به وبلاگ مال موسی طایف خَش هُندی کامه
خیورون تازه مال شهر. آموزشی.مطلبن خنده دار 
چك وچوكن مال خوما


واتموم وودن عيش مهران دوتا عيش واگرهم شرو ووعيش مال

محسن چوك لي (چوك خه طيب حاجي منور) وعيش دلا چوك

صالح حاج عبدالله سين كه مال محسن عضبا ومال صالح جفتي

كه امروپنج شنبه 93/12/28 هسته واي دوتا آخرين عيش مال

سال 1393 هسته كه جمعن بعته انويسم  خا محسن به...

 

ازراست: برادومار - دومار - آمودومار

 

جفتي مال دلا

 

 

 


ادامه مطلب
[ پنجشنبه ۲۸ اسفند۱۳۹۳ ] [ ۱۹:۴۴ بعد از ظهر ] [ موسی مطایف ]
واتموم وودن عيش سيدمحمد عيش مال مهران چوك سليمن مسنك

شرو ووكه امرو چهارشنبه 93/12/27 عضباي هسته ان شاءالله

مباركشون بشه مهران به...

ازراست: سليمن مسنك (بپ دومار) - مهران (دومار) -

ممه سليمن وچوكي (برادومار)

 

 


ادامه مطلب
[ چهارشنبه ۲۷ اسفند۱۳۹۳ ] [ ۱۸:۵۸ بعد از ظهر ] [ موسی مطایف ]
واتموم وودن عيش ميرعبدالله عيش مال سيدمحمد چوك

سيداهمه دومار حاج اهمه عبدالرحيم شرو ووكه امرو

سه شنبه 93/12/26 عضباي هسته سيد به گياهدونيون نكردن

انشاءالله مباركشون بشه عيش بعدي مال مهران سليمن مسنك

 


ادامه مطلب
[ چهارشنبه ۲۷ اسفند۱۳۹۳ ] [ ۱۳:۲۹ بعد از ظهر ] [ موسی مطایف ]
واتموم وودن عيش معين وعدنان عيش مال ميرعبدالله چوك مدلا

شرو ووكه امرويكشنبه 93/12/24 عضباي هسته ان شاءالله

مباركشون بشه ميرابدلله به...

ازراست: ميرايسف (برادومار) - ميرابدالله (دومار) - مدلا(بپ دومار) -

ميركوچكو وبروهيم...كريگن ناشناسم

 


ادامه مطلب
[ دوشنبه ۲۵ اسفند۱۳۹۳ ] [ ۹:۵۲ قبل از ظهر ] [ موسی مطایف ]
مدرسه مهدي درگهان برگزارنكردن

باافتتاحيه مدرسه پسرانه مهدي بامديريت محمدشريف دريانورد

درنظرشوهه كه جشنواره خوراكن محلي باردگه برگزازبكنن به

همين منوال ازتموم همشهريون ازيز دعوت اوو دخه اي جشنواره

شركت بكنن

زمان: يكشنبه  93/12/24 ساعت 5 پسين

مكان : مدرسه مهدي درگهان محله قبله

 

[ جمعه ۲۲ اسفند۱۳۹۳ ] [ ۲۳:۳۴ بعد از ظهر ] [ موسی مطایف ]
واتموم وودن عيش ماشالله دوتاعيش واگرهم شرو ووعيش مال

معين چوك ممه صديق جشن وعدنان چوك اهمه خرما كه هردو

امروپنج شنبه  93/12/21عضبا هسته عضباكنن مال معين

شهريون ومال عدنان كنگيون خا معين به...

عضبامال عدنان

ازراست: اهمه خرما(بپ دومار) - عدنان (دومار) - بروهيم خرما(آمودومار)

عضبامال معين شهريون

 ازراست:محمدصديق مرحوم حاج احمه حسن (بپ دومار)

معين (دومار) -ميرهمه (بپ گوو)

 

 


ادامه مطلب
[ پنجشنبه ۲۱ اسفند۱۳۹۳ ] [ ۲۲:۲۸ بعد از ظهر ] [ موسی مطایف ]
واتموم وودن عيش اميدوخرم عيش مال ماشالله چوك مرحوم دلاحق

شرو ووكه امرو چهارشنبه 93/12/21 همراه وابارون وشرطه سرد

وفوت غلام تيمار هسته خا ماشالله به....

