني هم هموجان


بكيه اكسن دخه ادامه متلب


ادامه مطلب
[ پنجشنبه 7 شهریور1392 ] [ 4:49 بعد از ظهر ] [ موسی مطایف ]
باعرض سلام وخسته نبشي خدمت همشهريون ازيز انشالله كه درپناه ايزد سالم و

كوتمند بشي هموطوكه از سرمطلب مشخصن ساحل دريا درحال پر وودنن وتا چندماه

دگه اثري از طبيعت وامواج ونسيم دريايي خبري نين ودگه نادنيم سينگاوون وگِل

خِرَكُن دريايي پشت بازان بگينيم شايد اي حرف مه يه مسخره بشه كه. كه آلا ايوخت

نگا سينگو وگل خرك اكن حق واشمان ولي اگه يه وقتي تنها بشي وبيي

لودريا بنيني واقعن از همي مخلوقات خداوند لذت ابري متاسفانه بازهم دريا درحال پروودنن

وهمي يه ذره آرامشي كه هسته چندماه دگه از بين اره وجاي غير از بدبختي چيزه

دگه ناته بعدش خوتون متوجه اوي


همي بلا هم بعدها سر ايطرف دگه در اتارن


[ سه شنبه 5 شهریور1392 ] [ 8:14 بعد از ظهر ] [ موسی مطایف ]
باعرض سلام وخسته نبشي خدمت همشهريون ازيز دوسه تا خيور دست دوم به

شما مُهسته امگو شايد كسه هنيزا بلكه خيور اينبشه گرچه اي خيورن ازطريق واستاپ

به همديگه ارسه بله شايد يعضيون واستاپ شُنبشه خوب خيورن خوب نين بله بگيم دگه

روز چهارشنبه 92/5/30 چپ وودن وآتش گتن ماشين گازوئيلي تك كابين 2008

چوكن مال طبل كه در اثر آتش سوزي هردوبرا فوت اكنن خدارحمت شون بكن

پنج شنبه 92/5/31 تصادف چوك حبيب حنتير (عبدالستار) مُشكو موتور به موتور

جلو پامپ بنزين درگهان اونطي چوك مال جمالي شون ووده وشكستگي دست و پا و

زانو

شنبه 92/6/2 آتش سوزي ماشين مال كوه ايچيون دخه هلر تعميرگاه جلوبندي سلطان

دوراهي رمچاه

بازگشت دوست خوبم شمس مديروبلاگ شمس درگهان شهر من از مسافرت 92/6/1

مسافرت دوست ازيزم طيب حاجي منور (مديروبلاگ طيب حاجي منور)

عروسي مصطفي و حامد پاينده مديروبلاگ (اخبارتوريان جديد) هفته قبل يكشنبه 92/5/27

عروسی مصطفی (سمت چپ)و حامد پاینده


دوستان شرمنده كه خيورن دير رسي

[ شنبه 2 شهریور1392 ] [ 9:19 بعد از ظهر ] [ موسی مطایف ]
اولين كار وحيد ومجيد دريانورد بنام دختو تو جوني تو بدو دوستان چون اي اولين كار

شونن زياد ايراد مگري اي شعر كه توسط وحيد ساخته ووده ارگ وگيتار توسط خودمن

وظبط هم فقط وادوربين معمولي ووده اگه دخه آهنگسازي كردن مه كم وكسري هسته

 به بزرگي خوتون ببخشيvahid. majid. moossa.mp3
[ سه شنبه 29 مرداد1392 ] [ 8:59 بعد از ظهر ] [ موسی مطایف ]

26 - وخته روصندلي انيني پاخو تَكُن مدي كه دعوا ابوت

27 - چهارشنبه آخر ماه صفر براي رفع بيماري وچهم زخم به دريا ارن

28 - اگه پا دونفه به هم بخره بايد دست به هم هُدن وگرنه دعوا ابوو

29 - كسه كه نظر ايخرده بايد تُفكه به روي بِرِزِن تا دگه نظر نِخَره

30 - كسي كه عقد ايكرده نبايد سرعيش كسه بره وگرنه چوك به

خو ناتاره

31 - دهان بعضي چيزون مثل فلاسك. كَروَه . غُوري . نَعلينج وغيره

نبايد روبه طرف كسه بشه وگرنه دعوا اخره يا بي دعوا اكنن

32 - كِليل نبايد تَكون هدي وگرنه دعوا اووت

33 - دوتا نعلينج اگه پُشت سر هم بشه به مسافرت ارن

34 - اگه چِهم راست كسه بِزَن به مسافرت ارت

35 - به چوك واجارو نزني كه دزد ابو

36 - اگه چوك كوچك جارو بِكُن مهمون اته

37 - دُخت نبايد كُلاه نه سرخوبِكُن بخاطه كه جنس گرون اوو

38 - اگه كسه نرفتن از پشت سر بي زاغ مدي كه دخه كار خو خوبي ناگين

39 - اگه لباس چوك كوچك تازه به دنيا هنده بشه ببرن چوك يامريض اوو يا اَمِرِت

40 - وخته بلبل سرخانه چَه چَه بزن يعنه خيور خوبي اشناوي


بازم بگم اي اعتقادون قبلن ووده بله دگه حبا مه ايگو ايوخت كسه اهميت ناده بله

بعضيون به دِل شون اته

[ یکشنبه 27 مرداد1392 ] [ 8:39 بعد از ظهر ] [ موسی مطایف ]

http://s2.picofile.com/file/7893216983/%D8%B9%D8%B2%DB%8C%D8%B2_%D9%85%D9%861.jpg

                                                                                                                                                         

باسلام خسته نباشید خدمت دوستان                                                  
این کار باصداوترانه سرایی خودم                                                      
تنظیم دوست عزیزم آقای مهرزاد میررستمی                                             
ضبط  ومسترینگ دوست عزیزم آقای فرشاد۷                                             

  

                                                                   دانلود

[ پنجشنبه 24 مرداد1392 ] [ 11:45 بعد از ظهر ] [ موسی مطایف ]
باعرض سلام وخسته نبشي خدمت بروبچ هموطوكه نديدي رمضن تموم وو وازرو

برادر عيد اتففاقات عجيبي نكتن فوت اهمه حبيب گرمن روز برادر عيد كه امرو

سه شنبه 92/5/22 بعدازنمازپسين دفن وو ودوشنبه هم فوت اهمه محبدُل وامرو

سه شنبه هم آتش گرفتن خانه عوضيون دخه دلبري روبرو خانه كَس خدا كه علت

آتش سوزي اتصال سيم برق به هم ووده كه منجر به آتش سوزي اووت به گفته

همسايه هون كه دخه خانه هونشون بااتصال برق بعضي از وسايل خانه شون سوخته

يعني خراب بوده خداخودي به خيربكن نمونه اكسن مال آتش سوزي و فوت اهمه پمپو


فوت اهمه حبيب گرمون سركوه پاخانه حسن آجي سا

خداانشالله رحمتي بكن وبه شون صبر هده

بكيه دخه ادامه متلب باتشكر از فخرالدين يزدان پناه


ادامه مطلب
[ سه شنبه 22 مرداد1392 ] [ 11:56 بعد از ظهر ] [ موسی مطایف ]

انالله وانااليه راجعون

فوت اهمه مَحَبدُل رابه شما وخانواده محترمشون تسليت اگيم مرحوم به علت

كهولت سن امرو دوشنبه 92/5/21 بعدازنماز شُم به خاك سپرده وو خداانشالله جنت

نصيبي بكن وبه خانوادشون صير هُده

[ دوشنبه 21 مرداد1392 ] [ 8:43 بعد از ظهر ] [ موسی مطایف ]

انالله وانااليه راجعون

فوت اهمه چوك حبيب گرمون معروف به اهمه پمپو رابه شما وخانواده محترمشون

تسليت اگيم مرحوم كه چندسالي هسته گرفتار موادمخدر هسته دخه آخرون عمر باقي

از تيربرق كته ودگه بيشته لعبز هسته دوشاو شاو يكشنبه 92/5/20 سركوه اكه وامرو

پيشين يكشنبه ديده اووت وبه قشم وبراي كالبد شكافي بي بندر شُفرستاده مرحوم هنيزا

معلوم نين كي دفن بشه

مرحوم امروسه شنبه 92/5/22 بعدازنمازپسين دفن وو

[ دوشنبه 21 مرداد1392 ] [ 0:59 قبل از ظهر ] [ موسی مطایف ]
باعرض سلام وخسته نبشي وتبريك عيد سعيدفطر (عيدكوچك) خدمت شماهمشهريون

ازيز انشالله كه طاعات خوما به درگاه حق قبول بشه واي عيد رمضان بر همه خوما

مبارك بشه رمضان هم دخه يه چشم به هم زده هند وره هموطوكه ازسرمتلب پيدان

رمضان از نگاه دوربين خودمن دگه كم وكسري به بزرگي خوتون ببخشي خداوند

انشالله به همه خوما مورد عفو خو قرارهوده

حلول ماه مبارك رمضان

نماز تراويح

پسين رمضون

جلو طلاه فروشيون


كل عام وانتم بخير وعيدكم مبارك


بكيه اكسن خيلن اگه غيرت شما ايكه تارو عيد بياي واگرما دخه


ادامه متلب سيده وا كُهن دماغ شما
ادامه مطلب
[ شنبه 19 مرداد1392 ] [ 3:48 قبل از ظهر ] [ موسی مطایف ]
باعرض سلام وخسته نبشي وقبولي طاعات خدمت همشهريون ازيز پيشاپيش

عيدسعيدفطر(عيدكوچك) برشما روزه دارون ونمازدارون ازيز مبارك انشالله كه

خداوند طاعات خوم قبول بكن هموطو كه جناب شيخ خطيبي (امام جمعه قشم) هم

ايگو ما نبايد بنده رمضون بشيم سعي بكنيم بنده الله بشيم .....

