به وبلاگ مال موسی طایف خَش هُندی کامه
خیورون تازه مال شهر. آموزشی.مطلبن خنده دار 
چك وچوكن مال خوما


واتموم وودن عيش مصطفي عيش مال ابوبكر چوك درويش رمكاني

شرو ووكه امروپنج شنبه 93/12/7 عضباي هسته انشاءالله مباركشون

بشه ابوبكر به....

ازراست: ابوبكر (دومار) - درويش رمكاني (بپ دومار)


ادامه مطلب
[ پنجشنبه ۷ اسفند۱۳۹۳ ] [ ۱۹:۱۲ بعد از ظهر ] [ موسی مطایف ]
واتموم وودن عيش ممه عيش مال مصطفي چوك درهمن حمود

شرو ووكه امروسه شنبه 93/12/5 عضباي هسته مصطفي به....

ازراست: درهمن حمود(بپ دومار) - مصطفي (دومار) - كوچكونافهمم

- سيد هاشم

 

 


ادامه مطلب
[ سه شنبه ۵ اسفند۱۳۹۳ ] [ ۱۸:۴۸ بعد از ظهر ] [ موسی مطایف ]
واتموم وودن عيش علي عيش مال ممه چوك حاج اهمه ممه كيل

شرو ووكه امرويكشنبه 93/12/3 عضباي هسته ممه به...

ازراست: حاج اهمه ممه كيل(بپ دومار) - ممه(دومار) - صديق

راهنماوكريگني(پس عمه دومار)

 

 

 


ادامه مطلب
[ یکشنبه ۳ اسفند۱۳۹۳ ] [ ۱۸:۵۳ بعد از ظهر ] [ موسی مطایف ]
واتموم وودن عيش مسلم عيش مال علي چوك مرحوم درهمن

حاجي منور شرو ووكه امرو شنبه 93/12/2 همراه واخاك ودريك

هسته كه انشاءالله مباركشون بشه علي به....

ازراست:حاجي بروهيم عبدالله (باجي دومار) - علي (دومار) -

حاجي منور (باجي بپي دومار)

برارن دوماروكريگن شون

 


ادامه مطلب
[ شنبه ۲ اسفند۱۳۹۳ ] [ ۱۸:۵۷ بعد از ظهر ] [ موسی مطایف ]
واتموم وودن عيش عيسي وفيصل عيش مال مسلم چوك عارف

بم بم به رمكنيون شرو ووكه امروجمعه 93/12/1 عضباي هسته

انشالله مباركشون بشه به دنبالي هم عيش مال علي چوك

مرحوم درهمن حاجي منور وممه چوك اهمه ممه كيل شرو

ووكه سواه عضبا مال علي ويكشنبه هم مال ممه

ازراست: علي بم بم(آمودومار)- مسلم (دومار) -عارف بم بم (بپ دومار)

 


ادامه مطلب
[ جمعه ۱ اسفند۱۳۹۳ ] [ ۱۸:۴۴ بعد از ظهر ] [ موسی مطایف ]
واتموم وودن عيش جابرومنصور دوتاعيش واگرهم شرو وو عيش

مال عيسي چوك نيلو وعيش مال فيصل چوك ملاغر كه هردو امرو

پنج شنبه 93/11/30 عضباهسته عضباكنن مال عيسي قشميون

ومال فيصل كووه ايچيون عيسي به....

عضبامال فيصل....

 

 ازراست: جاسم ملاغر(برادومار) - فيصل (دومار) - ايوب ملاغر(برادومار)

عضبا مال عيسي

ازراست :كوچكو دخت نجيب - نيلو (بپ دومار) - عيسي

(دومار) - باجي دومار علي


ادامه مطلب
[ جمعه ۱ اسفند۱۳۹۳ ] [ ۱:۱۶ قبل از ظهر ] [ موسی مطایف ]
باعرض سلام وخسته نبشي خدمت همشهريون ازيز هفته قبل

 سه شنبه 93/11/21مراسم افتتاحيه دبستان پسرانه مهدي

درگهان هسته اي

مراسم باحضور صالح دريانورد معاون برنامه ريزي استان وفرماندار

قشم وهمچنين ريس آموزش وپرورش قشم وجمعي از مسولين

وخيرين درگهان برگزار وو كه جاي تشكر ازمديريت محترم دبستان

پسرانه مهدي محمد شريف دريانوردكه خيله به اي مدرسه

زحمت ايكشيده خداانشاءالله خيري هده واقعن مدير نمونه

اين درضمن از تمام خيرين درگهان كه هزينه ساخت وساز

مدرسه به عهده شوگته تشكر اووت نمونه اكسن مال مراسم

 