 


ادامه مطلب
[ پنجشنبه ۲۱ اسفند۱۳۹۳ ] [ ۹:۲۱ قبل از ظهر ] [ موسی مطایف ]
انالله وانااليه راجعون

 

فوت غلام تيمار (غلم شيخه) موذن سابق مسجدجامع درگهان

رابه شماوخانواده محترمشون تسليت اگيم مرحوم كه چندماهي

خانه نشين ووده امروچهارشنبه 93/12/20 پيشين دخه بيمارستون

قشم فوت اكن وبعدازنمازپسين دفن وو خداان شاءالله جنت نصيبي

بكن وبه خانوادشون صبرهده

[ پنجشنبه ۲۱ اسفند۱۳۹۳ ] [ ۹:۳ قبل از ظهر ] [ موسی مطایف ]
واتموم وودن عيش ميرجوادوعامرعيش مال چوكن مرفي ابولي

اميد وخرم شرو ووكه امرو سه شنبه 93/12/19 عضباهسته به

دنبالي هم عيش مال ماشالله چوك دلاحق و عدنان چوك اهمه

خرما ومعين جشن شرو وو كه به ترتيب چهارشنبه وپنج شنبه

عضباشونن خا اميدبه...

ازراست: اميد (دومار) - مرفي (بپ دومار) - خرم (دومار)

 

 


ادامه مطلب
[ سه شنبه ۱۹ اسفند۱۳۹۳ ] [ ۲۱:۸ بعد از ظهر ] [ موسی مطایف ]
واتموم وودن عيش ابوبكرچندروزي عيش نهه تاامروپنج شنبه

93/12/14 كه دوتاعيش واگرهم شرو ووعيش مال ميرجوادچوك

اهمه عثمن و عامرچوك دلاعلوان كه ميربه...

ازراست:حمه فيكس وچوكي (برادومار) - ميرجواد(دومار) -

شيخ شهاب(برادومار) - اهمه عثمن(بپ دومار) - ميرايسف(برادومار)

هارونو - ميرجواد - بروهيم (براگوو) - استادفرامرز

 

عضبامال دلاعلوان شون لاركيون وصلغيون

ازراست: باجي دومار  - آمو دومار - عامر(دومار) -

دلاعلوان(بپ دومار)

 


ادامه مطلب
[ پنجشنبه ۱۴ اسفند۱۳۹۳ ] [ ۱۹:۳۸ بعد از ظهر ] [ موسی مطایف ]
انالله وانااليه راجعون

فوت محنتير بپ صادق رابه شما وخانواده محترمشون تسليت اگيم

مرحوم امروچهارشنبه 93/12/13 به رحمت خداره وبعدازنمازپيشين

دفن وو

[ چهارشنبه ۱۳ اسفند۱۳۹۳ ] [ ۱۶:۴۷ بعد از ظهر ] [ موسی مطایف ]
باعرض سلام وخسته نبشي خدمت همشهريون ازيزامشو

هم متوت چندتاكلمه كديمكي به همي كريگن مال اي دوره

يادهديم كه اگه يه وقته دخه جمع شوشناوي بوش نبشن خا

اولين كلمه

لِِ ي لام : لِي لام يتا از كلمه اونين كه الان كم استفاده اووت

وشايد خيلهن هم اي كلمه به كارنابرن معني اي كلمه دخه

زبون فارسي به معني داغون شدن.له شدنو دخه زبون بندري

به معني پِچ پِچ شدن وپِچك پِچَك شدن هست به مثالهابه

دقت توجه شود:

امرودردبيرستون دختن تصادف ووده موتور وماشين ...موتور لِي لام ووده

ماشين مال موساوو لِي لامن هو

چوك؟ چِتن؟ توخو لي لامي

كلمه بعدي : لِ پَ توسك : درزبون فارسي به لِ پَ توسك مثكه

دورخوچرخيدن اگن به نوعي دخه جمله بيشته معني معلوم اووت

 

امرو موتور به چك گروه بدبخت ايزه گروه از درد لِ پَ توسك شَزه

اگه اتوه لِ پَ توسك بزني فلفل شازون بخه

وابيل امزه از سر موشك ....موشك لِ پَ توسك شزه

 

اگه غيرت شماايكه بيي دخه ادامه متلب

 

 

 


ادامه مطلب
[ سه شنبه ۱۲ اسفند۱۳۹۳ ] [ ۲۲:۵ بعد از ظهر ] [ موسی مطایف ]
واتموم وودن عيش مصطفي عيش مال ابوبكر چوك درويش رمكاني

شرو ووكه امروپنج شنبه 93/12/7 عضباي هسته انشاءالله مباركشون

بشه ابوبكر به....

ازراست: ابوبكر (دومار) - درويش رمكاني (بپ دومار)


ادامه مطلب
[ پنجشنبه ۷ اسفند۱۳۹۳ ] [ ۱۹:۱۲ بعد از ظهر ] [ موسی مطایف ]
واتموم وودن عيش ممه عيش مال مصطفي چوك درهمن حمود

شرو ووكه امروسه شنبه 93/12/5 عضباي هسته مصطفي به....

ازراست: درهمن حمود(بپ دومار) - مصطفي (دومار) - كوچكونافهمم

- سيد هاشم

 

 


ادامه مطلب
[ سه شنبه ۵ اسفند۱۳۹۳ ] [ ۱۸:۴۸ بعد از ظهر ] [ موسی مطایف ]
واتموم وودن عيش علي عيش مال ممه چوك حاج اهمه ممه كيل

شرو ووكه امرويكشنبه 93/12/3 عضباي هسته ممه به...

ازراست: حاج اهمه ممه كيل(بپ دومار) - ممه(دومار) - صديق

راهنماوكريگني(پس عمه دومار)

 

 

 


ادامه مطلب
[ یکشنبه ۳ اسفند۱۳۹۳ ] [ ۱۸:۵۳ بعد از ظهر ] [ موسی مطایف ]
واتموم وودن عيش مسلم عيش مال علي چوك مرحوم درهمن

حاجي منور شرو ووكه امرو شنبه 93/12/2 همراه واخاك ودريك

هسته كه انشاءالله مباركشون بشه علي به....

ازراست:حاجي بروهيم عبدالله (باجي دومار) - علي (دومار) -

حاجي منور (باجي بپي دومار)

برارن دوماروكريگن شون

 


ادامه مطلب
[ شنبه ۲ اسفند۱۳۹۳ ] [ ۱۸:۵۷ بعد از ظهر ] [ موسی مطایف ]
واتموم وودن عيش عيسي وفيصل عيش مال مسلم چوك عارف

بم بم به رمكنيون شرو ووكه امروجمعه 93/12/1 عضباي هسته

انشالله مباركشون بشه به دنبالي هم عيش مال علي چوك

مرحوم درهمن حاجي منور وممه چوك اهمه ممه كيل شرو

ووكه سواه عضبا مال علي ويكشنبه هم مال ممه

ازراست: علي بم بم(آمودومار)- مسلم (دومار) -عارف بم بم (بپ دومار)

 


ادامه مطلب
[ جمعه ۱ اسفند۱۳۹۳ ] [ ۱۸:۴۴ بعد از ظهر ] [ موسی مطایف ]
واتموم وودن عيش جابرومنصور دوتاعيش واگرهم شرو وو عيش

مال عيسي چوك نيلو وعيش مال فيصل چوك ملاغر كه هردو امرو

پنج شنبه 93/11/30 عضباهسته عضباكنن مال عيسي قشميون

ومال فيصل كووه ايچيون عيسي به....