بار الها هر كس كه اين ماه را آن طور كه بايسته است رعايت

كرده، و احترامش را آنچنان كه بايد حفظ نموده
و حدودش را به

 بهترين صورت بپاداشته


و از گناهانش به نحو صحيح پرهيز كرده، يا به وسيله كار خير

به تو تقرب جسته كه موجب خشنوديت از وى گشته
و رحمتت
را متوجه او نموده،

پس مانند آنچه به او بخشيدى از توانگرى خود به ما ببخش، و

چندين
برابر آن را از فضل خود به ما عطا فرما.


زيرا كه فضلت كاستى نگيرد، و خزائنت نقصان نپذيرد بلكه افزون

مى‏شود، و معادن احسانت از بين نمى‏رود، و همانا عطاى تو گوارا
عطايى است.

بارالها بر محمد و آلش درود فرست، و همانند پاداش آنان‏كه تا روز

 رستاخيزاين ماه را روزه گرفته‏اند، يا به بندگى تو در آن اقدام كرده‏اند
 براى ما ثبت كن.
عید رمضان آمد و ماه رمضان رفت

صد شکر که این آمد و صد حیف که آن رفت

حلول ماه مبارك شوال وعيدسعيد فطر (عيدكوچك) برشما
مبارك امشوهم عولش خدا بعدازنمازخافتن نمازتسبيح خوانده
اووت ونماز عيد هم سواه جمعه 92/5/18 سعت 8 جديد برگزار
 اووت دوستان انشالله به نماز بين
[ پنجشنبه 17 مرداد1392 ] [ 3:20 بعد از ظهر ] [ موسی مطایف ]
باعرض سلام وخسته نبشي وقبولي طاعات خدمت همشهريون ازيز هموطو كه نديدي

ماه رمضون هم نرفتن وتا يكي دوروز دگه هم عيد ابو وعيدهم مثل عمرآدمي اره خوبن

كه آدم بتون از اي ماه استفاده خوبي ايبرده بشه انشالله كه خداوند طاعات خوما به درگاه

خو قبول بكن امشو يه چندتايي اكس از مراسم خوندن الوداع وخداحافظي از اي ماه پر

بركت امگته  درضمن پيشاپيش عيدسعيدفطر برهمه روزه دارون ومسلمونون ازيز

تبريك اگم

عكس اولي ودومي مسجد جامع درگهان - الوداع از دوست خوبم طيب حاجي منورمسجد كلاتي پاقبرستون - الوداع توسط يوسف مملي سين وعبدالخالق


بكيه بيي واگر ما دخه ادامه متلب تا الوداع بكنيم


ادامه مطلب
[ چهارشنبه 16 مرداد1392 ] [ 0:46 قبل از ظهر ] [ موسی مطایف ]
باعرض سلام وخسته نبشي وقبولي طاعات خدمت همشهريون ازيز انشالله كه نماز

وروزهن خوما قبول بشه رمضون هم ره

چه خوب كرديم وچه بد كرديم

هرچه كرديم به خود كرديم

امشو مثل سالون قبل مراسمي دخه مسجد جامع بعداز نماز قيام شروع اووت منظور

از مراسم يعني سخنراني شيخ رحيمي ودعا كردن كه احتمالن تا نزديكن

سحر بكشه دوستاني كه اتونن بين حتمن دخه اي محفل نوراني شركت بكنن دگه

فرصتي نين درضمن قرعه كشي مال سعالني كه شُداده سواه شاوو شاو سه شنبن


بكيه بيي واگر مادخه مجد


ادامه مطلب
[ دوشنبه 14 مرداد1392 ] [ 0:58 قبل از ظهر ] [ موسی مطایف ]
باعرض سلام وخسته نبشي وقبولي طاعات خدمت همشهريون ازيز انشالله كه نماز

وروزهن خوما قبول بشه هموطوكه شيخ هم امرو اشاره ايكه امرو روز جهاني قدس

مسلمين ارز دست اسرائيلون كافرن ووظيفه همه خومان كه دخه اي راهپيمايي شركت

بكنيم هموطوكه دخه تاريخ موخونده قدس اولين قبله مسلمانان ووده كه بعدن به دستور

خداوند مسيريچرخ اخره و تاحالا وبعد ازآن هم هميشه مكه قبله مسلمانانن خوب نمونه

اكسن راهپيمايي امرو پيشين جمعه 92/5/11


بيي واگر ما دخه ادامه راهپيمايي


ادامه مطلب
[ جمعه 11 مرداد1392 ] [ 3:39 بعد از ظهر ] [ موسی مطایف ]
باعرض سلام وخسته نبشي وقبولي طاعات خدمت همشهريون ازيز انشالله كه نما

ز وروزهن خوما به درگاه حق قبول بشه وفات امام بزرگ مان حضرت علي ( ع)

بر همه مسلمانان جهان تسليت اگيم هموطو كه اطلاع تهه امشو شاو 21 رمضونن و

از امشو نماز قيام خوانده اووت البته بعضي مسجتن از اول رمضون نخوندن ولي

دخه مسجد جامع ازامشو نمازقيام راس سعت 1:30 جديد خوانده اووت همشهريون

ازيز انشالله حتمن به اي نماز بين وتنپلي درنيارن اي نُه شاوو باقي مانده شاوون احيان

ودهه (عتق من النار) شاوليل القدر هم دخه يتا از همي شاوون پربركتن سعي نكنيم

فقط شاوو 21.23.25.27.29 بيم درستن كه شب ليله القدر تاكيد برهمي شاونن بله

سعي بكنيم تا آخر ماه مبارك به نماز قيام بيم ليله القدر برهمه شما عزيزان مبارك بشه

تصاویر شبهای قدر

التماس دعا
[ سه شنبه 8 مرداد1392 ] [ 0:28 قبل از ظهر ] [ موسی مطایف ]
باعرض سلام وخسته نبشي خدمت بروبچ ايشالله كه روزهن خوما قبول حق بشه امشو

هم هيجده تايي ازماه رمضونن وچهم به هم بزني رمضن هم ره هموطوكه از سرمتلب

مشخصن چه بكنيم تا وخته كه روزه ايم كمته گشنه بشيم واگر مابيي دخه ادامه گپن مه

yaspic.ir karikatore mah ramezan 1 کاریکاتورهای مخصوص ماه رمضان 92


فك بكني امشاو اول ماه رمضونن وتتوت روزهن خو بگري ما به

شما چندتا توصيه اكنيم دگه واخوتن خالو....  


ادامه مطلب
[ یکشنبه 6 مرداد1392 ] [ 1:10 قبل از ظهر ] [ موسی مطایف ]
باعرض سلام وخسته نبشي خدمت همشهريون ازيز وقبولي طاعات ايشالله كه نمازو

روزهن خوما به درگاه حق قبول بشه هموطوكه نديدي نيمي از ماه مبارك گذشت وامشو

17 همين شاوو ازماه مباركن چهم به هم بزني رمضون هم ره په ان شاءلله سعي بكنيم

كم رسوني دخه طاعات نكنيم درخدمت شماييم وامسابكه شاو واشاو اي هفته  واگرما بيي

دخه ادامه متلب... ادامه متلب هم سيده وا كُهن دماغ شما
ادامه مطلب
[ جمعه 4 مرداد1392 ] [ 0:41 قبل از ظهر ] [ موسی مطایف ]
باعرض سلام وخسته نبشي خدمت همشهريون ازيز ايشالله كه طاعات شما به درگاه

حق قبول بشه هموطو كه نديدي دهه رحمت گذشت و وارد دهه مغفرت ووديم وچشم

به هم بزنيم رمضون هم تموم وو چيزه عجيب وجالبي كه ذهن مه مشغول ايكرده هندن

هواي سهيلي دخه روزن گرم ماه رمضونن وقدرت خداوند بگيني كه چقدر به بندهن

گنهكار خو دوست ايشه ايشالله كه بتونيم شكرگزار الله پاك بشيم


درآخر هم اطلاعيه اي درمورد فرماندهي وبهزيستي پيش قراول مبارزه باموادمخدر

درقشم ودرگهانن كه ان شالله هرچه زودته برگزار بشه اطلاعيه گرفته شده ازسايت

قشم آنلاين

قشم - معاون سياسي و امور اجتماعي فرمانداري شهرستان قشم فرماندهي انتظامي و اداره بهزيستي اين شهرستان را پيش قراول مبارزه با مواد مخدر در اين شهرستان اعلام كرد.
به گزارش ايرنا يوسف كارگر شامگاه يكشنبه در نشست اعضاي كميسيون مبارزه با مواد مخدر شهرستان قشم افزود: غير از اين دو دستگاه، بقيه اعضاي اين كميسيون تصوير روشن و مستندي از عملكرد خود براي مبارزه با اين بلاي خانمان سوز ارائه نكرده اند.

وي با اشاره به اينكه طبق مصوبه نشست قبلي اين كميسيون، همه اعضاي آن موظف به ارائه عملكرد خودشان در اين خصوص شده بودند، تصريح كرد: هرگونه اهمال و كم كاري در مبارزه با مواد مخدر، دودش به چشم همه آحاد جامعه مي رود و بنابراين لازم است در نشست هاي اين كميسيون همه با دست پر شركت كنند.