ادامه مطلب
[ چهارشنبه ۲۹ بهمن۱۳۹۳ ] [ ۱:۱۷ قبل از ظهر ] [ موسی مطایف ]
انالله وانااليه راجعون

فوت زن علي غيبي مُم درهمن غيبي رابه شما وخانواده محترمشون

تسليت اگيم مرحومه امرودوشنبه 93/11/27

خافتن فوت ايكه واحتمالن سواه سه شنبه صبح دفن بشه

[ دوشنبه ۲۷ بهمن۱۳۹۳ ] [ ۲۲:۵۸ بعد از ظهر ] [ موسی مطایف ]
واتموم وودن عيش حسين دوتاعيش واگرهم شرو ووعيش مال

جابر ممه عثمن ومال منصورچوك صالح حاج عبدالله سين كه مال

منصور جفتي هسته خا جابربه...

ازراست:احمه رشادفاخري - جابر (دومار) - ممه عثمن (بپ دومار)

جفتي مال منصور

 


ادامه مطلب
[ پنجشنبه ۲۳ بهمن۱۳۹۳ ] [ ۱۸:۳۵ بعد از ظهر ] [ موسی مطایف ]
واتموم وودن عيش مهموعيش مال حسين چوك حمه سعيد شمالي

شرو ووكه امروسه شنبه 93/11/21 عضباي هسته حسين به....

 

ازراست: حمه سعيدشمالي (بپ دومار) - حسين (دومار) -

ممه حسن بپ

 


ادامه مطلب
[ سه شنبه ۲۱ بهمن۱۳۹۳ ] [ ۲۰:۲۰ بعد از ظهر ] [ موسی مطایف ]
واتموم وودن عيش مهمو مغي عيش مال مهمو صالح زاده به

هلريون شرو ووكه امرو يكشنبه 93/11/19 عضباي هسته

ان شاءالله مباركشون بشه نمونه عكسن مال پسين

 

عيش بعدي عولش خدامال چوك حمه سعيدشمالي

ازراست: فيصل وچوكي (برادومار) - مهمو (دومار) - حسن سرودي

(عضوشوراي درگهان)

 


ادامه مطلب
[ یکشنبه ۱۹ بهمن۱۳۹۳ ] [ ۱۸:۵۲ بعد از ظهر ] [ موسی مطایف ]
واتموم وودن عیش عامرعیش مال مهمو چوک حمه عبدل مغی

شرو ووکه امروپنج شنبه 93/11/16 عضبای هسته ان شاءالله

مبارکشون بشه مهمو به ....

ازراست: محسن ودختی (برادومار) - مهمو (دومار) - حمه عبدل مغی

(بپ دومار)

 


ادامه مطلب
[ پنجشنبه ۱۶ بهمن۱۳۹۳ ] [ ۱۹:۲۳ بعد از ظهر ] [ موسی مطایف ]
واتموم وودن عيش فوادعيش مال عامرچوك حامديحيي به هلريون

شرو ووكه امرو سه شنبه93/11/14 عضباي هسته كه ان شاءالله

مباركشون بشه

 

ازراست: بروهيم ايسف - عامر (دومار) - حامديحيي (بپ دومار)


ادامه مطلب
[ سه شنبه ۱۴ بهمن۱۳۹۳ ] [ ۲۱:۵۲ بعد از ظهر ] [ موسی مطایف ]
واتموم وودن عيش بنيامين عيش مال فواد چوك آجي بستني چي

شرو ووكه امروپنج شنبه 93/11/9 عضباي هسته كه ان شاء الله

مباركشون بشه فوادبه...

ازراست: جابروچوكي (برادومار) - فواد (دومار) - آجي دريادو

(بستني چي) بپ دومار

 

 


ادامه مطلب
[ پنجشنبه ۹ بهمن۱۳۹۳ ] [ ۲۰:۱۷ بعد از ظهر ] [ موسی مطایف ]
واتموم وودن عيش شاهين عيش مال بنيامين چوك شيخ خالد

شرو ووكه امروسه شنبه 93/11/7 عضباي هسته بنيامين به رمكنيون

نكردن ان شاءالله مباركشون بشه

 


ادامه مطلب
[ سه شنبه ۷ بهمن۱۳۹۳ ] [ ۲۰:۵۶ بعد از ظهر ] [ موسی مطایف ]
واتموم وودن عيش ممه دلا عيش مال شاهين چوك ممه اسحاق به....

ازراست : ممه اسحاق (بپ دومار) - شاهين (دومار) -فرهاد(برادومار)

 

 


ادامه مطلب
[ یکشنبه ۵ بهمن۱۳۹۳ ] [ ۱۹:۲۷ بعد از ظهر ] [ موسی مطایف ]
واتموم وودن عيش فرهادعيش مال ممه چوك مرحوم دلاخرما

شرو ووكه امروشنبه 93/11/4 عضباي هسته كه ان شاءالله

مباركشون بشه ممه به...