عضبامال فيصل....

 

 ازراست: جاسم ملاغر(برادومار) - فيصل (دومار) - ايوب ملاغر(برادومار)

عضبا مال عيسي

ازراست :كوچكو دخت نجيب - نيلو (بپ دومار) - عيسي

(دومار) - باجي دومار علي


ادامه مطلب
[ جمعه ۱ اسفند۱۳۹۳ ] [ ۱:۱۶ قبل از ظهر ] [ موسی مطایف ]
باعرض سلام وخسته نبشي خدمت همشهريون ازيز هفته قبل

 سه شنبه 93/11/21مراسم افتتاحيه دبستان پسرانه مهدي

درگهان هسته اي

مراسم باحضور صالح دريانورد معاون برنامه ريزي استان وفرماندار

قشم وهمچنين ريس آموزش وپرورش قشم وجمعي از مسولين

وخيرين درگهان برگزار وو كه جاي تشكر ازمديريت محترم دبستان

پسرانه مهدي محمد شريف دريانوردكه خيله به اي مدرسه

زحمت ايكشيده خداانشاءالله خيري هده واقعن مدير نمونه

اين درضمن از تمام خيرين درگهان كه هزينه ساخت وساز

مدرسه به عهده شوگته تشكر اووت نمونه اكسن مال مراسم

 


ادامه مطلب
[ چهارشنبه ۲۹ بهمن۱۳۹۳ ] [ ۱:۱۷ قبل از ظهر ] [ موسی مطایف ]
انالله وانااليه راجعون

فوت زن علي غيبي مُم درهمن غيبي رابه شما وخانواده محترمشون

تسليت اگيم مرحومه امرودوشنبه 93/11/27

خافتن فوت ايكه واحتمالن سواه سه شنبه صبح دفن بشه

[ دوشنبه ۲۷ بهمن۱۳۹۳ ] [ ۲۲:۵۸ بعد از ظهر ] [ موسی مطایف ]
واتموم وودن عيش حسين دوتاعيش واگرهم شرو ووعيش مال

جابر ممه عثمن ومال منصورچوك صالح حاج عبدالله سين كه مال

منصور جفتي هسته خا جابربه...

ازراست:احمه رشادفاخري - جابر (دومار) - ممه عثمن (بپ دومار)

جفتي مال منصور

 


ادامه مطلب
[ پنجشنبه ۲۳ بهمن۱۳۹۳ ] [ ۱۸:۳۵ بعد از ظهر ] [ موسی مطایف ]
واتموم وودن عيش مهموعيش مال حسين چوك حمه سعيد شمالي

شرو ووكه امروسه شنبه 93/11/21 عضباي هسته حسين به....

 

ازراست: حمه سعيدشمالي (بپ دومار) - حسين (دومار) -

ممه حسن بپ

 


ادامه مطلب
[ سه شنبه ۲۱ بهمن۱۳۹۳ ] [ ۲۰:۲۰ بعد از ظهر ] [ موسی مطایف ]
واتموم وودن عيش مهمو مغي عيش مال مهمو صالح زاده به

هلريون شرو ووكه امرو يكشنبه 93/11/19 عضباي هسته

ان شاءالله مباركشون بشه نمونه عكسن مال پسين

 

عيش بعدي عولش خدامال چوك حمه سعيدشمالي

ازراست: فيصل وچوكي (برادومار) - مهمو (دومار) - حسن سرودي

(عضوشوراي درگهان)

 


ادامه مطلب
[ یکشنبه ۱۹ بهمن۱۳۹۳ ] [ ۱۸:۵۲ بعد از ظهر ] [ موسی مطایف ]
واتموم وودن عیش عامرعیش مال مهمو چوک حمه عبدل مغی

شرو ووکه امروپنج شنبه 93/11/16 عضبای هسته ان شاءالله

مبارکشون بشه مهمو به ....