معاون سياسي و امور اجتماعي فرمانداري قشم با تشريح نقش قدرت هاي سلطه گر در توزيع مواد مخدر در دنيا درگير كردن جمهوري اسلامي ايران را در مبارزه با اين مواد يك برنامه از پيش طراحي شده از سوي اين قدرت ها دانست.

كارگر بر تاثير منفي مواد مخدر در عرصه هاي سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جوامع تاكيد كرد و يادآور شد: مبارزه اصولي با اين مواد در واقع كمك به توسعه جامعه در عرصه هاي مذكور است.

براساس اين گزارش در اين نشست مسئولان و نمايندگان ادارات و نهادهاي عضو اين كميسيون ديدگاه ها و پيشنهادهاي خودشان را در خصوص مبارزه با مواد مخدر مطرح كردند.

به گزارش ايرنا همچنين در اين نشست پاكسازي برخي از نقاط درگهان از وجود

مظاهر اعتياد به مواد مخدر پس از ماه مبارك رمضان به تصويب اعضاي كميسيون

مبارزه با مواد مخدر شهرستان قشم رسيد


[ دوشنبه 31 تیر1392 ] [ 3:17 بعد از ظهر ] [ موسی مطایف ]
باعرض سلام وخسته نبشي خدمت همشهريون ازيزايشالله كه طاعات شما به درگاه

حق قبول بشه امشو درخدمت شمايين وامسابكه شاو واشاو كه هرهفته پخش اووت

ودوستان به مدير وبلاگ زنگ ازنن وجواب سعالن ادن وجايزه اگرن جايزن هم ويژه

ماه رمضونن درضمن اسم روستاهن واشخاصي كه گفته اووت فقط محض شوخين 

بيي واگرمادخه عدامه مسابكهادامه مطلب
[ جمعه 28 تیر1392 ] [ 0:5 قبل از ظهر ] [ موسی مطایف ]
باعرض سلام وخسته نبشي خدمت همشهريون ازيز ايشالله كه طاعات شما به

درگاه حق قبول بشه هموطوكه همه هم افهمي دخه ماه مبارك رمضون قرارمُگته

و 6 تا ازروزهن هم گذشت چهم به هم بزني ماه هم تموم اوو په سعي بكنيم از اي

ماه پربركت به خوبي اسقبال واستفاده بكنيم مسئله اي كه متاسفانه چندسالن هه وسال

به سال بيشته نودن جيم وودن از سُنتُنن مخصوصن نماز تراويح وحلقه اون قرعن

طرف به مجد اته وهمي نماز فرض ودوركعت

سنت تراويح اكن وجيم اووت حالا كياارت؟ يا پاتخ پا گازي فوتبال يا نيشته غيبت اي

واون نكردن يايكسره سري دخه تلفن نادنم واستاپ و وي چت يا پاگازي قتالا و يا....

اكن خلاصه بگم كه سنتن دگه كم نوودن حلقه

قرعن فقط چهارتاپيرمرد نيشتن صداقرعن دخه مجتن نين . مشتي غريبه بي دين

هندن واتن به شيخن گير ادن كه صداقرعن بلندن وچوكن ما خاوو شونين بيا مسلمون

به كيا رسيده از صداقرعن فراري نوودن بله هموشون اگه مراسم عيش وبزن وبكوپ

بشه اگه تاصبح هم بزنن هيچ .غريبه راه دادان هم همينن دگه خلاصه بگم كه سعي

بكني دخه اي ماه مبارك حداقل نمازن تراويح خو تا آخر بخوني بخداحيفن حداقل

دوگير دخه جلسه قرعن بنيني بعد بري يعنه خوما از 24 سعت دخه روز كه بيست

سعتي خاوو نكرديم 2 سعت نمُتوه دخه مجد بشيم.... خداخودي رحم بكن

[ دوشنبه 24 تیر1392 ] [ 8:45 بعد از ظهر ] [ موسی مطایف ]

انالله واناالیه راجعون


فوت محنور کمالی رابه شما وخانواده محترمشون تسلیت اگیم مرحوم که

چندماهی هسته به علت مشکل ریوی خانه نشین ووده امرو صبح چهارشنبه

92/4/19 همراه وا اول ماه مبارک رمضون به دیارحق ره وبعدازنمازپسین

دفن ووحلول ماه مبارك رمضون دخه شُم چهارشنبه 92/4/19 بادوربين خودم
[ پنجشنبه 20 تیر1392 ] [ 0:17 قبل از ظهر ] [ موسی مطایف ]
انالله وانا اليه راجعون

فوت سميه دخت مرحوم اهمه خليل برشما وخانواده محترمشون تسليت اگيم مرحومه

دراثربيماري كه ازقبل ايشسته امرو صبح سه شنبه 92/4/18 به خاك سپرده وو خدا

ايشالله جنت نصيبي بكن وبه خانواده شون صبر هده واقعن جوون رفتن خيله سختن


حلول ماه مبارك رمضون برشما همشهريون ازيز مبارك بشه[ چهارشنبه 19 تیر1392 ] [ 0:23 قبل از ظهر ] [ موسی مطایف ]
باعرض سلام وخسته نبشي خدمت همشهريون ازيز پيشاپيش ماه مبارك رمضون

به شما ازيزون تبريك اگيم ايشالله ماه پربركت به همه خوما بشه هموطوكه ازسرمطلب

مشخصن دنباله اعتقادات دخه جزيره  يه چندتايي بگم  بدوخالو


11 - دونفه واگرهم عقدنابندن واعتقادشُهه ايشون بسته اي اون

وچوك بخو ناتارن

12 - عقيده شُهه كه وخته گيشته راست نكردن اگه كسه همو

موقع بِيِت وسلام بكن گشته شون خراب اوو

13 - اگه بلبل روسرخانه شون صدا دربياره ميهمون به خانه شون اِته

14 - اگه دوتا مرغ سربه سر هم بزنن اگن مهمون اته

15 - اگه كبوتري ازدر به دخه حيات خانه بِيت  وبخو تكون هُده وخاك

ازجوني برزه اِگَن كبوتر بار ايرخته ومسافر اته

16 - اگه مرغ صدا خروس دربياره سري ابُرِن واِگَن اي مرغ نَحسِن

17 - اِگن مرد نبايد از ميان دو زن رد بَشه وگرنه كاري گره اخَره

18 - شاوو زي درخت بي خار نارن واِگَن جِن ايشه

19 - احترام مُغ زياد انستن واِگن تاوخته ريشه اي زندن ذكرخدا

اَكُن وبه صَهَب خو كه ايكاشته بي اي دعاي خير اَكُن

20 - اگه ظرف هاو به زمين برزِن وهاوو صدا بِكُن اِگَن: هاوو سلام

ايكرده ومهمون اته

21 - اگه كَپ دست راست آدم گُش هُده اِگَن پول به دست آدم اِرَسه

22 - برعكس اگه كپ دست چَپ آدم گُش هُده پول از دست آدم در اِره

23 - اگه رو شنبه يا چهارشنبه آدم فوت بِكُن يه تِكَه پيش تازه مال مُغ

دخه قبر اِكردن واِگن اي جفت اونن ودگه به كسه مال شون نبره

24 - اگه كسه شاوو از زي درخت بي خار رد بشه شيطون نه

جوني ارت

25 - كيچي را الكي واز وبسته نكني كه دعوا اووت


البته بگم كه اي اعتقادات قبلنُن ووده والان خيله كَمِن

[ دوشنبه 17 تیر1392 ] [ 9:16 بعد از ظهر ] [ موسی مطایف ]
باعرض سلام وخسته نبشي خدمت بروبچ ايشالله كه هميشه سالم وكوتمندبشي

هموطوكه ازسرمطلب مشخصن ازشاو پنجشنبه 92/4/13 مسابكه حفظ قرآن كريم

توسط بچه ها ونوجوانن دخه مسجدجامع برگزاروو كه متاسفانه مه دوشاو نرسيدم

وامشاو يعنه شاو جمعه هم اهداي جوايز به قاريون وحافظون بين ا تا 10 جزء

هسته كه واقعن مراسم خوبي هسته ايشالله همه خوما بتونيم حافظ قرآن بشيم اي

مراسم توسط باشگاه ورزشي آرارات وانجمن خيريه انفاق وشوراي درگهان هسته از

اونطرف هم جشواره غذا همياران دخه مدرسه مهديه برگزارايكرده كه انواع

خوراك ودسر ومخلفات كه همشهريون ازيزراست شوكرده ياهموجا راست

شكه وبه بازديدكنندهن شَفروخت وپولي كمك به مستمندان وفقيران جمع شوو كه

بازخالي ازديدن نهه واقعن دست همياران وهميطو آغاي يوسف دريانورد دردنكن

اجرشن باخدا نمونه اكسن مال اي دوتا مراسم دوستان شرمنده اكسن كيفت زيرن

دوربين مال مه نهه

سلام شرمنده كه ديرشد
نفرات 10 جزء -نفراول:عليرضا نژادغفوري
دوم : مسعوددريانورد
5 جزء : نفرات اول : محمدعقيل دريانورد و مهرزادمشتاقي
دوم : محسن رحيمي
سوم : سيدسرور حسيني
2 جزء : اول : علي چوپاني . دوم : ياسردريانورد . سوم : محمددريانورد اسماعيل
1 جزء : اول : محمدامين محيايي - دوم : عبدالستاردريانورد
نيم جزء : علي دريانورد . دوم : محمدسرودي - سوم : عبدالعزيز دريانوردبكيه اكسن مال جشنواره غذا ايشالله بعد كه به مه رسي انستم