ازراست: بروهيم خرما ودختي (آمودومار) - ممه (دومار) -

اهمه خرما(آمودومار) - صفا - ممه آهماجي سا

 

 


ادامه مطلب
[ شنبه ۴ بهمن۱۳۹۳ ] [ ۱۸:۲۵ بعد از ظهر ] [ موسی مطایف ]
واتموم وودن عيش ممه فرهادي ومنصور حيدر چندروزي عيش نهه

تا امرو پنج شنبه 93/11/2 كه عضبامال فرهاد چوك حمه سيس به....

ازراست : بپ دومار- اونشون دگه خوتن اشناسي

 

 شرمنده تاريخ دوربين يك روز عقبن


ادامه مطلب
[ پنجشنبه ۲ بهمن۱۳۹۳ ] [ ۲۰:۵۶ بعد از ظهر ] [ موسی مطایف ]
انالله واليه راجعون

فوت عبدل مسن رابه شماوخانواده محترمشون تسليت اگيم

مرحوم كه ازدوش دخه بيمارستون قشم بستري ووده امروشنبه

93/10/27 به رحمت خدارفته واحتمالن پسين دفن بشه

 

[ شنبه ۲۷ دی۱۳۹۳ ] [ ۱۳:۵۱ بعد از ظهر ] [ موسی مطایف ]
انالله وانااليه راجعون

فوت فاطمه زن حاجي كچل رابه شماوخانواده محترمشون

تسليت اگيم مرحومه دوشاو شاوجمعه دخه مسيردرگهان به قشم

به رحمت خدااره وپيشين روزجمعه 93/10/26 بعدازنمازدفن وو

خداان شاءالله به خانوادشون صبرهده درضمن به همشهريون ازيز

گفته بشه كه منظورازحاجي كچل فقط شناختن اون فردن وهيچ

كس حق توهين ومسخره كردن به اون شخص اينين

[ جمعه ۲۶ دی۱۳۹۳ ] [ ۱۸:۲۱ بعد از ظهر ] [ موسی مطایف ]
باعرض سلام وخسته نبشي خدمت همشهريون ازيزواتموم

وودن عيش ممه ترانگ چندروزي عيش نهه تا امرو پنج شنبه

93/10/25 كه دوتاعيش واهم عيش مال ممه چوك علي فرهادي

ومنصور چوك مرحوم حيدر كه انشالله مباركشون بشه ممه به....

 

ازراست: منصور - محمد (دومار) - علي فرهادي (بپ دومار)

 

جفتي مال منصور

 

 


ادامه مطلب
[ پنجشنبه ۲۵ دی۱۳۹۳ ] [ ۲۱:۱۴ بعد از ظهر ] [ موسی مطایف ]
واتموم وودن عیش معین عیش مال ممه چوک دلاترانگ شرو. وو

که امرو پنج شنبه 93/10/18 عضبای هسته .ان شاءالله مبارکشون

بشه ممه به...

ازراست: آموترانگ ونافهمم - ممه (دومار) - دلا ترنگ (بپ دومار)

 


ادامه مطلب
[ جمعه ۱۹ دی۱۳۹۳ ] [ ۱:۵۴ قبل از ظهر ] [ موسی مطایف ]
واتموم وودن عیش نظام عیش مال محسن چوک حمه غنی

(کووه ای چی) به قشمیون شرو وو که امروسه شنبه

93/10/16 عضبای هسته انشاءالله مبارکشون بشه نمونه

اکسن مال پسین عضبایی

ازراست: اهمه رشاد(برادومار) - محسن (دومار) - احمه غنی

(بپ دومار) - کوچکن اسم شون نافهمم

 

 

 


ادامه مطلب
[ سه شنبه ۱۶ دی۱۳۹۳ ] [ ۲۱:۳ بعد از ظهر ] [ موسی مطایف ]
باعرض سلام وخسته نبشی خدمت همشهریون ازیز هموطو که

اطلاع تهه دخه آستانه ماه ربیع الاول ...ماه مولودن قرارمگه وتولد

پیغمبر عزیزمون محمد (ص) دخه همی ماهن به همی مناسبت

مثل قدیم شاو میلاد ای بزرگوارمولوداکنن واز فضیلت وکارون ای

عزیز گپ ازنن نمونه اکسن مال شاو

بسیج همیشه فعال کرت و محدمین خداخیرشون هده

 