ازراست: محسن ودختی (برادومار) - مهمو (دومار) - حمه عبدل مغی

(بپ دومار)

 


ادامه مطلب
[ پنجشنبه ۱۶ بهمن۱۳۹۳ ] [ ۱۹:۲۳ بعد از ظهر ] [ موسی مطایف ]
واتموم وودن عيش فوادعيش مال عامرچوك حامديحيي به هلريون

شرو ووكه امرو سه شنبه93/11/14 عضباي هسته كه ان شاءالله

مباركشون بشه

 

ازراست: بروهيم ايسف - عامر (دومار) - حامديحيي (بپ دومار)


ادامه مطلب
[ سه شنبه ۱۴ بهمن۱۳۹۳ ] [ ۲۱:۵۲ بعد از ظهر ] [ موسی مطایف ]
واتموم وودن عيش بنيامين عيش مال فواد چوك آجي بستني چي

شرو ووكه امروپنج شنبه 93/11/9 عضباي هسته كه ان شاء الله

مباركشون بشه فوادبه...

ازراست: جابروچوكي (برادومار) - فواد (دومار) - آجي دريادو

(بستني چي) بپ دومار

 

 


ادامه مطلب
[ پنجشنبه ۹ بهمن۱۳۹۳ ] [ ۲۰:۱۷ بعد از ظهر ] [ موسی مطایف ]
واتموم وودن عيش شاهين عيش مال بنيامين چوك شيخ خالد

شرو ووكه امروسه شنبه 93/11/7 عضباي هسته بنيامين به رمكنيون

نكردن ان شاءالله مباركشون بشه

 


ادامه مطلب
[ سه شنبه ۷ بهمن۱۳۹۳ ] [ ۲۰:۵۶ بعد از ظهر ] [ موسی مطایف ]
واتموم وودن عيش ممه دلا عيش مال شاهين چوك ممه اسحاق به....

ازراست : ممه اسحاق (بپ دومار) - شاهين (دومار) -فرهاد(برادومار)

 

 


ادامه مطلب
[ یکشنبه ۵ بهمن۱۳۹۳ ] [ ۱۹:۲۷ بعد از ظهر ] [ موسی مطایف ]
واتموم وودن عيش فرهادعيش مال ممه چوك مرحوم دلاخرما

شرو ووكه امروشنبه 93/11/4 عضباي هسته كه ان شاءالله

مباركشون بشه ممه به...

ازراست: بروهيم خرما ودختي (آمودومار) - ممه (دومار) -

اهمه خرما(آمودومار) - صفا - ممه آهماجي سا

 

 


ادامه مطلب
[ شنبه ۴ بهمن۱۳۹۳ ] [ ۱۸:۲۵ بعد از ظهر ] [ موسی مطایف ]
واتموم وودن عيش ممه فرهادي ومنصور حيدر چندروزي عيش نهه

تا امرو پنج شنبه 93/11/2 كه عضبامال فرهاد چوك حمه سيس به....

ازراست : بپ دومار- اونشون دگه خوتن اشناسي

 

 شرمنده تاريخ دوربين يك روز عقبن


ادامه مطلب
[ پنجشنبه ۲ بهمن۱۳۹۳ ] [ ۲۰:۵۶ بعد از ظهر ] [ موسی مطایف ]
.: Weblog Themes By themzha :.

درباره خودم نه

از ایکه ای وبلاگ را برای دیدن انتخاب تکرده ممنونم

درضمن ای وبلاگ قصدتوهین به کسه یاشخصی اینین.فقط جنبه شوخین.مطالبن وبلاگ هم بیشترشون توسط خودم نوشته نودن ولی بعضی مطالبون ازوبلاگن دگه باوبرایش محلی درگهانی نوشته نوودن درضمن اگه شخصی ناراحت ووبه مدیروبلاگ بگه.باتشکر
موسی مطایف (مدیر وبلاگ)
مطلبن مال پيشته
سرگرمي

کد هدایت به بالا

دریافت کد خداحافظی


Javascripts
explorer blog