[ جمعه 14 تیر1392 ] [ 2:34 قبل از ظهر ] [ موسی مطایف ]
باعرض سلام وخسته نبشي خدمت بروبچ ايشالله كه هميشه سالم وكوتمند بشي

امرو يكشنبه 92/4/9عضبا مال سليمن چوك ممه ميردلا به بندريون هسته كه ايشالله

مباركشون بشه پسين هم بنگالي فوت ايكرده كه قرعن شنهاده وبعد هم دفن وو خوب

نمونه اكسن مال پسين عضبايي


نشسته ازراست :ممه ميردلا (بپ دومار) - سليمن (دومار) - عبدالله (پُس عمه اي)ادامه مطلب
[ یکشنبه 9 تیر1392 ] [ 8:43 بعد از ظهر ] [ موسی مطایف ]
به اطلاع همشهريون ازيز برسونيم كه همايش پيشگيري ازاعتياد گروه همياران

درگهان برگزار نكردن زمان روزشنبه 8 تيرماه 92 مكان : درگهان دبستان زينبيه

روبروي ايستگاه درگهان رمكان - ساعت 5 الي 7 بعدازظهر ويژه خانمها - 8 تا 10 شب

ويژه آغايون از همشهريون ازيز دعوت اووت به اي همايش تشريف ببرن


باتشكر: يوسف دريانورد


درضمن نتيجه شناي آزاد كه امرو پيشين برگزار وو هم به اي صورتن

نفرات برتر اول تا پنجم مسابكه شنا (هيشناوو)

1 - علي هنرمند

 2 - عيسي دريانورد (باتي)

 3 - ميثم راشدي

 4 - عبدالباسط دريانورد (بيو)

 5 - سيدناجي وفواد عبدالرحماني

عادل مسن شناي حرفه اي (قورباغه اي)

دنگ چهم شهاب دوستان شرمنده كه بعضي اساميون اشتباه ووده

نمونه اكسن مال همايش اعتيادادامه مطلب
[ پنجشنبه 6 تیر1392 ] [ 5:49 بعد از ظهر ] [ موسی مطایف ]
پيشترن كه خيله بازار مازاره نهه وزنن هم هاو از چالاون وبركهن

شوا وشوهُن شون هم يكسره واگر لنچ بادي به دبي وهند و

كشورن خارجي شره آدكلن وعطر وايچيزن نهه كه مردن به زنُون

خو بيارن ومثل آلان جُن خو فُغُن بكنن فقط هموشون كه يچكو

وضع شون بهته هسته گير وخته شوهون شون بشون اسپري


واگرما بيي دخه ادامه ماجرا دخه ادامه متلب


ادامه مطلب
[ سه شنبه 4 تیر1392 ] [ 10:40 قبل از ظهر ] [ موسی مطایف ]
باعرض سلام وخسته نبشي خدمت بروبچ پيشاپيش نيمه شعبان وروز هارگيز گردي

رابه شما تبريك اگم هموطو كه اطلاع تهه سواه عولش خدا نيمه شعبانن وگرفتن روزه

دخه اي روز خيله ثواب ايشه هميطو پسيني هم هارگيز گردين كه كريگن والباس نو وكيسه

بدست در خانهن ارن وهارگيز خو تحويل اگرن مراسم جالبين ايشالله كه از دوو نكت

زماني هم بعد ازنماز پسين تا بُنگ شُمِن

هارگيز گردي هودي   نُن پرپركي هُدي


بكيه اكسن مال پسين هارگيس گردي دخه ادامه متلبادامه مطلب
[ شنبه 1 تیر1392 ] [ 4:4 بعد از ظهر ] [ موسی مطایف ]
باعرض سلام وخسته نبشي خدمت همشهريون ازيز به اطلاع

شما برسونيم كه پايگاه بسيج وباشگاه فرهنگي آرارات وشوراي

شهر درگهان قرارن قبل از ماه رمضون مسابكه شنا بين ردهن

20 تا 30  30 تا 40 و  40تا 50 به همشهريون بنستن ومكاني

هم محله كوش ( نَگَه) ازدوستان دعوت اووت به اي مسابكه برن

زماني هم هنيزا مشخص نين ايشالله خبر اديم

تاريخ پنج شنبه 92/4/6 سعت 3 پيشين

باتشكر از حسن دريانورد (تيز)


نفرات برتر اول تا پنجم مسابكه شنا (هيشناوو)

1 - علي هنرمند

 2 - عيسي دريانورد (باتي)

 3 - ميثم راشدي

 4 - عبدالباسط دريانورد (بيو)

 5 - سيدناجي وفواد عبدالرحماني

عادل مسن شناي حرفه اي (قورباغه اي)

دنگ چهم شهاب دوستان شرمنده كه بعضي اساميون اشتباه ووده[ پنجشنبه 30 خرداد1392 ] [ 11:17 بعد از ظهر ] [ موسی مطایف ]

عرض سلام وخسته نباشید خدمت همشهریان عزیز 

ضمن تقدیر وتشکر از تمامی مردم شریف درگهان که با حضور سبز خود برگ زرینی  دیگر بر افتخارات خود           

درصفحات تاریخ درگهان ثبت نمودند

 

بنده از ابراز لطفی که همشهریان عزیزبه من داشتند کمال تشکردارم وامیدوارم که با توفیق الهی وپشتیبانی شما مردم عزیز بتوانم در جهت احقاق حقوق شهروندی قدم های محکم بردارم.
درضمن از آقاي محمد صالحي وحسن دريانورد هم تشكر اكنيم همي كه غريبه دخه

شورانهن خداروشكراگه وجود اي عزيزان نهسته احتمال ايكه غريبه هنده خيله زياده
اي هم فرمي كه از طرف فرمانداري به دست ما رسيده

شوراهاي شهر درگهان انتخاب شدند

1 - حسن سرودي

2 - سيدمسلم دريانورد
3 - عبدالرحمن دريانورد
4 -فرهادطوفان
5 - سلطان دريانورد


آقاي محمدصالحي وآقاي حسن دريانورد هم عضو عدل وبدل شورا هستن

[ چهارشنبه 29 خرداد1392 ] [ 11:41 قبل از ظهر ] [ موسی مطایف ]
باعرض سلام وخسته نبشي خدمت بروبچ ايشالله كه هميشه سالم وكوتمند ومثل

منتول سفت ومحكم بشي امرو به شما چند تا از اعتقادات كه قبلن دخه جزيره

هسته مُنوشته آلا نافهمم اي اعتقادن يا خرافات ولي الان خيله كمته ووده پيشترن

بخاطه كه جمعين كمه واكثر شهرن روستا وده وودن اي اعتقادات ووده وله الان

خيله كم ووده


1-  اگه كسه اَ خانه در بِره گروه سياه يا زني جلوي بكه بعد به

خانه بيد اِگت دخه كار خو خير ناگينم

2 - اگه از خانه دربرن ويكتا آدم يك چهم جلو شون بِكه بدبين

نسبت به او اون

3 - دخه روز سه شنبه وچهارشنبه پِنجُن خو ناچينن واگن كه

تهمت به آدم ازنن

4 - روز شنبه لباس مرد ناشورن واگن كه فقيري اتارد

5 - پينج مال پا خودخه خانه نارزن واگن اگه نه خانه بشت فقير اوي

6 - شاو چهارشنبه اون به گروه نازنن واگن كه جِن بخو به شكل

گروه در اتاره

7 - روزشنبه به عيادت مريض ياتسليت نارن اِگَن برگشت ايشه

8 - روز سه شنبه لباس نابرن واگن اگه رو سه شنبه لباس

ببريم اسوزد

 9 - روزن شنبه لباس برش نادن واگن بَدِن

10 - صبح روزجمعه در سراهون خو جارو ازنن وبخوريا گشته

اسوزونن واِگن روز جمعه عيد پيامبرن (ص)


بكيه ايشالله دخه پست بعدي


[ دوشنبه 27 خرداد1392 ] [ 3:15 بعد از ظهر ] [ موسی مطایف ]
1 - حسن سرودي باراي  2257

2 - سيدمسلم با راي         2069

3 - عبدالرحمن صالح       1981

4 - فرهاد طوفان             1958

5 - سلطان مَسَن              1641

6 - محمد صالحي            1593

7 - حسن دريانورد           1533

 8 - لاسكي                     682

 9 - طهمورثي                231

 10- هاشم زاده              147


 

اي نتيجه ساعت 05:08 دقيقه صبح شنبه 92/3/25 باتشكر فراوان از

سيد مسلم دريانورد تبريگ اگم به مردم خوب درگهان كه دخه راي گيري شركت

شَكه ونامزدون خو انتخاب شكه

درضمن اي آمار ازصندوق دخه شهر گفته ووده يعني دوستاني كه پاي صندوق

وودن وبه سيد مسلم شداده ولي آمارقطعي ورسمي انشالله يكي دوروز دگه ازطرف

فرمانداري به اطلاع شما همشهريون ارسونيم باتشكر ازسيد مسلم

[ شنبه 25 خرداد1392 ] [ 8:45 قبل از ظهر ] [ موسی مطایف ]
باعرض سلام وخسته نبشي خدمت بروبچ ايشالله كه هميشه سالم وكوتمند بشي هموطو