ای مراسم باحضور جناب شیخ خطیبی امام جمعه اهل سنت

قشم و فرماندار وشهردار وامام جمعه قشم و استانداروریس

پاسگاه درگهان وجمعی از روحانیون قشم ومدح خوان سماک

وگروه حنین برگزار وو


ادامه مطلب
[ دوشنبه ۱۵ دی۱۳۹۳ ] [ ۲۰:۴۱ بعد از ظهر ] [ موسی مطایف ]
واتموم وودن عیش امید عیش مال نظام چوک محنتیر به طولا شرو

وو که امرو شنبه 93/10/13 عضبای هسته که انشاء الله مبارکشون

بشه نمونه اکسن مال پسین

ازراست: اهمه ایسف - محنتیر (بپ دومار) - نظام (دومار) -

ممه اهمه صالح وچوکی

 

 

 

عیش بعدی مال محسن چوک موسی کووه ای چی

 


ادامه مطلب
[ یکشنبه ۱۴ دی۱۳۹۳ ] [ ۰:۴۱ قبل از ظهر ] [ موسی مطایف ]
واتموم وودن عیش محسن عیش مال امید زندیان شرو ووکه

امروپنج شنبه 93/10/11 عضبای هسته به دنبالی هم مال اهمه

پهلی شون که مال احمه پهلی دومار مال سهلی خا امید به...

ازراست: نجیب زندیان (بپ دومار) - امید ( دومار)

 

 


ادامه مطلب
[ پنجشنبه ۱۱ دی۱۳۹۳ ] [ ۲۰:۲۵ بعد از ظهر ] [ موسی مطایف ]
انالله واناالیه راجعون

فوت مملی دریانورد (بربوج) برامرحوم دلاگاراجی رابه شما

وخانواده محترمشون تسلیت اگیم مرحوم امروسه شنبه

93/10/9دچار ناراحتی اوت و بعد از شُم دخه بیمارستان

قشم فوت اکن خدارحمتی بکن مراسم خاکسپاری ان شاء الله

سواه چهارشنبه 93/10/10 صبح

 

 

[ سه شنبه ۹ دی۱۳۹۳ ] [ ۲۳:۵۱ بعد از ظهر ] [ موسی مطایف ]
واتموم وودن عیش ماشالله عیش مال محسن تیمار چوک

حاجی غلم شرو ووکه امرو شنبه93/10/6  عضبای هسته

که انشاء الله مبارکشون بشه محسن به...

 

 ازراست : معین تیمار(برادومار) - محسن (دومار) - معاد

 

 

 

 

 

 

 


ادامه مطلب
[ یکشنبه ۷ دی۱۳۹۳ ] [ ۱۴:۴۲ بعد از ظهر ] [ موسی مطایف ]
باعرض سلام وخسته نبشی خدمت همشهریون ازیز هموطوکه

دخه پست قبلی هم موگوواتموم وودن محرم وصفر سروکله عیشن

هم شرو ووکه اولین عیش مال ماشالله چوک دلا بم بم به ....

ازراست: عارف بم بم - ماشالله دومار - دلابم بم (بپ دومار)

 

 


ادامه مطلب
[ جمعه ۵ دی۱۳۹۳ ] [ ۰:۴۷ قبل از ظهر ] [ موسی مطایف ]
باعرض سلام خدمت همشهریون ازیز ان شاءالله که همیشه

صحت وسالم وبامشکلات زندگی بتونی کناربیی هموطو که ندیدی

چندمدتی اووت که منطقه  مشکلات به شهر پیش نواردن ازقبیل

واگذارکردن زمینون مال جونون به کسونه دگه وخراب کردن خانهن

مردم سرزمین آجی وهزارتامشکل دگه که متاسفانه ناوو چیزه

بگی خداخودی نظری به کاربشه...بگذریم امرو متوت درباره یتا

از سمع زنون قدیم که سالهای به رحمت حق رقته مختصر گپی

بزنیم 

 

دانلود ویدیو ازمرحوم دلا واحمد خلیل سرعیش

 

مرحوم حاج عبدالله خلیل درحال سمع زدن

 


ادامه مطلب
[ سه شنبه ۲ دی۱۳۹۳ ] [ ۱۸:۳۱ بعد از ظهر ] [ موسی مطایف ]
.: Weblog Themes By themzha :.

درباره خودم نه

از ایکه ای وبلاگ را برای دیدن انتخاب تکرده ممنونم

درضمن ای وبلاگ قصدتوهین به کسه یاشخصی اینین.فقط جنبه شوخین.مطالبن وبلاگ هم بیشترشون توسط خودم نوشته نودن ولی بعضی مطالبون ازوبلاگن دگه باوبرایش محلی درگهانی نوشته نوودن درضمن اگه شخصی ناراحت ووبه مدیروبلاگ بگه.باتشکر
موسی مطایف (مدیر وبلاگ)
مطلبن مال پيشته
سرگرمي

کد هدایت به بالا

دریافت کد خداحافظی


Javascripts
explorer blog