كه همه اطلاع تهه دخه آستانه ماه شعبانيم ماه پربركت الهي وهمچنين دخه انتخابات

شوراي شهر ورياست جمهوري ايشالله كه همه همشهريون ازيز پاي صندوقن راي برن

وراي خو هدن مكانن مال انتخابات مسجد جامع درگهان - مسجد آل كمال دلبري -

مسجد ملا كوچكو - دبستان مهديه دخترانه - دبستان مهدي قبله - مسجدبازاري

و دگه نافهممبكيه دخه ادامه انتخابات


ادامه مطلب
[ جمعه 24 خرداد1392 ] [ 6:47 بعد از ظهر ] [ موسی مطایف ]
باعرض سلام وخسته نبشي خدمت بروبچ به اطلاع شمابرسونيم كه امرو راس ساعت

18 پسين مسابقه تيراندازي دخه زمين آراراتن هموطوكه اطلاع تهه چند مدتي اووت

كه باز دزد خانهن مردم زياد ووده وچند شاوو پيش همه دخه محله قبله دزدي ووده  به

همين خاطر بسيج برنامه تيراندازي اينهاده


باتشكراز: حسن دريانورد احمدملاكرت (تيز)


نفراول : مهدي تورنگ

دوم : احمدعلي انگريز

سوم : محدامين ( كه دخه بسيجن)

چهارم : محمددريانورد ( بيو)


بكيه اكسن مال تيراندازي دخه ادامه متلبادامه مطلب
[ سه شنبه 21 خرداد1392 ] [ 3:13 بعد از ظهر ] [ موسی مطایف ]

دوستان اي پست خبري هيچ توضيح اينين فقط جنبه اطلاعن


تصادف روز جمعه موتور به موتور دخه دلبري

ائتلاف بين شوراهن

درگيري در دنداپزشكي مال هلر

جلسه كانديدن مال شهر دخه مسجد جامع

مراسم مولود خواني دخه مسجد فاخري به مناسبت معراج رسول (ص)

مولودزنانه دخه محله قبله

اتمام عروسي مال دخت همه شمالي به كو وه ايچيون

واز وودن ماه شعبان

پخش تبليغات كانديدن مال شوراشهر دخه سطح شهر

شلوغ وودن صف گازوئيل دخه آخرهفته

بازگشت عمره اينن ازسرزمين حج دوشو

دزدي دخه محله قبله[ دوشنبه 20 خرداد1392 ] [ 10:15 قبل از ظهر ] [ موسی مطایف ]
باعرض سلام وخسته نبشي خدمت همشهريون ازيز هموطو كه اطلاع تهه

نزديك انتخابات رياست جمهوري وشورا قرارمُگته كه تبليغات رياست جمهوري

چندروزي اووت كه دخه رسانهن تبليغ نوودن وزماني هم روزجمعه 92/3/24 

وهمشهريون اتونن به هر كدوم شون كه شتواست راي هدن ولي انتخابات شوراهن

درگهان كه جمعن 10 نفرن دخه رسانهن نين وشوراي هر شهر به خود شهر ربط

ايشه ما هم بااجازه گپترن يه سري اطلاعاتي درمورد شوراهن شهر وسابقه كاري

شون به شما منوشته دگه انتخاب كردن شون واصلاحيت خوتونن ناگفته نمونه كه هر

دو اتخابات دخه يك روزن يعني روزجمعه


ed-1.jpg


1 - حسن سرودي (ازسال 1359 تا حالا )

2 - حسن دريانورد احمد (ملاكرت)

3 - عبدالرحمن صالح  (عضو شوراي دوره سوم)

4 - سيدمسلم دريانورد (عضو شوراي دوره سوم ورئيس شوراي سابق)

5 - محمد صالحي(دبير ومدير قبلي ابن سيناي درگهان)

 6 - فرهادطوفان (مدير مدرسه راهنمايي ابن سينا درگهان)

 7 - سلطان دريانورد (مَسَن)


سه نفر هم مال شهر نهن يتا خانم مهديه كه دخه بهداشتن. يه نفه شمالي دخه بازار و يتا شون

هم فك كنم مال بستك  بشه

 همشهريان ازيز مشخصات واطلاعات كانديدن دخه ادامه متلبادامه مطلب
[ چهارشنبه 15 خرداد1392 ] [ 11:54 بعد از ظهر ] [ موسی مطایف ]
انالله وانااليه راجعون

فوت صالح معروف به صالح گنوغ رابه شماوخانواده محترمشون تسليت اگيم مرحوم

كه تقريبن دوسال پيش توسط يك فرد خدانشناش موردتصادف قرارايگته وبعدازآن هم

سكته ايكرده  خانه نشين ووده  امرو شُم سه شنبه 92/3/14به رحمت خداره وبعدازنماز

خافتن دفن وو

درآخرتشكرازاصغر (تعميرگاه موتور ) وخانواده محترمي كه طي يكسال وچندماهي

از مرحوم مواظبت شكرده

[ سه شنبه 14 خرداد1392 ] [ 9:19 بعد از ظهر ] [ موسی مطایف ]
باعرض سلام وخسته نبشي خدمت بروبچ امرو يكشنبه 92/3/12 عضبا مال فيصل

چوك اهمه مجمات به ...

نشسته ازراست: ناصر مجمات (برادومار) - مسعود مجمات(آمودومار)

- فيصل (دومار) - اهمه مجمات (بپ دومار)


واگرمابيي دخه ادامه عضبا


ادامه مطلب
[ یکشنبه 12 خرداد1392 ] [ 9:30 بعد از ظهر ] [ موسی مطایف ]
انالله وانااليه راجعون

فوت دلا محمودى ( دلاگروهبان) رابه شماوخانواده محترمشون تسليت اگيم مرحوم كه

چندمدت پيش راهى بيمارستان ووده امروجمعه ٩٢/٣/١٠ فوت اكن مرحوم احتمالن

پيش ازشم دفن بشه

[ جمعه 10 خرداد1392 ] [ 5:33 بعد از ظهر ] [ موسی مطایف ]
باعرض سلام وخسته نبشي خدمت همشهريون ازيزايشالله كه درپناه حق هميشه سالم

 

وكوتمند بشي به اطلاع شمابرسونيم كه امرو پنج شنبه 92/3/9 جشن مال كودكان

 

سرطاني  كه باكمك انجمن خيريه همياران هسته دخه مدرسه مهديه ازساعت 18 الي

21  برگزاروو كه چون مراسم ويژه خواهران هسته دگه اكس امنگه درآخرهم پذيرايي

از بازديدكنندهن همره با سوپ وساندويچ وحلوا هسته وشرمنده كه بخاطه نبود اينترنت

نمدونست زودته به اطلاع همشهريون برسونم خوب هموطوكه ازسرمطلب مشخصن

يه چندتايي اكس قديم ازدوست خوبم سيد محمد (آغايي سيدمنصور) گير اموا كه بدكي

نهه ويه ياد وخاطره از مردم قديم بشه درآخرهم شعري ازدوست خوبم يعقوب خلبان

كه ازمه تشكرايكرده كاكايعقوب دستت دردنكن

عكس مال پشت خانه مهاني گايي .روبروخانه صالح عباس قديم . بازارقديم

مولود دخه سيل. سِمعيون : ايستاده مرحوم دلاخليل - نشسته مرحوم احمدخليل

بازيكنن قديم فوتبال تيم ساحل- ايستاده ازچپ نفردوم: يعقوب خلبان -

مرحوم مدلي(علي آجهمه) - درهمن خطيب- نشسته ازچپ نفردوم: علي نورايي

.موسي هارون بقيه ناشناسم سعال اكنم بعد اگم

 

بكيه اكسن وشعردخه ادامه متلب

 

 


ادامه مطلب
[ پنجشنبه 9 خرداد1392 ] [ 10:46 بعد از ظهر ] [ موسی مطایف ]
باعرض سلام وخسته نبشي خدمت بروبچ امرو هم متوت درمورد يتا از آثارون كديم

 

كه الان دگه هيچ سمتي اينين واشما گپ بزنيم بله اسكله درگهان ....اسكله درگهان چه

هسته و آلا چه ووده ......

درگهان كه بعد ازقشم دومين بندرازنظرتجاري هسته بخاطه كه اسكله اينهه دخه

سال 1349 شمسي به وسيله فرماندار اون دوره آغاي سيدمحمد حسيني شروع...

 

واگرما بيي دخه عدامه متلب كه ايجا جا زياد اگرت

 

 

 


ادامه مطلب
[ دوشنبه 6 خرداد1392 ] [ 4:42 بعد از ظهر ] [ موسی مطایف ]
انالله وانااليه راجعون

فوت دلا باقر (باجي سليمون جُك وسعيد) رابه شما وخانواده محترمشون تسليت

اگيم مرحوم چندسالي هسته خانه نشين ووده واكثروقتن در سرا خو دخه آشو كوش

شنيشت نامبرده امرويكشنبه 92/3/5  فوت ايكه كه  احتمالن بعدازنمازپسين ايشالله دفن اوو

[ یکشنبه 5 خرداد1392 ] [ 3:8 بعد از ظهر ] [ موسی مطایف ]

قديمُن شَهرما        همه مُنده چِيچِكا

طلاه ما پُراز هووه     كَهرون به رَم شَره

مَردُن وقبله دعا        هُنيزا نُهُندن پشتا

بارونيَ وشَر وگِل       ايمان زيادَه نَه دِل

كُلمُتي خوزودبِسه      هووه چولوون بِره


بيي واگرمه به زمون قديم دخه عدامه متلب


ادامه مطلب
[ سه شنبه 31 اردیبهشت1392 ] [ 11:39 قبل از ظهر ] [ موسی مطایف ]
انالله وانااليه راجعون


فوت فاطمه زن مرحوم اهمه عبدالله جهمه (باجي ايسف جشن شون) رابه شما وخانواده

محترمشون تسليت اگيم مرحومه امرو دوشنبه 92/2/30 بعدازنمازپسين دفن وو خدا

ايشالله جنت نصيبي بكن


[ دوشنبه 30 اردیبهشت1392 ] [ 10:33 بعد از ظهر ] [ موسی مطایف ]
باعرض سلام وخسته نبشي خدمت بروبچ ايشالله كه هميشه سالم وكوتمند بشي هموطو

كه اطلاع تهه دخه آستانه ماه رجب قرارمهه كه ماه رجب يتا ازماهن حرامن وروزه

گتن دخه اي ماه خيله ثواب ايشه وهمطو دگه مدرسهن خلاص نوودن وگرماهم

ازراه نرسيدن ومختبن هم يواش يواش شرو نوودن وحتمن خانوادهني كه كريگن شون

ملا نودن ايشالله بشون به مختب بفرستن تا ملا بشن خا ماهم امشوبه شما چندتا سعال

به صورت تست منهاده تامشخص بشه به كول سرحديون آي كيو شماچكدكن اي شما

واي تست سيحري گنوغي

1 - توبازار وتوشلوغي هستيد كه يهو كَش تنبان شما ميدرد

عكس العمل شما چيست؟

الف: شلوال راگرفته وباسرعت ازاون مكان دورميشويد

ب: فورن خودتان رابه مغازه برادر ميرسانيد

ج : براي ضايع نشدن دودست رادرجيب كرده وازافتادن شلوال خودداري ميكنيد

د : حالا كه بريد بزاربيفته يكم خنده كنن


2 - اگرچهارچيلينگرباهم تويه جمعي بيان واز اونطرف هم 6 چيلينگر هجوم بيارن

وسه تاشون چلينگري دربيارنوشما غيضي بشين وتوراو آنها كنيد چندچيلينگرديگه

باقي خواهدماند؟

الف : هيچ تا نمي مونن

ب: همه مي مونن

ج : هفت تا چلينگر ميمونه

د : واخودت هشت تا

3 - ي زاردگ ن ي س ي پ ك دك چ وت ه ك ت ك ب و ت زاغ ي ب

جمله بالارا ازچپ به راست بخوني وبچك خودت خنده كنيد


بكيه اگه حوصله توهسته دخه ادامه متلب


ادامه مطلب
[ شنبه 28 اردیبهشت1392 ] [ 2:37 قبل از ظهر ] [ موسی مطایف ]
باعرض سلام وخسته نبشي خدمت بروبچ ايشالله كه درپناه خداهميشه سالم وكوتمند

ومثل منتول سفت بشي امشوهم درخدمت شماييم واچندتاكلمه جزيرتي كه بازم

يواش يواش ازسرزبونن نكتن وتا به كسه اگي بچك تو خنده اكنن واگن كلاس تو

زيرن اي شما واي كلمه هُن

اولين كلمه: گِميز : گميز دخه فارسي به ادرار اگن چه مال آدم چه مال حيون

بشه حالا مثال دخه جمله

بسه به چوك خو نه گِميز نه جُن مه ايكه

موساوو چه ادنوشته مُرديم ازخنده اي گميز نه جُن خُو مُكِه

اهمه؟ چه؟ اي گُروَهُن بيچه گميز از تاير ماشين ازنن؟ خانه نافهمم


كلمه دوم: نِيمجي: نِيمجي درزبان فارسي به بيسكويت يا كيك گفته ميشود

مثال درجمله

سلام وعليكم عليك السلام! نيمجي تو هستي؟ هو فقط نيمجي

هولورين


امرو بستي نَمچِطوري اُمخَه نَخِه دِلِي نيمجي هسته به چه خَشي


3 - عَلِگ: دخه كلمه فارسي به چيزي كه آويزان باشه گويند به نوعي آويزان

مثال درجمله

چوك بيچه به ك.ن موتور عَلِگي يالا بِكَش تابِري

رفتيم پارك سوزا تمبولك به قفس عَلِگ هسته

دست چوك بُگُنا كه عَلِگن نه اكت جهنم اووت اَمِرِت


4 - غِش غِش : درجمله فارسي اگيكه به كسي كه حوصلش سربره ويا كسي

زياد پرحرفي كنه به نوعي چُلُس حالا مثال درجمله

بيغ ازي زَنِكا كَه كه چِكدك گَپ ازن غِش غِش بِ ما ايوا

چوك بَس بكُن نه غِش غِش به تو بياره بگه وا وودِنت

همي موساوو چكدك گپ ازن غِش غِش به ما ايوا

آخري هم : پي سينگ: درجمله فارسي به كسي كه زيادپرحرفي كنه به نوعي پَتِرات

چُپ بزن پيرزن پي سينگ دراز نَ

اي چوك پي سينگ درازي مكن كه اموشُم به تو هُو

يالا غِش غِش به تو بياره كه چكدك پي سينگ اِتَه


دوستان اگه كلمهن تكراري يا بي مزه هسته به بزرگي خوتون ببخشي

[ سه شنبه 24 اردیبهشت1392 ] [ 0:46 قبل از ظهر ] [ موسی مطایف ]
باعرض سلام وخسته نبشي خدمت بروبچ هموطوكه قبلن هم موگوته به گفته

شيخ يعقوب عيشن تا بعدازرمضون تموم ووده بله هفته قبل شوجمعه عيش مال خرم

هسته كه اطلاع امنهه وعضباكنن ومولوديون قشمين وودن اي هفته هم دوتا عيش شاو

چهارشنبه شرو وو عيش مال حميد چوك دلا عدلي وعيش مال مصطفي چوك حمزه كه

حميد به...

عكسن مال عيش مصطفي

نشسته ازراست: مصطفي (دومار) - حمزه (بپ دومار)


درضمن به اطلاع ورزشكارون ازيزبرسونيم كه گازي روزپنجشنبه ستاره درگهان

باشاهين قشم كه درزمين ورزشي قشم برگزار وو نتيجه 0 بر0 به نفع داور وبازي

بعدي هم انشالله هفته آينده پنجشنبه باپيروزي زينبي دخه زمين شهر(گپو) سعت

17 برگزاراوو

باتشكر حسن دريانورد (تيز)


ادامه مطلب
[ شنبه 21 اردیبهشت1392 ] [ 0:21 قبل از ظهر ] [ موسی مطایف ]
اي چِن آلا  تَش نخه همي برنامه كه و وودني كه به همه ازكاروزندگي ايكرديده

يتا ازمريضن امروزي كه دخه جامعه اسلامي هندن همي واستاپ و وي چتن

 كه به همه معتادخوايكرده ازچوك كوچك شيرخواربگه تا پيرمردوپيرزن 70 ساله

  هرجايي اگيني سرشون نگوشي شونن وهي چت نكردن دل شون هم خش

  كه روگوشيشون برنامه واستاپ

بيي واگرما دخه ادامه دعواادامه مطلب
[ دوشنبه 16 اردیبهشت1392 ] [ 10:25 بعد از ظهر ] [ موسی مطایف ]
باسلام وخسته نبشي خدمت بروبچ بااجازه دوستان ماروزپنج شنبه 92/2/12 واگرمعلمون به

گشت رفتيم وجاماهم جزيره هنگام هسته جاي شماخالي اي گشت باكمك آقاي صالحي و

معلمون شهر انجم ايگه كه بدنهه نمونه اكسن مال جزيره هنگام


بكيه اكسن دخه ادامه مطلبادامه مطلب
[ یکشنبه 15 اردیبهشت1392 ] [ 1:36 قبل از ظهر ] [ موسی مطایف ]
باعرض سلام وخسته نبشي خدمت بروبچ به درخواست دانش آموزان دوتا ازنقاشيون

شون دخه وبلاگ امنهاده زشت وجوني دگه وامه نين خالو....درضمن پيشاپيش روز

معلم به تمام معلمين زحمت كش تبريك اگيم ايشالله خداونداجرشن هاده خيله زحمت

نكشيدن معلمي شغل پيامبرين

هردوعكس مربوط به خودمن اولي دانش آموزان وسرويس مال مه

دومي هردرحال تمرين سرودواكريگن دخه كلاس شون ههه ههه


[ چهارشنبه 11 اردیبهشت1392 ] [ 11:59 بعد از ظهر ] [ موسی مطایف ]

باعرض سلام وخسته نبشي خدمت بروبچ ايشالله كه درپناه حق هميشه سالم وتندرست

بشي هفته قبل مثل سالون پيش جشن تكليف به كلاس سوميون (دختن) برگزار وو اي

جشن كه هرساله باكمك شوراي شهر وانجمن ومديريت مدرسه زينبيه(خانم فاضلي)

برگزاراووت خالي ازديدن نهه دراي جشن سرودهاي جشن تكليف ونمايش زنده اجرا

وو كه به دانش آموزان خوش گذشت درآخرهم اهداي جوايز به دانش آموزان نمونه

اكسن مال جشن تكليف روز چهارشنبهادامه مطلب
[ شنبه 7 اردیبهشت1392 ] [ 3:27 بعد از ظهر ] [ موسی مطایف ]
واتموم وودن عيش سيدجوادعيش مال حميد چوك مرحوم عبدل ملا(صالحي) شرو

ووكه امرو پنج شنبه 92/2/5 عضباي هسته كه به گفته شيخ يعقوب آخرين عيش

ازاي فصلن وبكيه عيشن هم عولش خدا بعداز رمضون شرو اوو بازديدكنندگان

ازيزهم ازايكه دخه اكثرعيشن واما همراه وودن ازشون تشكراكنيم بازم تشكرويژه

مهسته از عضباكنن ومولوديون ازيز كه هرروز وخته خو شداده همچنين دوست

خوبم طيب حاجي منوركه باصداي شيرين خو نوايي به عيشن ادت خداايشالله

حفظي بكن درآخرهم قدرداني ويژه از شاعر وفوتبالسيت وبازيگر خوب ما

يعقوب خلبان كه هرچه بگم بازم كمن وخوتون شاهد حضور وفعاليتي هستي همچنين

منصوردلا سنو و ممه شافعي .علي شافعي (علي پيپه). محسن عيسي مدهمه

(بلاسي زن) . ممه سليمن (كَسِرزَن) - چوك علي - ممه پيلم - درهمن طايف

- و ووو همه اونهايي كه اتن سرعيشن وعيشن جونون گرم اكنن خداايشالله به همشون

 حفظ بكن خوب  حميدبه ...


نشسته ازراست: دخت برا دومار .ميرصالحي ودختي(برادومار) - حميد(دومار) -

مسعودصالحي ودختي(برادومار)


بكيه اكسن دخه ادامه عضبا


ادامه مطلب
[ پنجشنبه 5 اردیبهشت1392 ] [ 8:10 بعد از ظهر ] [ موسی مطایف ]
واتموم وودن عيش ممه ناصرعيش مال سيدجوادچوك سيدهاشم شرو ووكه امرو

چهارشنبه ٩٢/٢/٤ عضباى هسته به دنبالى هم عيش مال حميدصالحى شرو وو خا

سيدجوادبه دخت ...

نشسته ازراست: سيد جواد وچوك خهي(دومار) - سيدهاشم( بپ دومار)


بيي واگرما سرعضبا دخه عدامه متلب


ادامه مطلب
[ پنجشنبه 5 اردیبهشت1392 ] [ 0:50 قبل از ظهر ] [ موسی مطایف ]
انالله وانااليه راجعون


فوت فاطمه مم اهمه عدلى شون رابه شماوخانواده محترمشون تسليت اگيم مرحومه امرو

چهارشنبه ٩٢/٢/٤ بعدازنمازپسين دفن وو

[ چهارشنبه 4 اردیبهشت1392 ] [ 9:9 بعد از ظهر ] [ موسی مطایف ]
واتموم وودن عيش ممه وعلي عيش مال ممه چوك ناصرپغار شرو ووكه امرو شنبه

92/1/31 عضباي هسته كه ايشالله مباركشون بشه ممه به ...

نشسته ازراست: ناصرپغار(بپ دومار) - ممه (دومار) - عبدل (برادومار) - كريگن نافهمم


بيي واگرمادخه ادامه متلب سرعيشادامه مطلب
[ یکشنبه 1 اردیبهشت1392 ] [ 2:44 قبل از ظهر ] [ موسی مطایف ]

واتموم وودن عيش طيب وجواد سواهى هم دوتاعضباهسته عيش مال ممه

 چوك اجى دلك وعيش مال على موسى (خديو) كه ممه به قشميون وعلى به 

شيب درازيون كه ايشالله مباركشون بشه اكسن فعلن نين درضمن به 

هردوتادومارن بخاطه هندن خاك زيادپيش ازشم شوا

عضبا مال ممه شهريون

نشسته ازراست:درهمن صالح (شورا) -ممه وحسام(دومار) - آجي دلك طاهري(بپ دومار)

عضبا مال هلريون


نشسته ازراست : علي موسي ودخت خهي(دومار) - موسي خديو(بپ دومار)بكيه اكسن واخاك هندن دخه ادامه عيش


ادامه مطلب
[ جمعه 30 فروردین1392 ] [ 8:38 بعد از ظهر ] [ موسی مطایف ]
باعرض سلام وخسته نبشي خدمت بروبچ ايشالله كه هميشه كوتمند ومنتول بشي بعداز

عيش عيسي چندروزه بخاطه ايام فاطميه عيش نهه تا امرو پنج شنبه كه دوتا عيش

واگرهم هسته عيش مال طيب شيخ كرم وعيش مال جواد چوك اهمه كاكا كه عضباكنن

مال طيب شهريون ومال جوادهم هلريون خا طيب به....

عضبا مال طيب

نشسته ازراست: طيب (دومار) - درهمن شيخ كرم ونوه هاش( بپ دومار)

عضبا مال جواد

نشسته ازراست: عبدل ممه ايسف - جواد (دومار) - احمد كاكا (بپ دومار)

 

بكيه اكسن دخه ادامه عضبا بدوكه ازدنبال شروت كتي هوادامه مطلب
[ پنجشنبه 29 فروردین1392 ] [ 9:3 بعد از ظهر ] [ موسی مطایف ]
اي....چوكن ول بكني اي عسل مال مِن ... يالا بكشي

بري هرومزادهُن

هرروكه سركوه اندي شون مهن كه عسل بكنيم سروصدامملي

هسته بما لعبزايكرده تا مَهُن وزاغ و وولك شدا وبه مانشوهلي

اي عسلو بكنيم واحامداندي امگو ايطو فايده اين كا خوما عسل

پيدامُكرده اي ادعانكردن كه مال مِن په به مَشون گِرنگي اكنيم

واريم وهررومَهُن وسنگ از ي مَزه وتا واتم وودرن فرارمكه يه

وخته هم يك تا دوتا به خوما دگه شَخه خلاصه كه آلا دگه...


بيي دخه ادامه متلب كه چه كاري سر مملي درمواادامه مطلب
[ سه شنبه 27 فروردین1392 ] [ 0:36 قبل از ظهر ] [ موسی مطایف ]
انالله وانااليه راجعون

فوت فاطمه زن مرحوم اهمه كاره خاله يعقوب خلبان شون رابه شماوخانواده

محترمشون تسليت اگيم مرحومه امروپسين شنبه 92/1/24 بعدازنمازدفن وو

خداايشالله به خانوادشون صبرهده

[ شنبه 24 فروردین1392 ] [ 8:57 بعد از ظهر ] [ موسی مطایف ]
واتموم وودن عيش عدنان عيش مال عيسي چوك حمه تورنگ براحبيب بانكي شون

شرو ووكه امروجمعه 92/1/23 عضباي هسته كه ايشالله مباركشون بشه عيسي به....

نشسته ازراست: پرفسور(آمودومار) - حمه(بپ دومار) - عيسي( دومار) -

حبيب بانكي( آمودومار)

واگردوماربيي سرعضبا به صرف شروَت


ادامه مطلب
[ جمعه 23 فروردین1392 ] [ 8:7 بعد از ظهر ] [ موسی مطایف ]
واتموم وودن عيش فيصل عيش مال عدنان چوك آجي درهمن خياط به دخت ...

نشسته ازراست: محسن خياط(برادومار) - حمه خياط(برادومار) -

حاج عبدرالرحمن خياط(بپ دومار) - عدنان خياط (دومار) - عزيزخياط( برادومار)

بكيه اكسن كامه دخه عدامه عضبا


ادامه مطلب
[ پنجشنبه 22 فروردین1392 ] [ 8:37 بعد از ظهر ] [ موسی مطایف ]
واتموم وودن عيش امين عيش مال فيصل چوك دلامطايف(چوك برامه) شرو ووكه امرو

سه شنبه 92/1/20 عضباي هسته كه ايشالله مباركشون بشه فيصل به دخت....

نشسته ازراست: وليد(برادومار) - دلامطايف(بپ دومار) -فيصل (دومار) -

فردين(برادومار) - حمه(برادومار) - حسن ايسف

 

بیی واگرما سرعضبادخه ادامه متلب

 


ادامه مطلب
[ سه شنبه 20 فروردین1392 ] [ 10:19 بعد از ظهر ] [ موسی مطایف ]
واتموم وودن عيش طلحه عيش مال امين چوك مرحوم دلاگاراژى به هلريون شروووكه

امرودوشنبه ٩٢/١/١٩ عضباى هسته كه ايشالله مباركشون بشه نمونه اکسن مال پسین

نشسته ازراست: علی (برادومار) - امین (دومار) - ممه (برادومار)


بکیه اکسن دخه عدامه متلب


ادامه مطلب
[ دوشنبه 19 فروردین1392 ] [ 11:10 بعد از ظهر ] [ موسی مطایف ]
باسلام خدمت بروبچ ایشالله از ای بارون الهی ورحمت خدادادی بهره تبرده بشه

هموطوکه اطلاع تهه دوروزن هوابارونی وازدوشو الحمدلله بارون خوبی تاامرو

صبح هند که جای شکرباقین خا واگربارونن هم عیش مال طلحه چوک برادر شرو

ووکه امرویکشنبه 92/1/18 عضبای هسته که ایشالله مبارکشون بشه طلحه به....

نشسته ازراست: طیب(برادومار) - ممه برادر(برادومار) - طلحه(دومار) - عبدالغفور (برادومار) - اهمه برادر(بپ دومار)بکیه اکسن واطلاعات دخه ادامه مطلب
ادامه مطلب
[ یکشنبه 18 فروردین1392 ] [ 8:57 بعد از ظهر ] [ موسی مطایف ]
باسلام خدمت بروبچ واتموم وودن عيش عارف دوتاعيش واگرهم شرو وو عيش مال

ناصربيو چوك مهموكلينگا والياس چوك يحيي مَحَسين كه هردوامروپنج شنبه

92/1/15 عضباشون هسته عضباكنن مال ناصرشهريون ومال الياس هم شگومال

طول وكو وه اي  شريك وودن خا ناصربه دخت ...

عضبا مال ناصر


نشسته ازراست: محموكلينگا ونوه اش (بپ دومار) - ناصر(دومار) - بروهيم كلينگا

ونافهمم (آمودومار)


عضبا مال الياس

نشسته ازراست: دلامحسين(آمودومار) - الياس( دومار) - يحيي محسين (بپ دومار)


واگرمابيي سرعضبا دخه عدامه عيشادامه مطلب
[ پنجشنبه 15 فروردین1392 ] [ 10:1 بعد از ظهر ] [ موسی مطایف ]
واتموم وودن عيش اهمه سواهي سيزده بدر هسته كه عيش مال عارف چوك

حامدغفوري شرو ووكه امروچهارشنبه 92/1/14 عضباي هسته عارف به ...

نشسته ازراست: يعقوب خلبان(آمودومار) -عارف (دومار) - حامدغفوري (بپ دومار)

بكيه اكسن دخه عدامه عيش


ادامه مطلب
[ چهارشنبه 14 فروردین1392 ] [ 10:0 بعد از ظهر ] [ موسی مطایف ]
واتموم وودن عیش سعیدعیش مال اهمه چوک حبیب حنتیر به کو وه ای چیون شرو

ووکه امرودوشنبه 91/1/12 عضبای هسته که ایشالله مبارکشون بشه نمونه اکسن مال پسیننشسته ازراست: حبیب حنتیر(بپ دومار) - احمد (دومار) - عبدل ودختی (برادومار)

بکیه اکسن دخه ادامه عیش


ادامه مطلب
[ دوشنبه 12 فروردین1392 ] [ 9:50 بعد از ظهر ] [ موسی مطایف ]
باعرض سلام وخسته نبشی بروبچ هموطوکه اطلاع تهه دخه آستانه نوروزیم و

شلوغیون هم زیاد ایشالله که سال خوبی تبشه خوب بعدازعیش ممه دومنی چند

روزی عیش نهه تا امرویکشنبه 92/1/11 که عضبا مال سعیدچوک عیسی عباس

به ....

نشسته ازراست: حمه عیسی(برادومار) - سعید( دومار) - عیسی عباس ( بپ دومار)

بکیه اکسن دخه ادامه عضبا

 


ادامه مطلب
[ یکشنبه 11 فروردین1392 ] [ 10:18 بعد از ظهر ] [ موسی مطایف ]
انالله وانااليه راجعون

فوت مدواَسَنَك رابه شماوخانواده محترمشون تسليت اگيم مرحوم كه دخه مسافرت

شيراز ووده دخه جاده سپيدان چپ اكن كه متاسفانه منجربه فوتي اووت همراه مرحوم

چوكي ودونفر چوكن مال بندر وودن كه اونشون شكستگي شوهه خداايشالله بشون صبر

هده نامبرده امروصبح دوشنبه 92/1/5 دفن وو

[ یکشنبه 4 فروردین1392 ] [ 9:57 بعد از ظهر ] [ موسی مطایف ]
باعرض سلام وخسته نبشى خدمت بروبچ يك سال هم ره وسال دگه هندچه زود ره

همى پارسال يعنه پرير عيش مال ممه چوپانى هسته يك سال گذشت وامروپنج شنبه

٩٢/١/١ هم اولين عضبامال سال ٩٢ هسته بله عيش مال ممه چوك درهمن دومنى

كه به...

نشسته ازراست: لقمان - ممه (دومار) - درهمن دومني (بپ دومار)


بكيه اكسن دخه ادامه عضباادامه مطلب
[ پنجشنبه 1 فروردین1392 ] [ 10:13 بعد از ظهر ] [ موسی مطایف ]
باعرض سلام وخسته نبشي خدمت بروبچ سال نو سرهديون برشمامبارك بشه

ايشالله كه سال خوب وپربركتي به همه خوما بشه ومشكلات ازبين بره هموطوكه

اطلاع تهه نوروزن وشلوغيون زياد ازهمشهريون ازيزخواهش اكنيم كه با ماشين

وموتورن خو سرعت مرن وحواس شون جمع بشه كه اي سرهديون مثل خر

رانندگي اكنن وهرسال متاسفانه شاهدتصادفات ناجور اويم هميطومواظب اموال

وخانهن خوبشي كه دخه اي شلوغي احتمال دزدي زيادن ايشالله كه به كسه

مشكلي پيش نيتبكيه اكسن مال ترافيك وشلوغي دخه ادامه متلب


ادامه مطلب
[ چهارشنبه 30 اسفند1391 ] [ 4:39 بعد از ظهر ] [ موسی مطایف ]
واتموم وودن عيش ضياء عيش مال ممه دهمه چوك احمه چوپاني به ...

بكيه دخه ادامه عيش


ادامه مطلب
[ چهارشنبه 30 اسفند1391 ] [ 2:57 قبل از ظهر ] [ موسی مطایف ]
باعرض سلام وخسته نبشي خدمت بروبچ هموطوكه اطلاع تهه دخه آستانه

 نوروزيم وبازم شلغيون اعصاب معصاب آدم به هم ارزه ازهمشهريون ازيز

خواهش اكنيم مواظب خو ومال خو بشن شلوغي واتفاقات ودزدي.... خا واتموم

 وودن عيش محسن عيش مال ضياء چوك درهمن صالح موسي به ....

 نشسته ازراست: حسن (برادومار) - ضياء (دومار) - درهمن صالح موسي (بپ دومار)

 بكيه اكسن دخه ادامه عضبا


ادامه مطلب
[ یکشنبه 27 اسفند1391 ] [ 7:53 بعد از ظهر ] [ موسی مطایف ]

واتموم وودن عیش اسامه عیش مال طیب چوک حبیب محیابه ....

نشسته ازراست: صالح حسن - طیب (دومار) - حبیب محیا(بپ دومار)

بكيه اكسن دخه ادامه عضبا


ادامه مطلب
[ پنجشنبه 24 اسفند1391 ] [ 8:33 بعد از ظهر ] [ موسی مطایف ]
واتموم وودن عيش مسعود عيش مال اسامه چوك مرحوم كوران به دخت...


بكيه سرعضبا دخه كوچه


ادامه مطلب
[ پنجشنبه 24 اسفند1391 ] [ 2:55 بعد از ظهر ] [ موسی مطایف ]
واتموم وودن عيش اهمه عيش مال مسعودچوك ممه اهمه كلندر(فرهمند) به دخت...

 

نشسته ازراست: ممه اهمه كلندر(بپ دومار) - مسعود (دومار) - ممه حسن بپ


بكيه دخه عدامه عضبا


ادامه مطلب
[ سه شنبه 22 اسفند1391 ] [ 9:30 بعد از ظهر ] [ موسی مطایف ]
انالله وانااليه راجعون

فوت مملي جمات بپ (لي) شون رابه شماوخانواده محترمشون تسليت اگيم مرحوم

كه اكثروقتون باچهارپايه خو درمدرسه مهديه شنيشت دوروزه هسته كه پيداي نهه تا

امرو دوشنبه 91/12/21 كه شُم خبردارووديم كه به رحمت خدارفته مرحوم بعداز

نمازخافتن دفن ووخداايشالله جنت نصيبي بكن

[ دوشنبه 21 اسفند1391 ] [ 10:33 بعد از ظهر ] [ موسی مطایف ]
بعدازعيش مرشادعيش مال اهمه چوك حمه موسي مشتاقي(آجي موسي عظيمه)

به دخت...

نشسته ازاست:عبدل آجي موسي ودختي( آمودومار) - اهمه( دومار) - علي آجي موسي(آمودومار) - حمه موسي عظيمه( بپ دومار)


بيي سرعضبا دخه عدامه متلب

 


ادامه مطلب
[ یکشنبه 20 اسفند1391 ] [ 7:20 بعد از ظهر ] [ موسی مطایف ]
واتموم وودن عیش ممه حسن عیش مال مرشاد چوک مَبِلال به هلریون شرو ووکه

امرو جمعه 91/12/18 عضبای هسته نمونه اکسن مال پسین عضبایی

نشسته ازراست:ممه عبدل بروهیم وفاطمه(خالودومار) - مرشاد (دومار) -

مَبِلال نامجو(بپ دومار)

بکیه اکسن دخه ادامه عضبا

 


ادامه مطلب
[ جمعه 18 اسفند1391 ] [ 7:59 بعد از ظهر ] [ موسی مطایف ]
.: Weblog Themes By themzha :.

درباره خودم نه

از ایکه ای وبلاگ را برای دیدن انتخاب تکرده ممنونم

درضمن ای وبلاگ قصدتوهین به کسه یاشخصی اینین.فقط جنبه شوخین.مطالبن وبلاگ هم بیشترشون توسط خودم نوشته نودن ولی بعضی مطالبون ازوبلاگن دگه باوبرایش محلی درگهانی نوشته نوودن درضمن اگه شخصی ناراحت ووبه مدیروبلاگ بگه.باتشکر
موسی مطایف (مدیر وبلاگ)
مطلبن مال پيشته
سرگرمي

کد هدایت به بالا

دریافت کد خداحافظی


Javascripts
explorer blog